Sa te toujou atire atansyon m, pou m wè lè zanmi gran sèm yo ap pale de pran swen po yo, se de ki krèm, ki savon osnon ki sewòm ki ka fè po yo dekale pi vit, yo konn ap pale.

Nan obsève pandan m vin pi gran, mwen remake plis medam konn kòman pou yo prepare ti resèt douko yo pi byen, pase kòman yo ka pran swen po yo toutbon natirèlman. Mwen menm tande ak de zòrèy mwen, fi ki kwè pran swen po yo, vle di pase pwodui sèlman.

In this photo taken Feb. 15, 2011, roadside vendor Sophia McLennan displays her selection of skin bleaching agents near a pharmacy in downtown Kingston, Jamaica. People around the world often try to alter their skin color, using tanning salons or dyes to darken it or other chemicals to lighten it. In the slums of Jamaica, doctors say the skin lightening phenomenon has reached dangerous proportions. (AP Photo/Caterina Werner)

Mwen pa ni yon ekspè nan zafè po, ni yon dèmatològ. Sèlman eksperyans ak rechèch mwen montre m, pase pwodui (douko) ak pran swen po w, se de bagay konplètman diferan. Pran swen po w vle di, bay po w sa l bezwen pou l ret an sante tankou idratasyon; netwaye l tankou eksfolye l ak anpil lòt pwosesis ankò…

Se sou dènye pwen sa a jodi a, nou pral chita. Kisa eksfolye  po w vle di? Kòman w ka fè eksfolye po w? Poukisa sa bon? Chak kilè w, ka fè sa?

Kesyon yo anpil, men kite m pataje ti resèt ak eksperyans ki mache pou mwen tankou kòman eksfolyasyon ede m evite gen mwens bouton ak tach, nan figi m. Ou pa janm konnen, petèt sa ka mache pou ou tou…Po nou, se yon pati nan kò nou ki ka rejenere poukont li, dayè se sa ki fè lè w blese li ka geri pou kont li. Pran swen po w, se asire l an sante, konsa l ap toujou pi bèl. Yon dèmatològ te ka pi byen esplike w sa, men ekspè nan domèn nan dakò gen kat (4) tip po:

-Po nòmal

-Po sèch

-Po gra

– Po miks (li ka nòmal/sèch, li ka sèch/gra elatriye… se yon konbinezon ant twa (3) lòt tip yo)

Mwen menm, po kòm sèch anpil (tankou dezè Sahara), po figi m miks (fwon m, nen m ak manton m gra anpil, lòt pati yo sèch). Ak yon po ki osi difisil, mwen oblije jwenn teknik ak pwodui ki ka ede m netwaye e idrate tout kò m. Nan chèche, m vin jwenn eksfolyasyon se youn nan teknik e pi gwo zanmi po m. E m pa kache di w, m pa wè sa ki pou ta fè m mare fache avè l, tèlman rezilta yo bèl.

Ou konnen jan mwen renmen bèl ti makiyaj mwen. Nenpòt spesyalis ap di w, pi gwo sekrè yon bèl makiyaj se yon bèl po. Plis po a gen bouton, li gen tach, li gen grès se plis makiyaj w ap itilize e mwens natirèl makiyaj la ap parèt. Se sa ki fè, eksfolye po m regilyèman, se yon ti kado mwen bay tèt mwen souvan.

krem

Kisa eksfolye po w vle di?

Eksfolye po w se fè po w santi l byen. Lè w pale de eksfolyasyon, ou wè teknik ki ede w retire tout salte ki kache byen fon sou po w petèt ti dlo ak ti savon w pase chak jou a, pa t ap ka retire. Ou sonje m te di w anlè a, po w se yon ògan nan kò w ki ka rejenere poukont li. Men ak pousyè, ak gwo reyon solèy (sa yo rele UV yo), strès ak polisyon ki nan antouraj nou, mete sou sa chak tan n ap rantre nan laj, po nou vin pi parese pou l rejenere.

