Byento, sa pral fè yon lane deja depi nou te pale sou tèm sa a: “Gade solèy la” nan yon spektak BN. Pa di m ou gentan bliye non. Paske mesaj spektak sa toujou daktyalite. Li toujou gen menm sans lan: Solèy la se ou. Ou ka mande tèt ou poukisa m vin sou sijè sa jodi a. repons lan senp, li enpòtan pou w gade w. Sa ap toujou enpòtan.

flowerpower

11 oktòb 2015, se  yon jou espesyal. 11 oktòb, se jounen entènasyonal tifi. Toupatou nan mond lan, toujou gen aktivite ki fèt sou sa. Ou ka wè achtag sa yo: #ParcequeJeSuisUneFille, #DayOfTheGirl #62MillionGirls elatriye. Yo tout se pou sansibilize sou enpòtans sa genyen pou envesti nan edikasyon tifi yo.

Ou ka di, atik sa pa konsène w paske w pa tifi. Eben m ap di w, kò w, laj ou ak anpil lòt endis ka montre ou pa tifi ankò men chak fanm gen yon tifi nan li. E se pou sa, v vle w sonje, menm si w ta prèske gen 100 tan, tifi ki nan ou a, je w dwe toujou ret fikse sou li. Poukisa? Se kesyon w sa w ap poze. Eben kite m esplike w…

Tifi ki nan ou a, se li ki solèy la. Se li menm k ap gide w. Jodi a m vle raple w pou w kontinye gade solèy ou. Sa ka rive, ou pa t gen yon bèl anfans. Sa ka rive anfans ou te twomatize w men si w vle grandi e tounen fanm ou vle ye a, ou dwe tounen zanmi ak tifi sa a ki nan ou a.

Nan yon dat y’ap fete tifi, li enpòtan pou w sonje sa w ye, e se sa ki pral pèmèt ou jwe wòl ou gen pou w jwe a nan lavi w ak nan sosyete w’ap evolye a. Paske souvan fanm ou vle ye a depann anpil de tifi ou te ye a. Anpil fwa, jounen entènasyonal yo toujou yon jounen pou yo raple yon bagay ki enpòtan epi aprè, sa frèt. Yo pral pale sou li ankò jis lè dat la rive lòt ane.

Men pa kite yon lòt ane pase san w pa al chèche rankontre tifi sa a ki nan ou a. Pa kite dat sa a pase konsa. Paske se yon dat ki vin raple w kiyès ou ye. Li toujou enpòtan pou w toujou sonje ou se yon bèl nègès ki gen anpil bagay pou l ofri. Chak fwa yon dat konsa rive, sonje ou gen dwa kòm tifi, kòm fanm pou w ekziste. Sonje tou pou w kontinye chèche konnen ki moun ou ye!Ou sonje nou te dakò ansanm solèy la se ou ? M pa kwè w bliye. Menm si w ta bliye m kontan m rafrechi memwa w.

Anpil fwa, ou bliye pran tan pou w gade bèl reyalizasyon ki fèt nan lavi w deja, piti kou l ye. Li pi fasil pou w ap reflechi sou sa ki poko rive w. M ta renmen w fon w ti gad dèyè pou w sonje kote w soti, pou w sonje ki erè w te fè, jan erè sa yo te yon poslibite pou w grandi, pou w aprann osnon pou w devlope kapasite ki nan ou yo.

Gade solèy la, se gade w, se gade tifi ki nan ou a. Se gade sa w fè deja yo ak sa k rete pou w fè yo. Sa w rete pou fè yo ka pi plis wi, men se devan w prale. Ou gen ase kouraj nan ou pou w rive amelyore lavi w.  Pandan w’ap gade tèt ou, w’ap ka ede lòt tifi yo jwenn chimen solèy la tou.  Si w te bliye ti pawòl sa a, sonje l jodi a. Ou se solèy, briye pou tèt ou ak pou tout tifi ki poko ka fè sa.

Lè y’ap selebre tifi yo, yo selebre w tou paske w te tifi yon jou. Jodi a, tounen limyè sou chimen w pou w ka briye pou yo tou! Pandan w’ap klere tèt ou ak sosyete a, ede tifi ki bò kote w la pou l gad solèy la tou. Ti zanmi w, ti sè w, ti kouzin ou, ti vwazin nan ak chak tifi w gen pou w kwaze sou chimen w.

E sa ki pi enpòtan, se toujou sonje tifi sa a ki nan ou a, inosans li, vilnerabilite l, rèv li, kouraj li, bonte l. Konte sou li pou w ka grandi!

Stef-Any pou Blòg BN nan!

Comments

comments