-O gad jan fa w la fè w byen! Kite m mete l la pou wè, li pa fouti fè m byen.

M pa konn konbyen fwa, mwen tande pawòl sa a. Nan lari a, nan biwo, ak plizyè lòt kote ankò, toujou gen yon fi ki repete pawòl sa a, jan l ekri anlè a la a. Genyen lòt menm mwen konn rankontre, yo p ap di w sa, men fason y ap gade w la di w ekzakteman menm bagay la. Kite m mande tout medam sa yo, ak ou menm petèt ki pè eseye mete yon ti fa menm si sa ap tante w la, kisa daprè ou ki ka anpeche yon moun eseye yon bagay pou la premye fwa? Laperèz, ou pral di m pa vre? Wi, ou ka pè sa a se ka youn nan rezon yo petèt. Ok, jis kite m poze w yon lòt kesyon kounya a.

make

Di m, si w kanpe devan yon glas, ou mete yon fa, epi ou wè li pa fè w byen, kisa ki ka rive w apa jis pran yon lenjèt demakiyan, ou retire l nan bouch ou? Anyen, pa vre. M kontan, ou gentan reponn ak mwen. Men sa m vin aprann, anpil bèl nègès ta renmen yon fwa mete yon ti fa, men yo tèlman pè sa moun pral di osnon pral panse, yo pito pa janm eseye l.

Se de fa a, mwen pale paske se yon atik Bote Deyò, men gen anpil lòt bagay ankò m te ka pran kòm ekzanp. Poukisa, ou pa dwe kite sa preyokipe w, sa moun pral panse de desizyon ou pran pou mete yon fa, nenpòt koulè li ta ye a. Ou vle konn poukisa? Vini avè m, w ap sezi wè bagay la pa t pi serye pase sa…

Gen moun ki ka gentan di, o Krissy poukisa ou konplike koze a konsa. Se jis yon ti fa wi. Ban m tou di w, se pa vre, se pa yon dosye ki senp jan w konprann lan. M sonje lè m te fenk koupe cheve m, te gen yon dam ki te konn pran menm machin ak mwen pou l al travay. Yon bon maten li di m konsa: “bon w ap fè natirèl epi ou nan mete fa. Ou poko konn sa w ap fè”. M te tèlman sezi, m pa t menm konn sa pou m reponn madanm nan.

cute

Eben kite m di w, se depi la a, si w pa konn kote w kanpe, si w pa aksepte menm ti desizyon sa a ki ka pa menm fè pwa yon lòt kote, konfyans ou gen nan tèt ou ka sot nan 10 li tonbe plat nan 0. Paske moun k ap fè kòmantè sa yo, fè sa pou plizyè rezon. Youn ladan yo, se paske li pa twò fin konn sa l ap di a. Dezyèman, ou mèt kwè m se paske fa a, fè w byen.

Ki reyaksyon ou ka gen nan ka sa a. Pi gwo reyaksyon an, se pa reponn osnon pase sou kesyon an. Ou pa la pou w esplike moun tout ti chwa ou fè nan lavi w. Ou renmen met fa, ou leve ou met fa w nan bouch ou, ou pa gen esplikasyon pou bay moun ki panse ou pa ta dwe fè sa pou nenpòt ki rezon li ta ye a. Rann mwen yon sèvis tanpri, pa gaspiye enèji w nan esplike poukisa se koulè sa w mete e non pa yon lòt koulè. Depi w kòmanse banalize ti kòmantè sa yo nan tèt ou, lè yon moun fè yo, yo p ap brennen w ankò.

he

Se yon konsta ki fè mal, men w a sezi wè gen anpil moun ki leve menm, pou yo fè w santi w pa anyen, lavi w pa bon, osnon se pa yo a ki pi bon. Pa rantre nan jwèt sa a, ak pèsonn. Menm moun ki ta pi pwòch ou yo. Paske se kèk konpòtman ki trè negatif e k ap pran non sèlman anpil enèji men k ap retire nan konfyans ou vle fè tèt ou a.

Yon lòt kòmantè ki vin souvan tou, se poukisa tifi sa a met gwo koulè fa sa a nan bouch li? Menm jan an, w ap jwenn ni gason ni fi parèy mwen, ki gen reyaksyon sa a jis paske ou mete yon ti fa ki ka wouj, jon abriko, ble, nwa elatriye sou bouch ou. Kite m di w yon bagay pou kòmanse, fa a se sou bouch ou li ye. Depi w te gentan verifye nan maten, fa a pa ret kole nan dan w, epi ou byen mete afè w, ou santi w bèl ak li, ou pa gen esplikasyon pou bay pèsonn. Wi, m ap repete l, ou pa gen esplikasyon pou bay pèsonn pou yon fa ou deside mete.

Anvan mwen resi vin konprann sa, m pa bezwen di w valè fwa moun chèche fè m wont ak istwa fa sa a. Se kòmantè ki ka kite anpil ak an pakèt ensekirite lakay yon moun ki deside pran swen tèt li e fè tèt li plezi. Paske souvan, mwen pa ekzanp, mwen mete fa paske mwen renmen lè ti figi m gen yon ti koulè ladann, sa retire dòmi nan je m, sitou lè maten. M pa renmen met anpil makiyaj, men fa a mwen itilize l tankou yon ti jwèt.

fredd

Se pa di mwen di w pou w al mete makiyaj non si w pa vle. Ou ka gen plizyè rezon ki ka fè w pa vle mete fa, men tanpri pa kite sa moun pral di, ni pral panse fè w ap kesyone tèt ou pou w pa mete l. E si w vle konnen tou, si li fè w byen, se eseye pou w eseye l. Ou ka kòmanse pa koulè ki pi pal yo osnon ou mete yon sèl kouch nan koulè ki fonse yo, jouk tan ou santi w alèz ak li. Si w santi l pa fè w byen, ou ka deside pa mete l.

Jis pwomèt tèt ou, w ap pran tan w pou fè l plezi. Sitou si sa ki ka ba w ti plezi a, se pa yon bagay ki p ap deranje pèsonn moun. E sonje tou, bote w ap chèche a, se anndan w k ap voye l bay deyò w. Si nan tèt ou, ou bèl ak li sa sifi. Se vle pou w pa vle sèlman, pou w pa mete yon bèl ti fa nan bouch ou, menm si w pa ta vle soti nan lari ak li.

Comments

comments