Wi… zong mwen… Kisa? Se pa fouti vre… Zong yon moun… se vizaj li?

Se siman sa n ap di tèt nou medam?

Wi zong mwen se vizaj mwen, e m sispèk m pran swen yo plis pase m pran swen figi m.

zong8

Jan moun souvan repete l, men nou ka trayi laj nou. Mwen ,m t ap retire laj la, pou m jis di: Men nou ka trayi nou. M santi lè men yon fi byen fèt, lè zong li pwòp, fi sa gen yon pouvwa… E,  lè se lekontrè a ki pwodui, lè l pa pran swen men l ak zong li.

M pa twò konnen pou ou, men m se yon moun ki renmen fè anpil jès  ak men m, san m pa rann mwen kont de sa, lè m ap pale. E sa vinn fè, moun m ap pale yo gen plis tandans gade men m plis pase bouch mwen. Men se pa pou moun, mwen pran swen zong mwen, non jamè. M jis tonbe damou zong natirèl mwen, menm jan ak tout rès sa lanati fè m kado yo.

Kite m esplike w ki sa mwen fè pou m pran swen yo…M sonje lè m te pi piti, pa t gen rat ki te ka kanpe devan m nan manje zong. M konn tèlman manje zong mwen, dwèt mwen konn senyen (ouch). Petèt se strès ki te lakoz sa. Paske nan peryòd sa a, m te konn gen anpil pwoblèm nan lekòl mwen te pase yo. De nati, mwen se yon moun ki anlè anlè (proactif an fransè), li te difisil pou m pa ap ri oubyen ap jwe ak lòt ti zanmi nan lekòl mwen. Anpil pwofesè, anpil elèv te apiye sou sa pou anmède m, osinon ban m pinisyon jis paske m konsa .

Se konsa, pandan lekòl segondè, m te ka nan 4e konsa, gen yon ti pitit fi ki te nan pi piti klas pase m, ki di m: “Ou gen bèl men wi, poukisa ou pa kite zong ou pouse”?

Se te plis pase yon motivasyon pou mwen. Paske depi lè sa, m pa janm manje zong mwen ankò. M te sispèk tou a vitès m te konn ap manje yo a, sa pa t ap pran tan pou l te voye m lopital.

Tan ap pase, zong yo kòmanse ap pouse. M te sezi wè jan men m kòmanse ap bèl vre. Men yon lòt bò, zong yo pat an sante ditou, yo te mou, frajil e preske chak jou gen youn ki kase. Sa te kòmanse ap dekouraje m.

Youn nan gran sè m yo, pou premye fwa mennen m nan yon stidyo kote yo fè men ak pye. Nan stidyo sa a, se akrilik sèlman yo fè ladann. Nan peryòd sa a, akrilik t ap fè lapli e le botan nan peyi dayiti, mete sou sa li te trè chè. Konnen sè m nan pa yon moun ki pral depanse lajan l pou lòt moun konsa konsa, m te pran randevou sa kòm yon gwo kado. M pat gen okenn enfòmasyon sou akrilik ditou, men sè m nan di m: “Ou te met mete l wi, l ap fè zong ou vini anpil e y ap toujou bèl”. Dam ki mèt stidyo a menm, pou l pa kite lajan an ale di m: “ Wi, ou te mèt mete l, l ap fè zong ou byen di e w ap ka regle tout sa w vle ak men w san zong ou pa kase”.

nails-of-wifey (1)

Kote m te ka konprann dam mèt stidyo a, pou jis kounya m poko ka padone gran sè m nan ki jouk jounen jodi a kontinye ap fè akrilik. Paske nan peryòd la, li te konnen jan akrilik ap fini ak zong natirèl yon moun ki mete l. Li te bliye di m oubyen li pa t vle di m, wi lè w mete akrilik, zong ou ap pouse anba l, men kou w fè sa ou retire l zong ou tounen yon papye fen, dwèt ou tèlman sansib men m figi w w ap lave, dwèt ou fè w mal. Si pa male menm, ou ta frape dwèt sa ki gen akrilik sou li a, w ap rele tankou yon bourik ki pran nan klebantin (Pawòl manman m renmen di) tèlman zong sa ap gen pou fè w mal.

