Two prese pa fè jou louvri. Pa di m ou pa konn tande osnon li pwovèb sa a. Pa di m tou, ou pa konn sa l vle di paske l esplike tèt li poukont li. Si w pa ta konnen tou, ou pa bezwen pè, w ap jwenn esplikasyon an pi devan. Ou byen li wi, twò prese pa fè jou louvri. Li pa fouti fè jou louvri vre non. Kite m esplike w poukisa.

tumblr_nu4543B99x1r9m8rao4_1280

Mwen sonje youn nan pi gwo evènman ki te make lavi m, se te lè m t a pral kominye. M te gen 8 an lè sa a. M te gentan wè kijan jou sa a te bèl lè timoun ki pi gran pase m, t ap kominye. Sa vle di, m te gentan ap imajine tou kijan pa m nan ta pral pase. Kijan tout moun nan lekòl la ak nan katye a ta pral fikse je sou mwen. Malgre sa, jou yo pa t kouri pou mwen.

Se menm jan an pou ou tou, pa panse kouri w pral kouri nan lavi a pral fè w rive vit osnon byen rive. Plis ou konprann sa pi bonè, se plis w ap gen plis konfyans nan wout ou gen pou fè nan lavi w yo…

M pa bezwen di w kijan m t ap tann jou sa a rive pou m ka kominye. Chak jou ki pase, m wè l twò long. Mete sou sa, nan reyinyon nou te konn gen ak pè nan lekòl la, li pa t janm sispann di nou kijan nou pral bèl jou sa a.  Kominyon an t ap fèt 13 me. Men nan 12 me, malgre m te anvi jou a rive, nwit la te pase jan l dwe pase a. Lè yo pa t kouri paske m te prese al kominye non. Yo te mache jan yo te dwe mache a malgre m te vle jou a rive. Sa sa te bay ? M te oblije rete sou kabann mwen rete tann 13 me a rive wi.

Pawòl granmoun yo di : pito w mize nan wout ou pote bon nouvèl. N ap evolye nan yon mond kapitalis. Sa vle di ki baze sou lajan, sou revni ak benefis. Si yon moun pa achte (consommer nan lang franse), se kòmsi l pa t egziste. Nan sosyete wobo sa a, li ka vin pi difisil pou yon moun jwenn tèt li.

Lè w chita, ou gade zanmi w lan, ou tris oubyen pi mal menm, ou wont tèt ou. Chak fwa w wè yon lòt fi alamòd, gen bèl rad, bèl telefòn, bèl machin osnon bèl mari, ou soti pou w pèdi valè w te bay tèt ou a. Lè konsa ou di : sa m t ap regle ? Gad kot entèl gentan ye ! Mwen menm m la a toujou. Li fasil nan ka sa a pou w pèdi valè ou te gen pou moun ou ye a.

Leson mwen menm m tire depi sware 12 me sa a, li pa diferan de sa m pral di w la a. Nenpòt sa w tande a, chak bagay ap rive nan tan l, nan lè li dwe rive a. Woy, ou ka di m ideyalis oubyen m kwè nan desten. Se pa vre non.  M pito gade bagay yo nan jan yo evolye. An nou imajine ou te plante yon ti pyebwa jodi a, èske lè w leve nan demen l ap gentan ba w lonbraj ? Non. Kidonk, se menm jan an, bèl nègès ou vle ye a p ap parèt bridsoukou.

stillness

Pou rive nan moun ou vle ye demen an, sa ap pran tan. Paske w pral aprann dekouvri moun ou ye kounya pou w ka konn ki definisyon ou vle ba l demen. Sa vle di, se lè w fin pase etap sa a, w ap ka kòmanse konstwi rèv ou vle yo pou tèt ou. M pa vle w ap kouri adwat agoch paske w panse gen kèk moun ki pran devan w.

Wi sa ka rive vre wi, yo pran devan. Yo ka ale kite w nan wout la. Men di tèt ou, wout w ap fè a, se ou sèl k ap konnen sa l mande e se ou sèl ki dwe fè l. Paske chak moun gen wout pa yo. Pa panse kouri monte desann, pral fè w rive osnon depase moun sa a ou panse ki rive avan w lan. Anpil fwa, se aparans ki vle fè w lage tout ti moso kwayans ak respè w travay di pou bay bèl nègès ou ye a. Sa w konn panse ki bèl la, ki fè w vle konpare tèt ou ak yon lòt la,  souvan pa bèl vre. Moun ou konn panse ki rive a pa rive vre. Pa konpare premye pa w ak moun ki gentan ap sote, ap ponpe. Gade lavi pa w epi kontinye amelyore l chak segonn ak refleksyon w avan epi ak aksyon w ap poze.

Piga w prese. Pran tout tan w pou w tounen bèl nègès ou vle ye a. Paske se ou sèlman sa regade.

Ou pare pou w sispann kouri ?

Stef-any pou blòg BN nan!

Comments

comments