Selil ki mouri sou po nou yo, vin fè po nou pi rèd. Se sa ki pral fè w wè, yon moun kòmanse gen rid, figi l kòmanse parèt di (jan yo konn di a). Menm jan nou menm, fòk nou respire pou nou viv. Po nou tou, bezwen eksfolye, (sa vle di retire tout sa nou sot site anlè yo regilyèman) pou l toujou rete bèl e an sante (Sous: Nuxe.com)

eksfolye

Kòman w ka fè eksfolye po w?

Anba po plen bouton, plen tach, ak ti twou (pò) ki men lajè nan figi w yo, gen yon po ki bèl, yon po ki soup, yon po ki pi fen. Malerezman, lave figi w ak savon osnon pase krèm chak jou pa sifi, pou fè w wè po sa a.

Eksfolye po w, se youn nan mwayen ki pi natirèl pou w fè po sa a parèt. Lè w fin eksfolye po w, sitou figi w ou ka panse se dèyè yon ti bebe ki fenk fèt w ap manyen, tèlman li swa, li fen e li bèl. Menm si yo konseye moun ki gen po gra ak akne, pou eksfolye pi souvan men li konseye pou tout moun eksfolye po yo regilyèman (sa ap depann de ki tip po w genyen, pou w konnen chak kilè ou ka fè sa).

eks

Plizyè metòd

Gen an pakèt krèm sou mache a, yo rele “Scrub”an anglè, “gommage”an fransè ki fèt spesyalman pou fasilite nou eksfolye pi vit e pi rapid. Souvan krèm sa yon gen de ti grenn (abriko, zaboka elatriye) ladan yo, ki fasilite eksfolyasyon an fèt. Men sa pa anpeche w prepare krèm eksfolyan w lakay ou tou, si w ta vle fè yon pi gwo netwayaj. Yo fè krèm sa yo, pou tout kalite po. Se sa ki fè, mwen konseye tout moun aprann konnen ki tip po yo genyen. Paske pa egzanp, gen konpayi ki fè krèm eksfolyan yo gra anpil. Si ou menm ki gen po gra, w al itilize yo, ou ka sezi wè ki dega sa ka fè.

1-Pou mwen, ki gen yon po ki miks e ki sansib anpil, mwen itilize yon krèm eksfolyan ki dou anpil anpil chak jou, se li ki tou savon m lave figi m. Chak fwa, mwen fin demakiye, mwen mouye figi m, epi mwen pran yon ti kal nan krèm mwen an, mwen pase l nan tout figi m. Mwen pran trant(30) segond osnon yon minit pou m asire m, li byen gaye sou tout po m. Le tan an, mwen pran savon likid mwen konn benyen an, ki tou gen engredyan eksfolyan ladann, mwen mete yon ti kras sou sèvyèt la epi mwen savonnen tout kò m avè l. Lè mwen fin rense tout kò m, se toujou youn nan pi gwo soulajman m chak jou tèlman po m gen yon ekla natirèl ki bèl.

st-ives-2

2-Lè mwen gen plis tan, mwen prepare krèm eksfolyan m poukont mwen, ki banm pi bon rezilta toujou. Rechèch mwen fè sou sa montre, tout tip po ka itilize menm krèm sa a, si yo vle eksfolye figi yo ak kò yo. Sèlman, se yon bagay ou ka fè chak semèn osnon chak yon fwa, chak de (2)/twa (3) semèn. Poukisa?

Paske engredyan ki fè l yo, ka vin agresif pou po figi w, ki pi fen pase tout rès po ki sou kò w si w itilize l twò souvan. Pou moun ki gen pwoblèm akne, po gra ak tach, ti resèt eksfolyan sa a, se sovè w.

