Sa pa gen anpil tan, mwè m vle tounen yon gwo fanatik ti komik (Dessins Animés). Pou m byen di w, m fanatik ti komik ki gen rapò ak reyalite a plis. E youn nan ti komik mwen ka mete nan kategori sa a, se “How to train your dragon” an fransè ki rele “Dragon“. Gen anpil moun ki ka di, ti komik pa gen okenn rapò ak reyalite, wi gen anpil ladan yo ki konsa vreman. Konsa tou, genyen w ap gade k ap make w pou tout lavi w…

dragon

Fòk mwen di w, desen mwen te wè sou po DVD a, pa t twò atire atansyon m. Men depi lè m kòmanse gade l la, istwa a tèlman kaptive m, se te natirèl pou mwen pou m swiv tout dewoulman istwa a pandan 1è 33 minit. How to train your dragon,  te sòti nan kòmansman lane 2010. Nan ti komik sa a, gen yon ti piti ki rele “Awòl”, ki se sèl pitit papa l ki se yon gwo gèrye k ap tiye dragon. Papa l te tèlman ap ba l presyon pou l tiye anpil dragon, li kreye yon zam pou l ka montre papa l, se sa li vle fè tout bon.

Jiskaske li vin rankontre yon dragon, li te tire sou li ak zam li te fè a, ki vin pa ka vole ankò, lavi l ak rèv li tou chanje. Li vin remake dragon yo, se pa enmi l jan yo te fè l konprann li a. Dragon sa a, tou vin tounen pi bon zanmi l, a tèl pwen li kòmanse ap sove lakay li, pou l al wè dragon an.

M pa bezwen di w, ki mizè Awòl pase pou l demontre tout yon peyi ki pase jenerasyon sou jenerasyon ap tiye dragon, ke dragon yo pa enmi yo. Mete nan tèt ou, nan peyi Awòl la, pou yo ka respekte w, se yon dragon pou pi piti pou w tiye.

Rive defye kwayans tout yon popilasyon pou montre gen yon lòt fason yo ka viv, se te pi gwo leson ti komik sa a aprann mwen. Men pou rive fè sa, fòk ou bwè kòktèl motivasyon melanje ak detèminasyon, ak yon bon ti zès pèseverans ladann.

Kòman pou prepare kòktèl sa a pou amelyore lavi w? Ban m pataje resèt la avè w…

Byenke ti komik sa a se pou timoun ki gen pou pi plis si (6) zan li fèt, sa pa t anpeche l tounen yon sous motivasyon pou mwen. Paske pèsonèlman, sa rive m pandan prèske tout tan mwen gen sou latè deja, pou sa m vle fè yo, se pa yo tout moun vle fè oubyen se pa sa ki parèt bon nan je lòt moun. Men Awòl montre m sa pa pwoblèm, si w konnen vrèman ki kote w prale.

tineges

Lè m te nan lekòl segondè, pa t janm gen yon grenn tifi ki te vle jwe baskètbòl nan lekòl la. Men se te toujou yon plezi ak yon pasyon pou mwen, pou m jwe ak ti mesye yo, menm lè yo te pi konn jwe, ni pi gwo pase m. Si m ta montre w, valè sikatris mwen gen nan zo pye m kounya a, ou t ap sezi, tèlman m te konn tonbe (lol). Kè m te prèske kanpe, lè jou gradiyasyon an, direktè lekòl la te prezante m kòm yon moun ki renmen pran risk e ki renmen ankouraje lòt moun depase limit yo.

M pa t ap janm konnen, si sa te ka atire atansyon yon moun, a tèl pwen pou sa aprann li riske tou nan lavi l (blag direktè a te bay lè l te fin di sa a).

Mwen pa gen okenn metriz, ni papye pou m ta pwouve sa m pral di la a, ni w pa bezwen pran l pou levanjil; men eksperyans lavi m montre m, ou pa bezwen fè tout sa lòt moun ap fè pou konnen ou byen fè anyen nan lavi w. Jis kite kè w aji, e ret fokis.

tipa dousman

E se la a, tout motivasyon w, lespri kreyativite w ak detèminasyon w ap soti. Anpil nan nou pase tout tan nou, ap tann pou nou vin gwo doktè, gwo avoka jis paske nou wè lòt moun fè l, oubyen di nou se sa ki pi bon. Men w pa janm pran yon ti tan pou dekouvri fòs ki anndan w lan, ki valè bagay li ka kreye. Se pa di mwen di gwo sesi sela pa bon, men èske se lè w fè sa tout moun ap fè deja yo, ou santi travay w ap fè a gen valè? Oubyen se lè w kreye, ou inove epi ou pa kite sa moun pral panse de sa w ap fè a destabilize w, ki gen tout valè l?

beltineges

Bezwen tankou manje, gen kay pou w rete, travay elatriye… ap toujou la piske sosyete w ap viv ladann lan bati konsa. Men jwenn wout ou, jwenn lajwa w epi amelyore lavi w, se pèseverans ou nan rèv ou k ap pote sa pou ou.

Pa kite anyen detounen w, kontinye pèsevere paske yon Bèlnègès pa konn bay vag…

E ou, kisa w ki toujou ede w pèsevere?

Comments

comments