Mwen pa konn konbyen nan nou ki sonje kijan sa te ye, lè pou yo te lave epi penyen tèt nou lè nou te piti. Bagay sa a, se te yon kochma pou mwen ; a yon pwen kounya mwen granmoun , m pa fouti lave cheve m, ak tèt mwen, pou m kage sou devan.

hairporn

Mwen te konn kriye, rele nan pwen pou vwazen ap vin mande kisa ki genyen. Kanta pou kout peny ak bwòs la,  m pap ka rakonte w konbyen valè yo te konn ban m. Jis pou m di w, m pa gen yon bon souvni ditou lè pou yo te lave cheve m, lè m te piti.

M te toujou pwomèt tèt mwen, lè m gen pitit mwen, m ap fè tout posib mwen pou lè m ap lave, penyen tèt li, pou sa toujou pase swa, san pa gen kriye. E ou mèt kwè m, jiska prezan mwen kenbe pari a. Poko janm gen rèl.

Men kèk konsèy mwen ta renmen pataje avèk ou; e menm si w pa ta ko gen timoun, ou ka aplike menm konsèy yo pou ou, pou yon ti sè w, yon ti kouzin osnon yon lòt zanmi…

Lave cheve, se youn nan etap ki enpòtan anpil, lè w di w ap pran swen cheve w. Si cheve w pa pwòcp, pwodui pa ka kenbe l an sante, ni fè yo rete bèl. Sa pral depann de ki orè ou genyen e ki longè cheve w. Si w gen cheve kout, ou ka lave cheve w chak semèn pa ekzanp. Si cheve w nan faz mwayen, ou ka lave l chak 2 semèn. E si cheve w long anpil, ou ka lave l chak 3 ou 4 semèn. Men sonje, pou toujou bay cheve a dlo paske cheve natirèl sèk anpil. Li toujou bezwen idratasyon.

bel

Premye bagay la, fòk ou konsyan cheve an jeneral, cheve yon timoun an patikilye se yon bagay ki frajil. Sa vle di,  gen de seri de pwodwi ou pa ta dwe janm itilize nan cheve w. Po tèt timoun lan sansib anpil tou. Se pou sa mwen ta konseye w, itilize plis pwodui ki natirèl e ki gen mwens eleman chimik ladan yo. Si se pa lakay ou, w ap prepare pwodui yo tankou lwil, benykrèm, pomad elatriye, gade lis engredyan ki dèyè pwodui a. Si ou ta wè, yon engredyan ou pa konnen, rale telefòn ou, fè yon ti rechèch rapid sou li, avan w achte l.

Lòt bagay la, se aprann konnen tip cheve a. Aprann konnen sa cheve li renmen osnon pa renmen. Yon bagay ki sèten, tout cheve natirèl renmen dlo paske njan nou di l deja, dlo a idrate l. Avan w demele cheve a, flite yon ti dlo pwòp ladann. Menm si w ta fenk fin lave cheve a, pa bliye mete yon ti boutèy dlo kote w la, pou fasilite w demele. Kesyon pou w toujou ap poze tèt ou, se konn nan ki eta cheve a ye?

how-to-moisturize-african-american-baby-hair-5

Tankou, èske cheve a sèk? eske po tèt la gen kap ? eske okontrè cheve a gen twòp grès? Lè sa a,  w ap kapab konnen ki pwodwi k ap pi adapte pou lavaj la. Chwazi yon chanpou ki dou, ki pa gen eleman chimik e ki pa fè cheve a rèd.  Gen anpil chanpou ki bon sou mache a ki konsa tankou Garnier, Vo5 (se pa sa yo fè isi yo), Shea Moisture, TréSemmé Naturals, Dop elatriye.

Lè w ap lave cheve a,   toujou pran tan pou separe cheve a an seksyon/pati. Ou ka fè 4, 6 ou 8 gwo très selon valè cheve ki nan tèt la. Lè sa a,  w ap lave chak seksyon youn aprè lòt. Sa mande anpil pasyans se vre, men toujou sonje w ap fè sa pou lanmou. sa vle di pran tan w pou w fè l byen.

chevevineg

Pa janm sote etap rens la, sa yo rele conditioner a. Paske menm si chanpou a natirèl, li retire tout lwil ki nan cheve a, pou li fè l pwòp. Se rens lan ki pral rebalanse cheve a e pote tout engredyan ki pou ramoli e nouri cheve a. Sa vle di, etap sa a enpòtan anpil. Se li ki pral ede w lè w ap demele cheve a, pou sa fèt san pa gen kriye. Toujou kite cheve a, an seksyon an. Chak pati, ou fin demele, tou trese li menm kote a, pou li pa remele ankò.

Dènye etap la, se rense cheve a. Ou kapab si timoun nan ase gran, mande li pou li vide dlo a li menm sou tèt li. Lè konsa, ou enplike li nan travay la. Sa ap pèmèt li, kòmanse pran abitid pran swen cheve li, epi  w ap wè jan l ap kontan epi santi li fyr paske li te patisipe nan lave cheve li.

teyonnah

Pran swen cheve natirèl, pa yon pwosesis ki fasil. E youn nan etap ki konn pi konplike se lave cheve a. sa mande anpil pasyans. Si w ta prese, voye lavaj la pou yon lòt jou. Konsa w ap pran tan w pou tout bagay byen pase. E sonje, se lanmou tou, w ap bay tèt ou.

E ou, di nou kòman sa konn pase pou ou?

WEN pou www.belneges.com

Comments

comments