Li pa yon sekrè pou pèsonn, koze al achte nan makèt la, se yon liks pou anpil  frè n ak sè n ayisyen. Anpil rezon sosyoekonomik ka esplike sa… Rezon sa yo pa fin twò enterese nou kounya, nou p ap mize tou sou yo.

Men, lè w rive anndan yon makèt, ou toujou gen santiman ou pi an sekirite pase lè w ap achte nan lari a.

Supermarket-Shopping-1

Ou pa gen moun k ap bourade w. Ou mwens enkyè, paske w santi w plis an sekirite. Epi, atik ki  anndan makèt yo, ranje pi byen pase sa ki nan mache yo. Mete sou sa, yo pa ekspoze nan solèy la, e gen plis chans pou w jwenn yon pi bon sèvis, pase lè w al achte  nan men yon machann nan lari a, osinon nan yon mache piblik, ki te ka joure w, si w ta ba l yon move pri.

Koze al achte nan makèt la, rive pi lwen menm. Gen moun, jis pou montre lòt moun, zafè yo ap byen mache, menm si yo konnen sa yo pral achte nan makèt la ap pi chè, yo pral  achte  nan makèt la kanmenm. Men, preyokipasyon m, poko janm sa…

Eske w konnen, obsèvasyon m kòm yon senp achtè, te pouse m al gade sa n ap achte nan makèt pa bò isit yo, èske se pou nou,  yo mete yo toutbon vre…

BELNEGES la pou w raple w jan w bèl, men an menm tan m konnen, se pa gade, n ap annik gade yon atik sou blòg la, pou nou aksepte nou bèl toutbonvre. Lè w tande “Bote Anndan kou Deyò” a, si w pa kreye yon bon ijyèn pou viv, ou pap ka nan ni bote anndan, ni bote deyò. Okontrè, sa ka nève w menm, lè yon moun vin pale w de koze konsa. E, pou gen ijyèn de vi sa, fòk omwen ti kòb k ap pase nan men w chak jou a, ou konn kòman e nan kisa ou pral depanse l. 

Eben se la menm wi, m vle vini…

Kòman, BELNEGES pral raple  yon jèn ti fi, pran swen tèt li, pran swen pa ekzanp, bèl ti cheve grenn li yo, se aksepte li bèl ak sa li genyen, lè nan makèt li gen plis aksè nan zòn kote l ap evolye yo, se plis pwodui chimik tankou pèmanant, savon k ap dekale po l osinon ki ap deseche po l, li pi souvan ka jwenn e se yo ki pi bon mache?

y ap tiye nou

M ta byen renmen pataje ak nou, pwodui ki ap itil nou, kit se pwodui k ap bon pou cheve n, po n, zong nou, elatriye. Men èske makèt, ki prèske mezi bous nou yo, èske yo gen jan de pwodui k ap bon pou kò nou toutbon yo? Eske pwodui sa yo adapte a fason nou vle viv la (ki ta dwe plizoumwen ekilibre) ? Eske pwodui sa yo reponn, ak lanmou san mezi nou vle bay kò nou nan swen n ap ba li yo? 

foto maket

Nou ka wè l poukont nou, pifò pwodui ki genyen sou reyon yo, se pwodui ki transfòme chimikman. Pa gen twòp pwodui natirèl e ti kras sa ki natirèl yo, byen chè. 

Men sèl sa m konnen, “Sa w mande se li w jwenn”. Grann nou, manman nou, matant nou, pifò leve, yo rantre petèt, san yo pa konnen nan sistèm fasilite sa a, sosyete a kontinye ap ofri yo jenerasyon aprè jenerasyon an. Petèt, se imaj nou!

Yon imaj, kote nou kite sosyete a dikte nou kòman li vle nou bèl. Yon imaj, ki pa vle nou jwenn bon jan enfòmasyon, pou nou pran swen sa nou genyen, sa ki pou nou. Yon imaj, ki di nou fè tout wout ki pi fasil yo pito; Pandan n ap efase ti sa ki fè valè nou, ki fè nou se nou an. E si, nou ta kòmanse, aksepte tèt nou e kòmanse pran swen sa ki pou nou ak sa k ap bon pou yo? Eske figi etajè makèt nou yo pa t ap chanje?

Olye nou kontinye swiv chema fòse sa a, pa pito nou kòmanse apresye sa n genyen. Paske pa  gen lè w pi bèl pase lè w aksepte sa w ye a. Mwen espere w ap kontinye pran swen e renmen sa w genyen ak sa k ap bon pou yo.

natural-products

Desizyon pa m, plis desizyon pa w pou aksepte tèt nou jan nou ye a; Se pi gwo fòs pou nou amelyore lavi nou e petèt kite yon bèl ekzanp pou tout jenerasyon k ap vini aprè nou yo…

Yon jenerasyon Bèlnègès ki bèl tout bon anndan kou deyò!!!

Comments

comments