4 Me 2014, soti 2 zè rive 6 zè nan aprèmidi sou tèt kay Me Céant an, 390 Ave John Brown ki sou wout Boudon an, n ap òganize premye konferans BELNEGES la, sou tèm RENMEN SA W YE.

Nou chwazi tèm sa a, paske nou ret kwè pi gwo travay la, se la li chita, se nan ou pou travay la kòmanse fèt. Se tèt ou pou w renmen anvan, ak tout sa l posede, avan menm ou pale de renmen lòt moun. Se tèt ou pou w rive aksepte avan, pou sa ka pi fasil pou ou ka amelyore lavi w.

pafemenm

E lè nou pale de renmen sa w ye, nou vle pale de tout sa ou posede tankou: Lavi w, ayisyen w ye a, fi ou ye a, cheve w, koulè po w, talan w, kapasite w, pasyon w, lang manman w ak papaw pale a, manje ki soti lakay ou, elatriye… Si nou ta pran pou nou site, ti atik sa a pa t ap sifi.

Se sa ki fè, nou pral pase dezèdtan ap pale sou sa sèlman ak plizyè gwo pèsonalite ki te fè chwa renmen sa yo ye, e tou gade ansanm ki rezilta sa te ba yo nan lavi yo, nan karyè yo e kontinye ap ba yo jouk jounen jodi a.

W ap tou gen posiblite jwenn, tout sa w te ka bezwen pou pran swen youn nan bagay ki gen anpil valè pou ou, ki se kò w. Soti nan très cheve w, pase nan tout trip ou, rive nan pwent zòtèy ou, w ap jwenn bon pwodui natirèl k ap ede w fè sa.

Kite m ba w plis detay, sou sa w ap ka achte jou sa a…Nan premye pati konferans lan, 12 atizan ap ekspoze pwodui yo fè yo. Y ap ekspoze tout kalite pwodui: Pwodui bote, pwodui pou w manje, pwodui pou w mete elatriye…

coconut-milk-shampoo-9

Jodi a, n ap prezante w 6 premye pwodui k ap disponib e w pral ka achte yo. E n ap tou di w, poukisa nou fè chwa de pwodui sa yo.

Ann ale:

Pwodui pou cheve natirèl AYACAONA: Ou raple w nou te prezante w, pwodui 100% natirèl Ayacaona yo deja. Tout gam pwodui sa yo ap disponib nan konferans lan. Chanpou, Rens, Lwil esansyèl, Benykrèm, Krèm pou w penyen elatriye… Y ap plis prezante w, ti bwat 2 ak 4 ons yo, konsa non sèlman w a peye l mwen chè, men tou w ap tou gade èske yo ale ak cheve w (Menm si m konnen li pa ka pa fè cheve w byen paske tout pwodui sa yo 100% natirèl e fèt ak tout eleman endispansab cheve nou bezwen yo)

aya

Poukisa AYACAONA: Paske mwen fè eksperyans avèk yo, e yo fè m plis tonbe damou  bèl ti cheve m yo. Krèm “Guada” a menm, se sa nèt. Lè w trese cheve w ak li, non sèlman cheve a soup, li ret byen idrate e byen klere, e se jis lè w lave cheve w ankò pou pli a soti ladann.

ayacao3

Pwodui pou po ak enèji AYITI NATIVES CO: Ayiti Natives Co, se youn nan premye konpayi ayisyen nou te prezante pwodui yo, sou bèlnègès. Y ap prezante w gwo  boutèy lwil kokoye 100% natirèl la, ki fèt ak kokoye lakay nou an Ayiti. Pou ou, ki di lwil kokoye pa ale avè w, rann mwen ti sèvis sa a, jis itilize bon lwil kokoye natirèl Ayiti Natives la, ki pa melanje ak okenn lòt pwodui epi w a banm nouvèl. Li bon pou po, li bon pou cheve.

W ap ka achte tout liy savon Ayiti Natives yo tou (5 an total), sou menm tab la. Pi gwo nouvèl la, se nouvo pwodui yo a, ki se Moringa Benzoliv tou prepare an poud. Pwodui sa a, se yon pwodui mirak, li gen anpil vitamin ladann. Ou ka mete l nan ji w ap bwè yo, ou ka fè legim avè l, ou ka konsome l jan w vle.

savonayitiN

Poukisa Ayiti Natives Co: Paske pwodui yo 100% natirèl epi yo pa vann twò chè. M konseye w achte savon “Toasted coconut scrub” la ki fèt ak pay kokoye a menm, ki tou eksfolye figi w osnon po w san l pa irite l, e li konbat bouton ak tach. Savon “Amyris” la tou, lè w sot nan konferans lan, benyen avè l epi al salye bonego, w a banm nouvèl.

