Avan, mwen te konn mande tèt mwen, eske peryòd 2o tan +, se pa peryòd ki gen plis obstak nan lavi yon moun? Lè m kòmanse pale ak moun ki lontan pi gran pase m, ki nan 50 tan +, yo tanmen rakonte m, eprèv y ap fè fas jouk kounya a, m vin dakò, eprèv se youn nan  prensip lavi a. E, si w pa fè lapè ak sa depi kounya a, l ap pi difisil pou fè fas kare ak yo pi devan.

wya

Mwen, m ret  kwè  pa gen yon peryòd nan lavi m ki pi difisil pase 2 dènye ane sa yo 2013-2015. Difisil ka twò fèb kòm kalifikatif si m ta pran pou m rakonte w jan chak jou, se eprèv k ap leve m, se yo k mennen m al dòmi 🙂 Se leson aprè leson, lavi a kontinye ap ban mwen pandan 2 dènye ane sa yo. Kòmanse nan relasyon fanmi, pase pran relasyon lanmou, zanmitay rive nan eprèv pou m konn kiyès mwen ye. Leson tout kote. M pa di w sa, paske  m sou plenyen non. M pataje sa ak ou, jis paske m vle raple w, peryòd sa yo itil pou w grandi, pou w tounen moun ou vle ye toutbon an.

Men pandan tout tan sa yo, nan mitan tout leson sa yo, ou dwe toujou pran swen tèt ou. Sa kapital. Eskize m, men ann deja klè sou sa, pran swen tèt ou a pa vle di sèlman lave cheve w, al nan stidyo fè zong elatriye. Pran swen tèt ou, ale pi lwen pase sa. Kite m pataje ak ou, 4 ti abitid ki ede m nan peryòd eprèv sa yo…

Mwen pa konnen ki eprèv w ap travèse kounya a osnon ou travèse deja. Men mwen menm nan dènye mwa sa yo, gen plizyè moun, relasyon ak moun ki vle fè m kwè, m pa vo anyen, mwen koupab pou moun mwen ye a osnon mwen vle ye a, mwen koupab pou chwa mwen fè, moun ki vle fè m kwè mwen pa merite lanmou, ak anpil lòt enèji ki negatif ak presyon k ap soti plizyè kote. Se vre, m ap fè tout sa mwen kapab pou m koupe lyen sa yo, men mwen nan wout toujou. E, mwen ka avwe w, sa pa fasil ditou. M kontinye ap aprann konvenk tèt mwen, mwen ase. E sa, se nan aksyon mwen pwouve tèt mwen sa. Paske pawòl la poukont li p ap ase.

bo

Men sa mwen fè pou m pran swen tèt mwen, sitou nan peryòd ki pi difisil yo:

1) Bay sante w plis enpòtans

M te fenk gen 11 zan, lè yon doktè te resi di manman m se pa djab k ap manje m, men se ilsè destoma mwen soufri. M pa bezwen di w, mwen gen de trè move souvni de epòk adolesans mwen tèlman mwen te konn tou prè lanmò. Chak tan m kòmanse tretman, mwen rechite, sa ki te fè m toujou malad e vin pi grav chak fwa. Jiskaske mwen deside dènyeman an, mwen p ap reflechi ak ekonomi m vle fè, pou m ap mal manje. Mwen deside fè yon bidjè spesyal pou m manje tout sa ki natirèl k ap bon pou mwen e k ap kenbe m an sante. Mwen evite konsome pwodui enpòte yo. Mwen bwè anpil dlo e mwen eseye kenbe menm lè l pa fasil ak egzèsis fizik yo tankou mache, sote kòd elatriye. M kontan, paske sa fè lontan mwen pa gen doulè ankò e mwen santi mwen pi byen nan po m.

