Li sanble pi fasil kounya pou w panse ak sa ki pa p mennen w lwen olye w panse ak avni w. Lè sa rive, ou plis wè difikilte ki devan w yo. Pa gen travay. Pa gen estrikti nan peyi a pou ede w. Pa gen mwayen pou w reyalize rèv ou vle a.

Screen Shot 2015-02-02 at 11.41.59 AM

Panse konsa toujou pi fasil. Paske sa pa mande okenn efò. Ou sèlman di tèt ou : sa a twò gwo pou m fè. Sa twò difisil. Mwen pa kapab. Epi konsa, ou vin pè afwonte tou sa k devan w ki ka anpeche w moun ou vle ye toutbon an.

Jis kite m raple w, pa gen anyen nan lavi ki pa mande sakrifis. Tout sa w ap fè, si w pa mete tout ou menm ladann, ou pap reyisi. Li valab pou yon ti bagay tou senp tankou yon egzamen nan lekòl ou. Menm jan an, pou pi gwo rèv ou ta ka genyen an.

Sonje fè tout sa w ap fè ak lanmou. Met tou menm ladann. Si w wè sa, sa pa twò difisil pase sa non…

 Sa m di a se pou tout moun. Mwen pèsonèlman, rèv mwen genyen tèlman gwo, moun ta ka di m’ap reve je klè. Men se mwen sèlman ki konnen ki kote mwen vle ale, ak sa mwen vle pou tèt mwen. Mwen sèlman gen kèk règ k’ap dirije lavi m tankou yon bousòl.

Premye règ jwèt la, mwen Kwè nan tèt mwen: Si w pa kwè nan tèt ou, ou te mèt deplase montay, sa pap itil ou anyen. Paske se kwè w kapab la ki se pi gwo mwayen ou genyen nan men w. Si w kwè nan tèt ou, ou ap ka fè tout sa w vle. Pèsòn pap ka dekouraje w. Paske w ap kwè fòs kouraj ou, ak pozitivite w gen anndan w, sifi pou rive kote w vle a.

Dezyèm règ jwèt la, se pa gade sou moun.: Mwen konnen m plen moun ki antoure m ki ka ede m. Men mwen konnen tou se pa moun sa yo k’ap vin ede m reyalize sa m vle nan lavi m nan. Kidonk, pa chita ap tann kilè yon bèl bagay ap rive nan lavi w. Men travay pito pou sa, kòmsi pat gen pèsòn ki ta ka ede w. Lè sa a, nenpòt sa k ta rive a, w’ap konnen se sèl ou ki responsab pou w chanje lavi w.

Screen Shot 2015-02-02 at 11.38.36 AM

Mwen travay pou sa m vle a, se twazyèm règ jwèt la.: Nou tout gen menm chans reyisit. Men sa pa vle di nou tout ap reyisi menm jan. Se pa paske yon zanmi te swiv yon chimen ki fè w ka swiv li tou. Rèv ou genyen an, se ou menm ki konnen l byen. Se ou menm tou k’ap konnen byen sa pou w fè pou w reyalize l. Mwen toujou fikse je m sou rèv mwen.

Fè kòmsi rèv ak pwojè w yo se te yon bebe. Menm jan ti bebe a bezwen afeksyon manman l, se konsa rèv ou ak pwojè w bezwen tout atansyon w. Konsantre w sou yo, pou w ka jwenn pi bon mwayen pou w fè yo tounen reyalite. Menm si w ta wè gwo difikilte devan w, sonje on sèl bagay : ou dwe reyisi.

Paske ou gen ase fòs, ou gen ase resous nan ou, pou w fè tout sa w vle. Pa tann moun deside pou ou sou kisa w vle fè oubyen kisa w vle ye. Sonje kwè nan tèt ou, se pi gwo bousòl k’ap gide w nan chimen lavi a. Toujou gade devan. Pa rete ap reflechi sou sa ki pase oubyen sou chans ou pat genyen. Ou se sèl moun k’ap konstwi chans ou. Pa gen moun k’ap bati lavni w pou ou. Tout chimen yo devan w, men mwen mande w chwazi sa k’ap menen w nan reyisit la.

Chak jou ki jou, sonje lavni w se nan men w li ye.

STEF-ANY pou www.belneges.com

Comments

comments