Se pa konnen ou pa konnen, ou byen renmen bèl cheve natirèl ou yo. Men, chak fwa konsa,  ou gen yon sèl anvi chanjman ki kenbe w. Se ka chanje koulè, chanje koup, chanje model koutpeny elatriye…

cheve

Si sa konn rive w, m ap di w ou pa poukont ou paske m pral gen plis pase 3 mwa, se nan faz sa a mwen ye ak cheve m tou. Bon chans pou nou, pa gen agranman pase cheve natirèl, ou ka chanje l lè w vle.

Men tout bagay la se ke gen 2 kategori moun ki vle fè chanjman. Gen moun ki bezwen fè chanjman  an toutpandan pou cheve a rete long. Gen yon lòt kategori, cheve long pa entèrese l, se chanjman li bezwen.

Nan nenpòt ki kategori w ta ye a, nou pote kèk ti konsèy ki ka ede w. Pran djakout ou, ann ale…An nou kòmanse ak kategori ki bezwen chanjman men ki bezwen cheve natirèl yo ret tenb fas, san li pa abime, koupe, elatriye… Youn nan premye solisyon an se:

Met Alonj: Alonj se youn nan mwayen ki ka pwoteje cheve w an menm tan ede w chanje stil san cheve pa w pa abime. Men fòk li byen fèt. Se sa ki fè li enpòtan anpil, pou ou konn moun k ap penyen w lan. Pa kite moun nan trese tèt ou sere. Achte alonj ki de kalite ki sanble ak vrè cheve natirèl ou, pou koutpeny ou an ka byen parèt e pou w ka plis alèz avè l.

Si se pou premye fwa, w ap penyen koutpeny ou vle a, fè ti rechèch sou entènèt. Ale sou Youtube ak moun k ap penyen w lan, gade ki meyè teknik ou ka itilize pou w fè Crochet Braids. Marley Twists, Havana Twists, Lambada, Locs elatriye.

crochet

Penyen ti Très osnon Ti Kouri: Pou valè tan koutpeny sa a pran pou fèt, mwen deside pa fè tout tan sa a chita ap penyen. Men si sa pa deranje w, trese cheve w 2 ou twa dwèt byen fen (fil mango) epi fè stil ou vle ak yo. Se yon bèl koutpeny ki ka fè w anpil tan (4 a 6 semèn). Fè atansyon, toujou byen idrate yo chak 2-3 jou epi pran anpil prekosyon lè w ap defèt yo pou w pa kase cheve w. Pandan ou gen koutpeny sa a, se bon moman pou fè bon benduil ak benykrèm paske ou pap nan demele cheve a.

twists

Si w renmen pran risk, si sa fè w kontan lè se sèl tèt ou ki konsa, dezyèm kategori sa a se pou ou li ye. Paske youn nan pi gwo chanjman ou ka fè, pou chanje stil se:

Koupe Cheve w: Ou gen chwa pou w kale tèt la nèt osnon pou w fè bèl koup. Se yon bèl peryòd pou w eksperimante e bay vizaj ou yon lòt fòm gras ak nouvo koup sa a. Anpil moun renmen etap sa a, paske li mande mwens swen pase si cheve w te long e li pran mwens tan lè w ap penyen. Menm jan nou te di l talè a, pale ak moun ki pral koupe cheve w la avan. Asire w li konn fòm figi w. Si w ka jwenn foto koup la sou entènèt, pote l bay kwafè a, konsa w ap satisfè.

ask

 Met Koulè: Mwen mansyone koulè a pou cheve kout paske domaj koulè (pewoksid) a ka pi grav sou cheve ki long. Pandan cheve a kout la, eksperimante koulè ou vle. Nou konseye w chèche koulè yo fè menm pou cheve ki natirèl yo tankou sa a ak sa a. Epi, sonje al wè yon pwofesyonèl pou mete l pou ou si w pa ta ka fè sa poukont ou. Ak pwofesyonèl la, ou ka deside kijan ou vle mete l. Eske se tout tèt la, osnon se ti pwent cheve a?

Processed with VSCOcam with c1 preset

Mwen menm, mwen pase nan tou lè 2 kategori sa yo deja. E m konnen m ap gen pou m repase ladan yo ankò byento. Pou alonj, nenpòt stil mwen vle a, se Vévé mwen rele. Li penyen rapid e li trese trè byen. Men kontak li: 36 87 94 89. Pou raze tèt la, yon tondez sifi pou mwen osnon mwen prale nan yon stidyo m konnen ki konn byen fè sa.

Li nòmal pou nou bezwen chanje stil ak koutpeny pou cheve nou. Sonje sa ki enpòtan an, se toujou fè l ak lanmou. E konnen cheve w se pa w e li se pa w nèt. Pèsonn pa ka retire sa! Kidonk pèsonn pa gen dwa jije sa w ap fè ak li ke ou menm.

E ou menm ki sa w konn fè ankò, lè w vle chanje stil ak cheve w?

Foto: Belneges Pinterest

Comments

comments