Nan sosyete nou an, menm si gen fi ki toujou ap chèche gason pou okipe yo, sa rive genyen se pa chwa pa yo. Jiskaprezan anpil gason panse pou yo ka bon gason, pou mennaj yo oswa madanm yo ka renmen yo, pou sosyete a pale de yo an byen, fòk yo montre yo ka okipe yon fi. Okipe yon fi nan sans  sa a vle di, ba l tout sa l ta gen bezwen san fi a pa patisipe. Se sa ki fè yo souvan mande medam yo kite aktivite yo, travay yo pou yo chita nan kay pou yo ka okipe yo.

Sa pa toujou rive medam yo aksepte touswit. Men mesye yo mete anpil rezon devan yo pou fè yo konprann plas yo se nan kay la, paske se yo ki pou veye lesiv, fè manje, okipe timoun elatriye. Sitou nan ka anpil moun legliz ki toujou kwè fi jwe yon wòl segondè e depann de gason sèlman pou yo viv. Sa konn menm rive gen gason ki ofri medam yo kòb yo t ap touche a oubyen aktivite yo t ap rapòte yo a jis nan lide pou yo ka rete chita yon kote, pou yo ka alèz. E anpil fanm jiskounya a pran nan pyèj sa a.

Gen de fwa, sa pa pati sou baz move entansyon mesye yo. Paske genyen yo te leve konsa. Menm jan nou aprann pitit fi nou yo fòk yo jwenn yon gason okipe yo a, nou montre ti gason yo fòk yo gen kòb pou yo okipe fi paske se sèlman konsa y ap ka gen yon fi. Lè konsa, mesye yo sèlman vle montre yo sansib pou fi ki nan vi yo, epi montre yo, yo deside “pran swen yo”.

Men nan lòt ka, se yon seri gason jalou ak machis ki bezwen kwontwole lavi mennaj oswa madanm yo ki pran kalte desizyon sa a pou medam yo san yo pa mande yo kisa yo panse. Nan tèt yo, si yo mete yon fi chita pou yo okipe l, gen plis chans pou fi sa a swadizan gen larekonesans pou yo. Yo panse nan ka sa a, l ap respekte yo epi li p ap janm pran lòt gason sou yo. Sa ki souvan yon gwo manti paske respè nan yon relasyon pa depann de lajan ni tou de ki moun k ap depanse l.

Nan tou de ka sa yo, kit sete yon gason ki vle montre l ka okipe yon fi osnon yon lòt ki vle kontwole l, medam yo parèt fèb, piti epi pa janm ka rive gen dizon yo vre. Se menm kategori fanm sa a gason souvan rele atagaz ki toujou gen gwo fristrasyon, e ki sibi vyolans vèbal, fizik ak seksyèl anba men yo pou nenpòt ti bagay ki ta pase nan mitan yo. Paske mesye yo konsyan se yo ki responsab medam yo nan tout sans, yo panse li otomatik pou fi a fè sa yo mande yo san reflechi. Se sa k fè l fasil e parèt nòmal pou yo bat yo, joure yo epi fè yo sibi move tretman.

Se sa tou ki fè nan mòd relasyon sa yo, medam yo pa gen okenn mo yo ka di. Kit se ta pou sa ki ap pase nan kay la oubyen desizyon pou timoun si ta genyen. Mari oubyen mennaj la ap toujou raple yo, yo pa gen okenn dwa paske yo pa konn depanse yon goud. Sa tèlman konn rive lwen pafwa, mesye yo konn kontwole depans ki gen rapò a sa medam yo ap mete sou yo oubyen mete sou pitit yo.

Bèl nègès, menm si w ta deside se yon gason ki pou mete w chita pou okipe w, sonje libète w ak diyite w. Menm si yo ta aprann ou bèl fanm pa soufri, ou pa gen dwa al pase mizè travay paske gason ka jere tout bil ou, mande tèt ou èske se sa w vle vre e sonje jis ki kote sa ka mennen w. Paske chita sou kont yon gason pou l ka panse l gran nèg, pou yo ka di l konn okipe fanm p ap ede w.

Toujou sonje lè w fè sa, ou vann libète w paske moun sa a pral vle kontwole tout lavi w. Sa pa rantre nan kad respè ak prensip ki pou genyen nan yon relasyon. Sa pa mande non plis pou w tounen yon chèf ki pa koute konsèy ni ki pa ka reflechi sou kèk desizyon ak yon moun ki nan vi l. Se sa ki fè, nenpòt desizyon w ta ap pran jodi a, reflechi de fwa pou w pa vann libète w pou yon gason ka santi l gason tout bon.

Atik: Stef-any

Foto: Saddi Khali

 

Comments

comments