Anpil fwa, nou pale san nou pa reflechi. Anpil pawòl nou di konn gen move konsekans sou nou ak sou rapò nou devlope ak lòt moun. Sa konn rive nou pa t gen entansyon pou n deranje yon lòt. Men san nou pa konnen, nou fè l. Se sa ki fè li enpòtan pou veye pawòl k ap sot nan bouch ou.

ahh

Lòt jou matant mwen t’ap di m yon koze li te tande yon mesye t ap esplike.  Misye a t’ap rakonte kijan l te pase yon bon wikenn Okap. Li fin byen plae de kijan plaj nan depatman Nò yo bèl. E se lajan travay li ki mennen l la. Epi, li vin ajouite fraz sa a, ki chanje tout bagay.  Yon ti fraz tou senp, men ki vle di yon pakèt koze, ki trennen yon pakèt siyifikasyon.

Fò w ta tande sa mesye a di…

M rive lòtbò a, gade, m nan mitan blan yo, m santi m ap viv. Lè matant mwen t’ap di m sa a, m te sezi. Li menm, li pat wè kisa nèg la di ki ta ka ban m pwoblèm nan. Nan tèt mwen, m te kòmanse mande èske nèg sa konn sa l t’ ap di a. Èske l te konprann sans yon gwosè pawòl konsa. Oubyen tou, èske se sa l te anvi di toutbon.

Si fraz la se te : m rive lòtbò a m santi m’ap viv, refleksyon m nan ta ka diferan. M t’ap konprann li santi l ap viv, paske l te sou bèl plaj peyi l. La a m t’ap wè yon moun ki gen fyète. Fyète pou sa l gen lakay li. Yon moun ki santi l byen nan peyi l. Men tout fòs fraz la se sou sa a : m nan mitan blan yo. E se sa ki fè m reflechi.

Pafwa, li toujou difisil pou nou fikse lide nou. Paske twòp kouran, twòp move lide pote nou ale. Se nan lide sa mwen panse sa nèg la di a merite pou nou pale sou li.

aa

M panse sa l di a gen yon konplèks ki souvan enkonsyan ladann. Kòmkidire se yon kategori moun sèlman ki kapab fè bonè lòt moun, epi yon lòt kategori ki depandan. Sa ta vle di se blan yo ki te sou plaj la ki fè l te santi l ap viv. Si yo pat la, sa t ap diferan.

Konplèks fin anvayi nou. Yo tèlman gen sans nan lavi nou, nou pa rive bay tèt nou valè nou ta dwe ba li. Depi w pa gen tèl koulè po, oswa ou pa nan tèl kategori, ou pa moun, ou pap janm ka viv byen. Alòske se pa janm vre. Depi w deside pran men w, bay tèt ou objektif, epi travay pou w reyalize objektif sa yo, ou kapab viv byen. Pa gen rezon pou w gen konplèks blan oswa lòt kalite bagay k’ap brase nan tèt ou ki anpeche w travay pou w viv alèz tankou blèz.

M pa anvi w gen konplèks sa si w pat genyen l. Si w te genyen l, m anvi w depoze l. Tèlman gen lide k’ap brase, tèlman gen bagay yo fè nou kwè, nou pa menm konnen ak kisa pou nou panse. Nou san pozisyon, nou pa menm ka pran yon desizyon pou vi nou. Kidonk yon moun ki pa konn kiyès li ye, ki pa konnen valè l genyen. Pou nèg la, se pami blan yo ki te pi enpòtan. Ret pami blan tèlman gen sans pou li, se lè a li santi l’ap viv. Sa ta vle di, si yo pat la, plaj la pa t’ap gen sans pou li, li pa t’ap jwi ase.

Toujou sonje, byennèt yon moun pa depann de yon lòt. Bonè yon moun depann de kantite efò li deside ajoute pote nan lavi l chak jou pou li pwofite avantaj, plezi, lakontantman lanati kapab ofri l.

E ou menm ? Ki kantite efò ou pare pou w amelyore lavi w ? 

Comments

comments