Modèl anpil jèn fanm kounya a se lòt fanm ki popilè sou rezo sosyo yo. Enfliyans sa a, san nou pa konnen ap modifye konpòtman anpil nan nou, tankou stil nou, fason nou pale, mete sou anpil lòt chwa n ap fè ki montre jan nou vle lavi nou menm jan ak pa yo. Malerezman, anpil nan foto n ap wè, bèl pawòl motivasyon n ap li, ak bèl figi nou pran kòm modèl pou nou viv yo pa gen anyen pou wè ak reyalite moun sa yo ki ap enfliyanse lavi nou an. Sa se yon pwoblèm, paske sa ka vin tounen yon danje pou nou menm jèn fanm, si nou kreye yon atant de tèt nou ki bati sou ilizyon sa yo.

Akoz anpil nan nou vin gen aksè ak entènèt sou telefòn nou, li vin plis fasil pou nou konn sa ki ap pase nan lavi lòt moun. Jounen jodi a gras ak entènèt, anpil jèn fanm k ap viv isit ou aletranje gen plizye milye moun k ap swiv yo pou yon rezon oubyen yon lòt. Popilarite sa a souvan konn pa gen anyen dèyè l, si se pa yon bezwen pou fè lòt moun wè yo e pwouve ekzistans yo. Si se pa bèl pawòl motivasyon souvan yo pa menm ka aplike nan lavi pa yo, se foto toutouni osnon ki pwovokan ki ka atire anpil atansyon sitou atansyon gason yo poste. Se ka tou foto yoga pou montre moun yo zen, osnon foto lè yo nan djim ak lè y ap manje bon manje, elatriye… pou montre nou jan yo nan yon lòt nivo.

Sa alamòd depi kèk tan, pou wè anpil jèn fanm Ayisyèn k ap poste foto prèske toutouni de tèt yo ak bèl panse kòm mesaj ki akonpanye foto sa yo. Pi souvan mesaj ak panse sa yo, se mesaj yo kopye sou nèt la ki an anglè oubyen nan yon lang yo pa menm konprann. Yo chwazi yon lang ki pa Kreyòl paske fòk yo montre nou yo ka pale yon lòt lang, ki pa yon chwa inosan paske fòk yo rive pwouve moun k ap swiv yo ke yo seksi men yo entèlijan tou. Yon ilizyon ki montre yo gen tout “package” la. Anpil nan foto sa yo konn tèlman dekonekte ak mesaj ki akonpanye yo a, ou konn mande tèt ou èske moun sa a konprann sa li ekri a.

Kidonk, lè nou wè foto sa yo ki souvan chaje ak “filter” e ki gen an pakèt “likes” ak kòmantè, nou anvi fè menm jan an tou. Lè nou wè moun ap poste foto y ap fè yoga, nou anvi fè tou menm si nan moman an nou ka bliye raple tèt nou yoga poukont li, se yon disiplin ki mande pou konplètman nan moman w ap viv la e sèl lide pou fè foto nan moman sa a gentan retire nan sa. Bèl rad, bèl cheve ak bèl makiyaj nou souvan wè sou nèt la, souvan pa menm sanble ak moun ki poste yo a ki dèyè ekran an. Bèl mennaj ak relasyon nou ka kwè k ap byen mache yo ke lòt jèn fanm ap poste yo souvan trè lwen reyalite a. Se pou sa pyès jèn fanm pa ta dwe kite imaj l ap wè de lòt jèn fanm k ap chèche atansyon moun sou entènèt la tounen modèl pou chwa l ap fè nan lavi l.

Se pa mete foto toutouni an, ni poste foto bèl bagay ki swadizan ap pase nan lavi yo a ki pwoblèm nan. Men pito, se jan nou menm nou konsome imaj ak mesaj sa yo ki souvan “fake” paske menm moun ki poste yo a pa menm ka rive fè sa l ap poste a vre. Paske li enpòtan pou nou konpran, sosyete a bay tifi ak fanm anpil presyon pou yo tounen sa yo pa ye anplis pa gen pyès lavi moun ki bèl nèt ale vre. Mete sou sa, anpil fwa entansyon ki dèyè imaj sa a yo se jis pou fè moun kwè y ap byen pase. Kidonk, ou pa ka vle repwodui menm bagay ak yon moun ki mete tèt li nan yon prizon pou pwouve ekzistans li pou l ka kwè li gen valè nan je lòt moun. Plen lòt jèn fanm nou ka pran kòm modèl sou nèt la petèt ki pa popilè men ki ka plis itil nou.

Atik: Krissy

Foto: Saddi Khali

Comments

comments