Lè jounalis yo, ap mande w kisa yon bèl nègès ye, kisa w ap di yo?

Sa, se te premye kesyon “Bo Nego” te poze m, lè pwojè BELNEGES la, te fenk kòmanse ap boujonnen nan lespri m.

Nan reflechi, nan fè rechèch sou sa ki yon “nègès” (istorikman, kiltirèlman, sosyolojikman) nan chèche mizik ki pou enspire m, jwenn yon definisyon klè e ki kenbe ak mouvman sa, m vin tonbe yon granm maten sou Twitter sou lyen sa a. Premye sa ki te atire atansyon m, se tit mizik sa a: BÈL TIFI…

talie1

Non sèlman li an kreyòl, men m santi menm kote a, m gen yon koneksyon ki fèt ak sa m pral tande a. Depi sou premye klik la, m te santi m deja jwenn repons ak tout preyokipasyon m.

Son gita nan kòmansman mizik la , anvayi tout lespri m. Pou yon moun ki travay anpil nan stidyo, premye nòt yo kaptive m, e yo banm yon premye enpresyon, yon travay fini. M kite l jwe, se gade m gade, m wè dwèt mwen p ap tape anyen sou klavye òdinatè a ankò. Ti son mizik la pote m ale.

Se vre kreyòl ki chante a, sonnen yon ti kras anglofòn, men se lè l ap jwe sou wipley lè wikenn, sèlman m remake sa. Tande l pandan yon jounen, pa janm fin plen vant mwen. M te anvi konn sa ki kache dèyè tèt konpozitris bèl ti mizik sa a, paske apwòch Bote Anndan ki fèt nan tèks la te atire atansyon m anpil…

Bèl tifi ou koute moun k ap pale w

Pou ou pa satisfè ak jan ou ye

Ou gen de je pou wè kle,

Yon bouch pou pale laverite ak yon kè pou ere”.

M deside mande moun ki te pibliye lyen an, kèk ti enfòmasyon sou Twitter. Repons li te banm nan pa t twò fin konvenk mwen, men sa pa t anpeche m kontinye jwe bèl ti mizik sa a, paske se li ki te konvenk mwen avan, moun ki te ekri l la.

Moun sa a, se te Nathalie Cerin, tout moun konnen sou non atis li Talie (Sous Youtube). M pa kache di w, si se sou Twitter w ap swiv li, ou pap janm konn non l, paske prèske chak jou, li chanje l. Mwen menm pou kont mwen, m konte dizuit (18) non li chanje deja. Kounya li rele Miss Talie.

Le tan ou fin li atik sa a, li ka gentan chanje l ankò, men m pa responsab…

Talie

 

Sa k ap di nan mizik sa a, se yon bagay EKSTRAODINÈ.

Bèl tifi, lè w gade w nan glas, m a di ou kisa ou wè

Ou twouve po w two fonse, cheve w two rèd, anch ou twò laj,

Cheri koute

Po w fonse kou chokola

Cheve w kanpe tankou branch pyebwa,

Anch ou laj pou pote chay

Chay, doulè lemond ka bay

Leve kanpe pou ka mache, kenbe rèd pa dekouraje

Ou gen yon trezò lajan pa achte

Wi yon kè ki ere

Ou gen yon kè pou enmen, men fò w kòmanse pa ou

Men Talie ki t ap jwe Bèl Tifi Live nan Vivant Art Gallery, (ekrivèn ayisyen Edwidge Danticat dèyè l la).

 

Se pa fasil pou jwenn mizik sa yo nan lang manman nou, k ap aprann nou kòman nou bèl ak sa nou genyen, ak sa ki pou nou. Kòman pou nou bay sa ki pa gen pri valè. Kòman pou nou kwè nan efò. Kòman menm nan yon sosyete ki pa vle w reve, ou ka reve e rèv ou yo ka reyalize.

Ti mizik sa touche nanm mwen.

Nan jwe l chak wikenn, Bo Nego fini pa di m dènyèman: Kiyès ki fè mizik sa? Ou konnen ou ka pran l kòm tèm Bèlnègès?

Ak yon ti souri, ki montre jan tande ti mizik sa a, fè m tounen yon bèl tifi, m dil:

An n al fè yon bèl tifi…

E ou, ou konn tande ti mizik sa a deja? Kisa li aprann ou?

Comments

comments