amyris

Bijou KAFEDORE: Ou menm ki t ap mande m, kote w ka jwenn bijou ki te sou bèlnègès ki te nan dènye fotochout Referans lan, tou sove.  Tout se bijou Kafedore. Bijou sa yo inik e yo trè bèl. Tout kalite fòm goumèt, bag, zanno, kolye ki fèt an bwa, an bwonz osnon an kuiv. Sa ki bèl la, pa gen youn ki sanble ak lòt. Kidonk sa w ap achte a, se sèl ou k ap genyen l.

bel

Poukisa Kafedore: Paske ou ka mete nenpòt pyès nan koleksyon an pou w al nenpòt kote. Yo trè klasik. M konseye w achte sa ki fèt tankou bouton yo. Nanpwen bèl, lè w fè ti afwo w epi ou mete youn.

 bijou

Barèt, Wòb, Valiz ZABOUDI’Z COLLECTION: Ti akseswa pou cheve ka sove w, lè w pa sou penyen. Zaboudi tande kri kè w, se sa ki fè li pral prezante pou premye fwa nan konferans lan, liy barèt ak akseswa pou cheve natirèl li a, k ap gen anpil koulè, plizyè fòm, plizyè gwosè pou diferan gou. Sa ki bèl la, w ap ka achte barèt koulè ofisyèl Bèlnègès yo (Jon moutad, Chokola, Woz Fuschia) ki prale ak koulè mayo w la ak plizyè lòt rad ou ankò.

belcheve

Poukisa Zaboudi’z Collection: Paske se li menm sèl k ap gen wòb ak valiz pou vann nan tout konferans lan. Epi, pwodui yo pap chè ditou.

valiz

Te natirèl, Krèm pou po, ak myèl MEL’ANGE: Lè w strese, ou fatige, osnon ou jis bezwen santi w byen, pran youn nan ti pake te sitwonèl Mel’ange yo, mete l nan yon ti tas dlo cho, vide yon ti myèl 100% natirèl sou li. M garanti w, ou pap menm gentan mete l nan bouch ou, sant li ap anvayi lespri w, se wè w ap wè w ap kòmanse fredone bèl ti mzik tèlman w ap santi w byen.

Y ap prezante nou 14 savè te diferan. Chak pake te yo ap gen yon douzèn ladan yo. Ap gen bon krèm ki fèt ak pwodui lakay nou k ap kenbe po nou idrate. Gwo bokal lwil doliv, gwo bokal myèl tou. Kiyès ki pare pou fè benykrèm?

te

Poukisa Mel’Ange: Paske si pwodui w yo ta fini nan demen aprè konferans lan, w ap jis monte Petyonvil nan 57 Ri Clerveaux Petyonvil… w ap ka achte lòt pwodui pou menm pri a, jis paske w se yon bèlnègès.

Machann Fwi Mache Peyizan: Youn nan pi gwo tab yo, se ap pou mache peyizan. Yon gwo tab plen fwi, tout kalite fwi tankou: Mango, papay, fig, anana, seriz, kachiman, abriko, pèch elatriye… byen fre ap tann ou vin bwote yo.

Ou konnen deja, enpòtans fwi genyen pou kenbe kò w an sante. Se paske w gen ase vitamin nan kò w ki pral fè cheve w, zong ou, je w, tout kò w nèt an sante. Prepare w pandan tout semèn nan pou manje bon jan ti fwi natirèl ou.

panye fwi

Poukisa Mache Peyizan: Paske yo byen òganize yo. Yo byen prezante w pwodui yo. Epi yo toujou vann yo, ak menm pri ou ta pral achte l nan mache a.

peyizan

Sa a, se 6 premye atizan ak konpayi w ap jwenn nan rantre pa pòt konferans lan. Ekip bèlnègès la tèlman renmen w, li fè anpil efò pou prezante w sa ki gen valè. M konnen sitiyasyon ekonomik lan pa fasil, men kòmanse sanble ti kòb ou depi jodi a pou w ankouraje chak grenn atizan k ap la yo. Paske ankouraje yo, se ankouraje tèt ou tou. Se di tèt ou, ou renmen l, se sa ki fè w ap fè sakrifis pou w pran swen l.

Kite m tou pwofite di mèsi ak chak grenn bèlnègès ak Bonego ki rezève mayo yo deja pou yo ka patisipe nan konferans lan. N ap rete an kontak ak ou nan semen k ap vini la yo, pou nou livre w mayo a kote w vle a avan 2 Me.

Flyer BN

Ou menm ki poko fè rezèvasyon w lan, paske se sèl mwayen pou w rantre nan konferans lan, voye yon sms kounya a nan 38 62 46 37 ak non w, “size” ou ak ki koulè mayo (Nwa/Blan) ou ta renmen.

M pa ka tann pou m rankontre w!!!

E ou, kisa w pral achte jou konferans lan? Kisa prezans ou ap pote pou chak lòt grenn bèlnègès k ap la menm jan avè w?

Comments

comments