2) Renmen ak tèt ou

Chak jou ki pase, mwen kontinye kwè plis, pa gen okenn relasyon k ap mache si relasyon ak tèt mwen an p ap mache. Mwen aprann leson sa a, nan kriye. Mwen te pran anpil tan pou m aksepte sa. Mwen rele, mwen ekri anpil, mwen retounen nan menm sa m pa t vle a, a plizyè repriz, avan m vin aksepte, si m pa renmen ak tèt mwen, pèsonn p ap ka renmen avè m ni renmen m. Renmen ak tèt ou, se gen fòs pou w aksepte, sa w ap kache a jis pou fè moun plezi. Se derefize, kreye yon imaj de ou ki pa vre, pandan w ap fòse tèt ou kwè nan manti w ap ba l la, jis pou fè yon lòt plezi osnon pou fè moun aksepte w. Sa ki tris nan istwa a, sa pa janm mache. Lanmou pa gen fòse. Ou mèt wè sa dire plizyè ane, sa p ap janm mache. Asire w ou pale ak tèt ou ak lanmou, pran pasyans ak tèt ou, padone tèt ou. Li enpòtan pou klè ak tèt ou sou ki sa w ye, ak kisa w vle ye. Kòmanse trete tèt ou tankou yon mennaj, yon moun ou damou. Se lè sa a, w ap kòmanse renmen ak tèt ou.

3) Apresye ti pa w ap fè yo

M konnen mwen ekri plizyè atik sou sa deja, men m pa wont pou m di w, m ap toujou kontinye pale sou sa 🙂 Paske jan granmoun lontan yo konn di l, ou p ap gen plis, si w pa di mèsi. Fòk ou aprann di mèsi menm pou ti bagay ki parèt pi piti, pi pa gen valè yo. M pa konn kiyès w ap di l aprè, men fòk ou di tèt ou mèsi avan tout bagay . Fòk ou aprann felisite tèt ou pou tout ti pa, tout ti avanse w fè, tout tonbe leve li fè. Mwen m amize m, chak tan m sot travay, mwen demakiye, mwen benyen, lè m pase devan glas la, m fè yon ti kanpe e mwen di tèt mwen yon bèl ti pawòl. Sa ka parèt pa itil, men se yon atitid mwen envite w devlope paske li gen anpil fòs ladann. Felisite tèt ou, se youn nan mwayen ki p ap koute w anyen pou w rive pran swen tèt ou.

4) Dekonekte pou rekonekte

Akoz yon emisyon mwen te konn prezante sou mizik ki fenk soti ak lavi atis, sa gen kèk ane, sa te tounen yon reflèks pou m pase tout tan m sou entènèt, ap chèche ki nouvèl koup Rihanna fè, èske Beyonce ansent elatriye. Mete sou sa, lè m rantre, fòk mwen gade jounal, e ki di jounal di movèz nouvèl a 90%. Se vre mwen t ap fè travay mwen, men pèsonèlman sa te kenbe m nan yon lento ki pa t pote okenn enèji pozitif e ki pa t bon sitou pou sante m. Mwen konn rete, m strese san m pa gen anyen. Lè m vin reyalize kisa ki alabaz pwoblèm nan, mwen kòmanse aprann dekonekte. Se vre sa pa fasil, sitou ak metye m ap fè pou m manje a 😛 , men mwen aprann bay tèt mwen plis priyorite. Mwen dekonekte ak tout sa ki sou entènèt, nan radyo, nan televizyon pou m ka rekonekte ak tèt mwen sitou lè wikenn. M konn pran plezi m, rete poukont mwen sou kabann lan, mwen mete yon ti son lapli k ap tonbe (mwen renmen sa anpil) epi mwen rete la konsa san presyon, san kè sote. Se yon bon fason pou m dekonprese e renouvle enèji m. Sa itil mwen anpil anpil pèsonèlman.

Pran swen tèt ou, kontrèman ak sa anpil moun panse, pa mande anpil lajan ni anpil tan. Sa ki pi enpòtan pandan tout pwosesis la, se mete tèt ou an priyorite. E jan mwen konn di l deja, sa pa gen anyen pou wè ak egoyis. Kontinye bay tèt ou lanmou, pran swen tèt ou bèl nègès.

E ou, kisa w konn fè pou w pran swen tèt ou?

Comments

comments