Ni mwen, ni ou konnen jan sa pwòp lè yon fi raze anba bra l. Non sèlman sa ede l konbat movèz odè natirèl kò l ka pwodui, men an menm tan tou li bèl, lè l mete yon rad (Mayo/Wòb) ki san manch pou anba bra l parèt menm koulè ak rès kò l.

Petèt ou poko fè fas ak pwoblèm sa a, men mwen menm pèsonèlman, mwen te konn gen anpil pwoblèm lè m mete yon rad ki san manch paske menm si mwen te toujou raze anba bra m, li te konn parèt tèlman nwa, w a di se boule anba bra m boule.

razwa

Se yon jou konsa, mwen deside fè rechèch pou m konnen sa ki ka fè anba bra m chanje koulè e mete m nan sitiyasyon anbarasan sa a. Mwen aprann ke sa pa yon mistè e mwen ka fè anba bra m reprann koulè nòmal li, sa vle di menm koulè ak rès kò m.

Kòman, se sa w ap mande m? Kite m pataje eksperyans mwen avè w…

Nan rechèch mwen fè yo, mwen vinn aprann koulè anba bra yon moun ka chanje byen rapid e li ka pran tan pou l rejwenn koulè nòmal li. Sa ki ka lakoz sa, daprè ou?

Se ka plizyè bagay. Youn ladan yo, pa egzanp, se lè mwen kite rès pwodui chimik ki nan dewodoran m sèvi yo, ki pa janm fin retire nèt (menm lè m benyen) anba bra m. Rès dewodoran sa yo, (petèt je m pa menm ka wè) vin ap fwote ak rad gwo koulè mwen mete yo, sifi pou fè anba bra m vin tou nwa akoz de fwotman ki ap fèt pandan tout jounen an.

Mete sou sa, teknik mwen te konn itilize pou m raze anba bra m yo, te trè alamòd pandan peryòd esklavaj (lol). Se pa nan bouch mwen w ap tande, mwen te konn annik pran yon razwa, san anba bra m pa gen yon krèm ki ka idrate l osinon san l pa mouye, pou m pase razwa. Lè konsa, po m vin irite, mete sou fwotman ak rad m ap mete yo, sa te kont pou fè l menm koulè ak yon bout chabon dife.

chabon

M pa bezwen di w, kòman m te konn santi m lè m mete yon bèl ti wòb sou mwen epi mwen pa ka leve ponyèt mwen. Paske, m pa kache di w, li pa bèl menm nan je m, ( m pa bezwen di w pou je lèzòt) paske li vin bay anba bra m, aspè yon bagay ki sa l e se pa vre paske mwen lave l deja.

Kite kantik, pran priyè. Sa gen plizyè mwa, m ap itilize yon ti teknik pou regle pwoblèm sa a. E kwè m, sa mache. Kounya a, m ka di w, m santi vrè koulè natirèl po ki anba bra m nan kòmanse ap retounen.

Kisa mwen fè pou sa:

– O mwen, de (2) fwa pa semèn, lè m ap benyen, mwen pran yon mòso sitwon, mwen fwote anba bra m pandan kèk minit epi mwen rense l. Non sèlman, mwen wè sa kontwole transpirasyon m pandan jounen an, men li ede m rejwenn bon koulè anba bra m.

sitwon

lemon-halves

– E, lè m gen plis tan, (ak lè mwen sou sa) mwen konn pran yon ti kal nan lwil kokoye mwen mete nan cheve m nan, mwen melanje l ak yon ti sik (sitou wouj). Li vin fè tankou yon krèm eksfolyan, mwen mase l anba bra m epi mwen pran yon ti sèvyèt ki yon ti jan mouye, mwen netwaye l. Ou pap kwè valè salte ki ka soti anba bra w tout pandan chak jou w, benyen.

scrub2

scrub

Mwen pa janm itilize tou lè de (2) teknik sa yo ansanm. Mwen fè premye a pi souvan paske li pa pran tan e li byen fasil. E youn nan bagay ki enpòtan, m pap bliye di w, se TOUJOU gade engredyan ki nan dewodoran w ap mete anba bra w yo. EVITE mete dewodoran ki gen engredyan tankou ALUMINIUM ladan yo. Paske se youn nan pwodui chimik ki ka patisipe anpil tou nan chanje koulè anba bra w. Mwen menm, mwen itilize ti dewodoran DOVE la, ki fè menm travay la, men ki san aliminyòm.

E mezanmi, se vre li ka pa fasil pou w achte yon razwa chak fwa ou vle raze w. Men, m panse li t ap yon meyè envestisman si w ta achte yon pake mete la ak yon krèm ki fèt menm pou raze w. Paske, lè ou te itilize yon razwa deja, gen plis chans pou l irite po w, konsa nan de (2) jou, w ap wè anba bra w kòmanse ap chanje koulè tankou agranman.

E sizanka, ou pa ta gen ase mwayen pou w achte yon krèm pou raze w, toujou sonje mouye anba bra w ak dlo avan ou kòmanse raze w.

dlo1

Mwen menm, m ap kontinye pase ti sitwon m ak ti lwil kokoye m melanje ak sik wouj mwen, paske mwen pa ka jere ponyèt mwen ak anba bra m sanble nan de (2) kò diferan an ankò. Bonego di sitwon an, fotochòp anba bra m (lol)

Mwen espere ti konsèy sa yo ap ede w pran swen kò w plis e sitou rete an mòd BELNEGES…

E ou, ki teknik ou itilize pou w raze w?

Comments

comments