Twa (3) zan de sa, si se pa Ne-Yo, Justin Bieber, Rihanna, Chris Brown ak menm fanmi an… ki nan zòrèy mwen, m pap tande mizik.

Tonbe nan pyèj, “sa tout moun fè, se li ki bon” “Sa yo ba w, ou pran“an, m pa t janm pran tan m, ni otorize zòrèy  mwen apresye okenn lòt mizik, ni dekouvri okenn nouvo atis. M te fèmen nan yon ti sèk atis, nan yon ti sèk mizik, sa ki pase devan je m ak nan zòrèy mwen pi souvan yo, ki an reyalite pa t ap regle anyen pou mwen.

Jou, pou premye fwa nan vi m, yon kòlèg, ki vinn tounen yon zanmi m, te pran tan l pou l esplike m, men ki potorik fanm ki kache dèyè Emeline Michel la, li te lè l, te tan.  Menm lè, m te fin tande, youn nan pi bèl mizik Emeline, pou mwen  ki rele “Beni yo“, sa pa t anpeche m, toujou kontinye tande ti Justin Bieber mwen ak ti Rihanna m (Ou konnen lajenès)…

Emeline Michel

Tande Emeline, yon premye, yon dezyèm, yon dizyèm fwa, fòs mizik li yo kòmanse ap rale m. Fè kou rèd… m fè kou rèd, jiskaske mizik li vlope kè m. Se te tankou yon bagay ki te byen prepare, jou m kòmanse viv an bèl nègès, jou m deside pa wont pale ni pwodui an kreyòl, jou m deside renmen sa m genyen, jou m deside goumen pou sa m kwè, mizik Emeline Michel, se sa ki akonpanye m, lè m vle pèdi ladrès mwen (Menm lajenès la).

Kite m rakonte w istwa m ak mizik Emeline…

Yon jou mwen ri

Yon jou m kriye

Konsa lavi m ap deplwaye

Genyen rezon pou m ta plenyen

Men pito m konte tout sa m genyen

Dèfwa m bite, m degringole

Men lè m tonbe, m toujou leve

Sou de pye mwen ki pote mwen kote tout sous dlo yo ap koule


Kote w konn tande gwosè pawòl sa yo nan mizik an Ayiti. M ap dakò ak ou si w di m ekzajere, men pi souvan se plenyen ou tande kòm mesaj prensipal nan mizik nou isit. Plenyen sou lanmou, plenyen sou mizè, plenyen sou peyi ki pa ka mache, se toujou plenyen. Yon plenyen ki mete nou, san nou pa konnen an chimerik. Yon plenyen ki mete nou souvan nan yon eta depresif. Yon plenyen ki anpeche nou admire, apresye ti kado gratis lavi a fè nou…

Jwenn yon atis ki chante yon tèks ki pote tout lajwa sa, se yon bagay ekstraòdinè. Yo pa leve n pou n di lavi mèsi, nan sosyete sa a. Yo pa aprann nou di mèsi pou sa nou leve nou jwenn, si se pa manman n, papa n oubyen jenerasyon avan n yo ki te peye pou nou genyen l. Nou goumen pou byen, pou eritaj, pou tè, pou bèf, pou kay, men m pa janm pase yon kote pou m wè moun ap goumen pou  retire rayi ki nan kè yo. Ni goumen pou pran swen sa ki pou yo, ki pa gen pri…

emeline Michel

Di lavi mèsi, mande yon kouraj, yon efò anplis. E se efò sa, mwen apresye nan bèl ti mizik sa a.

Pi souvan, nou plis wè lavi a, ak yon je, yon kò, yon kè ki pa janm satisfè. Vin mete, n ap viv nan yon peyi ki pòv anpil, mizè grangou, batay chak jou pou byen materyèl fin bouche kè anpil nan nou. Nou toujou wè kay nou pa genyen, lekòl nou ki pa ka peye, rad nou pa ka mete sou nou (Se vre yo enpòtan tou, men yo pa ta dwe sèl priyorite nou)…  Kanpe pou di lavi a mèsi, se travay yon sòlda, se travay yon moun ki pa kite lavi a kase zo l, e malgre valè pwoblèm, lavi a ta mete sou wout li, sa pa janm anpeche l apresye ti bagay ki pi piti, lavi a te ka ofri l.

M pa tande nan mizik sa a, Emeline di lavi mèsi ni pou kay, ni pou machin, ni pou maryaj, ni pou lajan, ni pou tè (Sa yo se premye priyorite nan sosyete nou an).

De je m, de pye m, de zòrèy mwen… Kè m ki nan mitan kòm ki pa p janm bouke renmen… Mèsi lavi

Emeline Michel Belneges

Sa pa vle di pwoblèm ou yo pa ekziste, wi yo ekziste e kite m di w y ap toujou ekziste, men se fòs, detèminasyon ou genyen pou w pa janm kite yon ti souri disparèt sou figi w… Se kontantman ou genyen lè maten lè w leve, e w gen chans pou wè solèy la yon lòt fwa. Se sa ki pou pouse w di lavi a mèsi. E se konsa tou pou lavi w deplwaye.

M fè filo, men m pa filozòf. Men a laj mwen, jounen jodi a, lavi a montre m, tout eritaj mwen kache nan sa ki pa gen pri…

Nou pa ka kite se sèl lajan ki pou fè kè nou kontan. Ni kite se viza ameriken ki nan paspò nou ki pou pote lajwa nan nanm nou.

Kòmanse apresye sa ki pa gen pri, tankou yon zòrèy ki la pou koute w, yon men ki la pou karese w, efò pou reyisi lavi w nan bon kondisyon, pasyon pou viv… E se la a tou lajwa, pwoblèm pap janm ka tenyen an ap kòmanse limen nan kè w… Lajwa, moun ki fin gen lajan w ap touye tèt ou pou li a, ap chèche ak leman an.

Emeline Michel

Jan mwen renmen di l, se pa paske ou nan yon peyi anyen poko ap mache ladann, ki fè pou lavi w konsa tou. 

M di lavi a mèsi chak jou, pou konesans li pa janm sispann ban mwen ki ede m amelyore lavi m chak jou pi plis. M dil mèsi pou sajès ak imilite li ban mwen, ki fasilite relasyon m genyen ak lòt moun. M dil mèsi dèske aprè plizyè jou anba dekonb, li pèmèt mwen wè solèy la ankò (Atik 12 janvye 2014)… M dil mèsi paske li kontinye pèmèt mwen grandi…

Kounya kanpe an BELNEGES, kòmanse di Mèsi Lavi…

E ou, poukisa w ap di lavi a mèsi?

Comments

comments