Nou te 3 moun nan plas pasaje a, plis chofè a nan yon kanntè, pou nou al fè yon komisyon anba nan zòn Tòsèl. Sèl mwen kòm fi, ak 3 lòt mesye yo, ap soti Petyonvil. Akoz de lapli ki t ap tonbe, tèlman gen anpil blokis, nou deside fè pa anndan pou nou ka rive byen vit.

devan ou prale

Se nan pase nan wout pa anndan, nou vin tonbe bap pou bap ak yon Rav 4 nan yon wout ki chaje ak labou. Piske kanntè a te gentan angaje l nan enpas la, vin manke espas sou lòtbò a pou lòt machin nan pase. Akoz de labou a, si kanntè a al chèche fè bak, l ap patinen e li riske kraze Rav 4 la nèt. Zanmi m nan ki t ap kondui a, etenn machin nan, pou l al mande chofè Rav 4 la, èske li ka fè yon ti bak (sa ki parèt evidan pou tout moun ki ta gen bon sans yo). Lòt chofè a, kòmanse ap fè gwo kòlè. 2 lòt mesye ki te nan machin nan avè m yo, desann pou al pale ak li, se lè sa a mesye a ap gonle lestomak li paske li sou goumen. Li deside bloke tout wout la, jis paske li refize fè yon ti bak ki pap menm pran yon minit pou l pase e kite nou pase.

Sa ki bèl nan istwa a, se lè nou kòmanse kanpe pandan plis pase 30 minit, mwen deside desann kanntè a pou m al pale ak li. Kwè m, se premye fwa mwen wè mesye a nan tout vi m, m poko menm louvri bouch mwen, mesye a di m: ” Awonna, rale kò w la, se kwè se 25 goud ou w ap defann la a”. Sou menm pye m te desann machin nan, sou li m kouri monte epi mwen pa janm di anyen ankò. Jouk yon chèf ki rete nan katye a vini ak machin ofisyèl li, mete sirèn li byen fò (li gentan 7è diswa wi silvouplè), pale byen fò nan radyo machin li, pou l fè lòt chofè a avanse pou nou ka ale.

Tou sa se pou m di w, mwen ak ou nan yon gwo batay! Batay pou nou amelyore lavi nou san nou pa diminye pa yon lòt. Pa rikat, ou gen kapasite pou genyen batay sa a…

M rakonte w tout istwa sa a, jis pou m fè w wè nan pi piti aksyon ou ta vle poze nan lavi w la, w ap toujou gen youn osnon plizyè moun ki pral chèche redui w ak sa w pa ye. Yo gen pou mete w pi ba pase fatra. Pa rantre nan jwèt yo a, paske ti kal eksperyans mwen genyen an, montre m se ou k ap pèdi. Paske moun sa yo fè sa y ap fè a byen (detwi moun, detwi rèv moun, detounen moun).

Men ou menm tou, ou bon nan sa w vle fè pou w konstwi lavi w la. Piti kou l ye, ou gen yon vizyon, ou gen yon objektif, ou gen imaj yon bon moun ou vle tounen nan lavi w. Se sa ki fè li enpòtan, pou nenpòt sa ou ta jwenn sou wout ou a, pou toujou ret kole ak objektif sa a. Ak Bèlnègès sa a ki deja nan ou a, ak tout kapasite ki kache anndan w yo, k ap tann ou pou w itilize yo. Wi, ou ka amelyore lavi w!

avansee

Se vle pou w vle amelyore lavi w nan yon anviwonman ki san kanpe ap chèche redui w, k ap chèche diminye w. Depi w vle, pa gen anyen ki ka kanpe w. E sa ki fè, mwen te retounen chita nan kanntè a, m pa di lòt chofè a anyen. M te jis pa vle retounen nan nivo sa a ankò.

Lè w sou wout pou w amelyore lavi w, sonje chak ti pa ou fè konte, . Reprann konfyans nan ou epi kontinye avanse!

E ou, sa rive w deja pou moun fè w santi w pa ase? Kisa w fè pou w kontinye avanse?

Comments

comments