Jouk jounen jodi a, gen anpil fi nwa menm jan ak ou, a travè lemond ki deside fè chwa pou yo viv ak cheve yo natirèl. Se menm jan an pou anpil fi k ap viv an Ayiti. Sa gen plizyè ane kounya a, depi sijè cheve natirèl la retounen ap fè aktyalite. Nou toujou pran leswen pou nou raple w, ou menm bèlnègès ke sa, se pa yon mòd, menm si atansyon y ap ba l la, ta vle pwouve sa. Wi se yon desizyon, ou ka pran sou enfliyans lòt moun piske sa ap fè aktyalite; men sa gen yon enpòtans kapital pou chèche konnen pou kisa se desizyon sa a, ou pran e pa yon lòt.

secret

Sa gen kèk tan, mwen t ap kolabore ak  yon jèn fi,  ki li menm tou te renmen fè pwomosyon pou cheve natirèl. Nou te fè yon bon tan, nou pa t wè. Jou mwen resi wè l la, mwen wè cheve l swa. Li pa di m anyen, mwen pa di l anyen tou. Epi lè nou fin regle sa nou t ap regle a, li di m tou timidman: “ou pa wè m bay cheve yo vag”? M di l, m pa wè sa non. Li di m, li mete pèmanant paske li pa kapab ankò. Ajoute sou sa, mennaj li pa t renmen cheve natirèl la. Li mande m, sa m panse?

Mwen fè sa pou m deplase san m pa di anyen, epi mwen vire m di l: “Ou mèt tèt ou, ou fè sa ou vle. Sa sèlman  m panse, sa te ka yon pwoblèm si sèlman ou fè sa pou fè yon lòt moun plis plezi pase tèt ou, m espere se pa sa? Li bese je l. Mwen di l orevwa.  Nou tou 2 deplase.

Men istwa a, pa t kanpe la…

Dènyèman an, mwen tonbe sou yon atik mwen te ekri an 2012 ke m te pibliye sou blòg la an 2013 sou cheve natirèl. M pa kache di w, mwen mande tèt mwen kiyès ki te ekri atik sa a. M te wont; soti sou mo mwen te itilize yo pase nan konsèy yo,  mwen santi mwen te nan yon gè ak tèt mwen. Se tankou, mwen te vle pwouve lemond antye, cheve natirèl se sa ki pi bon, e se sa pou tout moun ta fè. Mwen fè sa, pou m al edite atik la, m tande yon ti vwa nan tèt mwen ki di m: sa a se prèv ki montre kòman w ap grandi, pa efase l.

Mwen rakonte w ti anekdòt sa a, pou m raple w eksperyans chak moun inik. Pou mwen, m pa kwè gen yon eksperyans ki pèmèt mwen plis grandi nan lavi m, pase chwa sa a, mwen te fè pou m viv ak cheve natirèl mwen. Si w gen yon ti tan, w ap swiv pwojè BELNEGES la, petèt ou ka remake sa tou. Tranzisyon sa a pran plis pase de zan pou m rive konprann, se pa ni pèmanant, ni fo cheve, ni texturizer ak tout zanmi l yo ki lennmi an ni pwoblèm nan. Men se kouraj ak fòs nou, sosyete a ap fin souse pou l kontinye fè nou refize gad tèt nou, jan nou ye a.

Sa pran m tan, gendelè m kriye, m santi m fache, mwen pèdi nan desizyon sa a mwen te pran pou m pran swen cheve m natirèl pito. M fini pa aprann, batay la ale pi lwen pase sa, pi lwen pase pèmanant lan ki pa la a ankò. E, m pa kache di w, mwen damou rezilta mwen kòmanse ap jwenn yo.

solhair

M vin pi pasyan ak lòt bèlnègès ki poko ka aksepte osnon wè valè opòtinite sa ba yo pou yo renmen tèt yo plis, lè yo deside viv ak cheve natirèl yo. Chwa sa a fè m vin pi disponib, pou lòt bèlnègès ki vle konsèy sou kisa ki ka fasilite yo pran swen sa ki pa yo. Sa elimine konpetisyon nan tèt mwen, se sa ki fè mwen pa verifye ankò ki longè cheve m ye pa rapò ak cheve lòt moun. Li ede m aksepte tèt mwen jan m ye a; lè mwen leve lè maten li konn difisil pou m gad cheve yo ki rantre, ki fè tankou yon ti matla, m konn anvi raze yo plat ankò; men sa pa janm pase nan tèt mwen pou m di mwen pa bèl ak sa ki pou mwen. Mwen kontan eksperyans sa a montre m, m pa gen anyen pou m pwouve pèsonn sou desizyon mwen pran nan lavi m.

Se sa ki fè, mwen pa t di kolaboratris sa a anyen aprè kòmantè mwen te mansyone anlè a. Wi se vre, mwen remake anpil medam kòmanse ap retounen nan pèmanant ankò. M resevwa anpil mesaj ak temwanyaj fi k ap di m yo bouke ak cheve natirèl la, eske yo pa ka met yon ti texturizer. M tris pou m di w, se pa youn nan solisyon yo malerezman. Ou ka fè yo si lide w di w. E, sitou pa santi w oblije pou bay pèsonn esplikasyon. Men, poze tèt ou plis kesyon toujou, jiskaske ou rive jwenn sa k pa mache a.

M swete ou pa kite presyon sosyete a, ak moun ki nan anviwonman w ap evolye yo (entènèt ladann tou) fè w al ap konpare cheve w ak foto lòt fi ou pa menm konnen, ni twouble w pou ta fè w santi, jan w ye a, ou pa ase. Tanpri! M ap sipliye w, pran tan w pou konnen pi byen pa w yo, sa ki pou ou yo, aprann konnen sa yo renmen, sa yo pa renmen epi tann. Ba yo tan pou yo fè sa yo vle. Bèlnègès, cheve w, po w, zong ou, jan w wè yo a, se pa w yo ye wi.

Rann mwen yon ti sèvis, renmen yo tanpri. Se pwodui mirak la sa!

Comments

comments