Pou fè l, w ap bezwen:

-Yon kiyè sik (wouj/blan)

Sik se yon eksfolyan natirèl. Li gen yon engredyan ki rele “glycolic acid” ladann ki fè po a eklatan e fè l kenbe yon sèl koulè. Li gen kapasite pou l retire tout salte ak selil ki mouri sou po a.

sik

-Yon kiyè myèl

Myèl, se yon sous “anti-oxydants” natirèl ki ede po a gen mwens rid e vyeyi mwen vit. Li ede po a rete idrate, paske li gen kapasite pou l kenbe dlo ki nan selil yo. Se youn nan pi bon engredyan, ki ka kontrekare bakteri ki ka fè w genyen bouton, akne ak tach nwa.

myel

-Yon kiyè ji demi (1/2) nan yon sitwon

Sitwon se youn nan premye sous vitamin C. Li ede w kenbe po w yon sèl koulè ini, pandan l ap efase tach ki pi fonse li jwenn sou po w yo. Li ede kenbe po an fèm tou, paske li bouche ti twou ki sou po a (pò).

tisitwon

-Yon bòl pou melanje tout ansanm

Preparasyon: Pran asid sitwon an, brase l ak sik la jiskaske ou pa wè ji sitwon an ankò. Si w ta wè l twò dlo, ajoute yon ti sik anplis. Apre sa, ajoute myèl la, epi brase yo ansanm.

Sa w tande a, krèm eksfolyan w pare pou w itilize l.

 sikwouj

Kòman w dwe aplike krèm eksfolyan an?

Krèm eksfolyan an, byen fasil pou w aplike. Li konseye, nenpòt sa w ap aplike sou po w la, sitou nan figi w, pou w itilize pwent dwèt ou pou w fè sa. Toutpandan w ap fè sa, fè tankou se mase w ap mase kote a (woule dwèt ou an fòm won sou po w). Eben se menm jan an,  lè w ap aplike yon krèm eksfolyan. Ou mete l nan pwent dwèt ou epi ou mase l.

Pou ti resèt nou sot pataje ak ou a, li t ap pi bon si avan ou aplike l nan figi w, ou mouye yon ti sèvyèt nan yon ti dlo tyèd epi ou tanponnen figi w avè l. Konsa w ap louvri tout ti twou ki sou po w yo (pò yo), konsa krèm nan ap retire salte ki pi fon yo. Sèlman sonje, lè w ap rense figi w, itilize dlo ki frèt (nòmal) pou w ka refèmen tout ti twou sa yo.

Ki benefis w ap jwenn lè w eksfolye po w?

Se mwen k ap di w, ou pap kwè m. Lè w eksfolye po w regilyèman, ou vinn gen yon po fotochòp natirèl. Po w bèl, po w fen, po w soup. Piske ou retire tout selil ki te mouri ak salte ki te sou li yo, po w vin gen yon bèl ekla natirèl, li pa bezwen limyè pou l klere. Eksfolyason ede san w sikile pi byen, se sa ki fè natirèlman po w ap pi klè, pi bèl (se pa klè nan sans dekale ni grimèl). Po w vin plis kenbe,  plis fèm sa ki otomatikman, fò w parèt pi bèl, pi rajeni. Gen moun ki gen bèl po natirèlman, (yo fèt konsa), po w ka bèl tou natirèlman si w pran swen l.

Men kèk foto ki ka enspire w e fè w wè rezilta, yon po ki byen swen:

janelle skin

Lupita Nyongo bel po

gess

Sa ki enpòtan pou w kenbe, pou w pran swen po w se:

-Konnen ki tip po w genyen.

-Konnen ki engredyan po w tolere e sa l pa tolere.

-Eksfolye regilyèman (Bay po w yon abitid).

-Si w ta gen pwoblèm po, fè yon ti sakrifis al wè yon dèmatològ.

-Po w ka bèl san w pa bezwen dekale l ni chanje koulè l.

-Menm si w toujou eksfolye, sonje toujou bwè dlo e konsome anpil fwi ak legim regilyèman.

Mwen espere ti resèt ak eksperyans sa yo kapab itil ou. M swete yo ede w pran swen po w e fè w tonbe damou l chak jou plis.

E ou, kisa w fè pou w pran swen po w? Ou konn fè eksfolyasyon deja? Ki rezilta sa ba w?

Comments

comments