Jodi a, m gen yon gwo sèvis m ap mande w. M konnen ou apresye bèl travay e ou konnen sa ki bon. Tanpri bèl nègès, èske ou ka fè yon ti efò pou sipòte bèl travay sa a, e patisipe pou kreye yon bagay ki pi gwo pase ni mwen ni ou? Kite m ba w plis detay.

Copy of HealthyRootsGirls

Sa gen yon ti tan, Yelitsa Jean-Charles ki se yon etidyan ayisyèn-amerikèn k ap etidye Design nan lekòl Rhode Island, kontakte m pou l te mete m okouran de travay l ap fè ak yon pwojè li genyen ki rele “Healthy Roots”. Yelitsa ak tout ekip li a, deside kreye plizyè poupe ki sanble ak ni mwen ni ou (youn ladan yo se yon ayisyèn), epi yon liv istwa pou tifi ka aprann renmen tèt yo, jan yo ye a. Mwen te kontan dekouvri yon tèl inisyativ. Si menm jan ak mwen, sa enpòtan anpil pou ou, pou pitit fi w, yon ti sè w, ti kouzin ou elatriye, rive wè tèt yo nan jwèt y ap itilize ak nan listwa y ap li,  tanpri pa ezite ede l reyalize rèv sa a.

Men kòman w ka fè sa…

Pwojè a rele “Healthy Roots”. Sa a se yon videyo kote Yelitsa ap esplike kisa pwojè a ye:

HR_logo

Copy of DollLine

Pou m rezime sa l di nan videyo a, Yelitsa kwè gen twòp tifi ki pa rive idantifye tèt yo nan jwèt ki sou mache a. E li panse tou, se youn nan kote pwoblèm reprezantasyon an kòmanse. Se sa ki fè l fè pwopozisyon sa a, pou tifi ka kòmanse renmen tèt yo e konnen kòman pou yo pran swen, sa ki pa yo depi tou piti. Mete sou sa, poupe sa yo p ap tou vini ak chodyè, kiyè tankou se sa sèlman tifi k ap tounen fanm pita, la pou yo fè. Poupe sa yo se gwo chimis, byolojis, mizisyèn, spòtif elatiye… Poupe sa yo p ap ka al jwenn timoun tout kote sou latè espesyalman an Ayiti, san èd ou. Li p ap ka rive akonpli rèv sa a, e kreye opòtnite pou sa k ap vin aprè nou yo, jwenn yon bagay ke nou menm pa t jwenn, san patisipasyon pa w. Piti kou l ye, tanpri fè yon don pou pwojè sa a ka demare.

healthy

Ou ka fè sa 3 fason:

-Fè don dirèkteman la a.

-Pataje atik sa a, sou paj rezo sosyo w yo e ankouraje zanmi w yo bay patisipasyon pa yo.

-Pataje lyen videyo ki anlè a.

hair34

Pou pwojè sa a, medam yo bezwen 35 000 dola pou piti. Kanpay la, ap fini 24 Septanm k ap vini la. Pa kite twò ta bare w epi pou w di ou regrèt, ou pa t patisipe. Kounya a klike la a, epi bay sa w kapab. Ou ka swiv paj facebook yo a tou pou plis detay.

Mèsi deja pou sipò w!

 doll

thankyou

Comments

comments