Mwa Desanm ki sot pase la a, fè ekzakteman 6 mwa depi m te koupe cheve m byen kout. Sete 6 mwa kè kal tèlman m tap pawoze ak sa yo rele pran swen cheve a. Pa paske sa te konn anwiye m lè m te gen cheve non. Se pito sousi m pat genyen pou m fè beny krèm regilyèman, mare tèt mwen lanwit ak achte pwodui.

 staj1

Eben m pa konn sa k pase m, mwen vin anvi retounen nan menm ti woutin sa a ankò. Mwen deside kite cheve m, pou m plis presi cheve devan tèt mwen yo pouse ankò. M konnen sa pral difisil paske mwen ak sizo tounen 2 bon zanmi depi kèk tan. Menm konnen ak ti jès m pral pataje ak ou la yo, sa pap pran m anpil tan pou m wè rezilta m bezwen an.

 Si w wè sa, ti jès yo byen senp. Kit cheve w ta kout menm jan ak pa m yo osnon ou gentan kite faz cheve kout la, m panse w ap jwenn yon bagay k ap itil ou kanmenm.

 Kite m pataje ak ou, ti jès m konte fè pou m ede cheve m  yo pouse…

Pandan plis pase 2 zan mwen genyen depi mwen aksepte viv ak cheve natirèl mwen, pou pi piti, fòk mwen eseye yon douzèn pwodui konpayi fè pou cheve natirèl deja. Yo pa peye m fè piblisite pou yo, men pwodui Shea Moisture yo, se sèl pwodui jiska jounen jodi a ki pa janm chanje tip cheve m, men ki toujou kenbe yo byen bèl e idrate.

 sheaM

Eben kisa mwen fè; dènyeman an mwen achte chanpou, rens, ak benykrèm mwen mete la. Mwen tou achte tou lwil kokoye, lwil doliv, lwil zanmann, lwil flaxseed ak bèdekarite òganik mwen, pou m penyen e fè benduil. Kounya a, mwen pare pou m pase a latak.

 Men ti jès m kòmanse aplike, ke m konnen ki pral ede cheve m yo grandi an sante:

 Kenbe cheve a toujou pwòp: Sa a kapital. Pou mwen, se jès ki pi enpòtan an. Ak rens Cowash Shea Moisture a, m lave cheve m chak semèn. Yon fwa pa mwa, m ap itilize chanpou , pou m fè yon pi gwo lavaj.

Lè cheve a sal (pousyè melanje ak grès), se gaspiye w ap gaspiye pwodui w yo paskte ti twou ki nan po tèt ou yo bouche. Kidonk, kòm konnen se chak semèn m ap lave cheve m, lè m ap penyen chak jou, mwen mete yon ti kal pwodui (lwil ak krèm). Konsa, cheve a pa twò lou ak pwodui; sa ki pèmèt yo rete pwòp jiska pwochen lavaj la.

 wash

Pran abitid fè benykrèm ak benyduil: Pa gen manti nan sa. Swen sa yo enpòtan anpil anpil pou cheve a rete an sante e ede yo pouse. E sa m renmen ak yo, yo pa pran tan pou yo ba w rezilta. Lè w fin bay cheve w yon bon benykrèm, ou santi yo kontan paske yo plis briyan e plis fasil pou penyen. Pou sa, m deside fè yon benykrèm ak yon benyduil, chak mwa pou pi piti. Se vre, mwen gen yon benykrèm ki tou prepare, men lè m gen yon ti tan anplis, m ap prepare pwòp benykrèm pa m ak myèl,ak zaboka.

 cheap and easy Homemade Deep Conditioner recipe.

Pa al dòmi ak yo konsa: Wi m konnen aprè yon jounen monte desann, li ka difisil pou ret nan trese cheve, men menm si se 2 ou 3 gwo très ou fè sa ap sifi. Epi mare yo osnon achte yon sak zòrye an saten. Konsa, ou konnen pwodui ou mete ladan yo pap ale nan nwit la. Si w se yon moun ki pa renmen lage cheve menm jan avè m, sa a bon nèt. Konsa, ou penyen depi nan wikenn nan epi chak jou, ou jis reyidrate yo epi mete ti lwil ak ti krèm ladan yo, pou yo ka kenbe kò yo pandan semèn nan.

Ret kè kal: Sispann strese pou anyen. Se ou ki dwe gen kontwòl cheve w, se pa cheve a ki dwe ap kontwole w. Dayè, lanati fè nou kado sa a, yo ka repouse. Si yo pa ta ko vle pouse, tcheke fason w ap manje. Cheve long pap mennen w nan syèl e cheve kout pa retire anyen anplis sou ou. Pran tan w pou w aprann konnen cheve w e kontinye ba li sa li renmen.

 MarkGellineau8Banner

Mwen se tout yon plezi pou mwen, pou m rekòmanse fè ponyèt mwen fè m mal ankò, nan trese ti bout cheve m yo lannwit. Pou mwen, aplike ti jès sa yo, se yon lòt fason pou m kontinye ba yo lanmou.

Pa enkyete w tou, si aprè 6 mwa, yo fin byen long epi m rekale tèt la ankò. Paske aprè tout sa w ka wè, tande e konnen sou cheve natirèl, cheve w se pa w li ye, ou fè sa ki fè w plezi avè l. Sèlman toujou fè l ak anpil lanmou.

 Kredi Foto: Ariel/ Mark Gellineau

Comments

comments