Mete sou sa, chak 15 jou fòk ou jwenn yon 800 goud a lepòk pou al fè rifil (Pou kounya mwen pa konn konbyen kòb li ye). Kote m tap jwenn kòb sa lè sa, m pa konnen. Menm kounya, kòb sa a m ap depanse l pou m achte bon kawòt, bon epina, anpil ekrevis (kératine) anpil myèl, paske gen “bèl zong nan se pa nan sa w ap mete sou li sèlman tankou baz, kitèks elatriye, men se kisa anndan w ap ba yo, tankou bon vitamin”. Se menm jan pou tout kò w, si anndan ou pa an sante, deyò w paka klere.

DSC05461

Jou m te remake m pap ka kenbe kadans akrilik la, m te kòmanse ap chèche tout enfòmasyon pou m ka konnen kòman m dwe pran swen zong natirèl mwen. Pou sa, m bwè anpil dlo chak jou, yon lit dlo pou piti (Gen ti bidon ki tou mezire yon lit la). Mwen manje anpil fwi ak legim (fig, pòm,mango elatriye), anpil fwi de mè tankou ekrevis ki gen anpil keratin ladann, ki se yon eleman ki fasilite cheve n ak zong nou pouse natirèlman. E jounen jodi di a men rezilta:

tizong

Nouri yo depi nan sa w ap manje enpòtan. Jan w ap pran swen yo tou trè enpòtan. Mwen netwaye pa m yo nan stidyo chak de (2) semèn pou de san (200) goud. Si w pa ta gen posibilite pou w al nan stidyo, ou ka pran swen yo lakay ou (Atik trè byento). Sa ki pi enpòtan an, se pa ki kote w fè yo, men ak kisa ou sèvi pou pran swen yo. Mwen menm, mwen gen yon ti valiz, ki gen tout zouti m ap bezwen pou m netwaye yo. Non sèlman, mwen evite pran mikwòb nan zouti ki gen nan stidyo yo, epi mwen asire m sa m ap mete sou zong mwen an bon pou li.

2

Kòm mwen se yon moun ki renmen koulè anpil, zong mwen pratikman toujou gen kitèks sou li. Lè koulè, mwen vle mete a m pa genyen l, mwen fè moun k ap fè zong mwen an itilize youn nan kitèks mwen genyen yo (Sally Hensen, L.A Colors, Wet n’Wild, OPI) kòm premye kouch, epi mwen ajoute dezyèm kouch la ak lòt vèni ki nan stidyo a. sa m remake pi fò kitèks ki nan stidyo yo, de trè movè kalite. A tèl pwen, yo kak kase zong ou. Kitèks mwen sot site la yo, se kèk nan pi gwo mak kitèks ki genyen. W a sezi tande, mwen achte tout pa m yo, nan mache Taba (Moun ki gen gwo bwat ki sòt Miami yo) pou vennsenk (25) oubyen senkant (50) goud. Wi mache Taba menm (lol)…

3

Men sa ki anndan ti valiz mwen an (Atik sou chak grenn pwodui yo a pa nan jou k ap vini la yo).

4

5

Olye w ap kouri dèyè sa w pa p janm genyen tout bon, pa pito ou kòmanse apresye sa w genyen e pran swen yo. Menm kòb sa ou t ap depanse nan akrilik la, avè l ou ka pran swen bèl ti zong natirèl ou yo. W ap sezi wè jan w ap fè plis ekonomi e plis satisfè.

E sa fè m plezi, lè m al nan stidyo kounya pou m wè gen mwens medam k ap fè akrilik. Menm si akrilik la ta pase mòd, y ap toujou voye yon lòt bagay pou montre w, sa ki pou ou an pa bon. Se sa k fè, li enpòtan pou w konnen sa w genyen e apresye l pou sa l ye tout tpandan w ap chèche amelyore l. Se lè sa a, w ap tounen yon BelNeges.

E ou, ou kite zong ou natirèl? Kisa ou fè pou pran swen yo? 

 

 

Comments

comments