Nan lide pou fè w kòmanse dekouvri talan, ak pasyon nouvèl redaktris www.belneges.com yo, n ap pataje ak ou tèks yo te ekri ki rive fè yo rive kalifye. Byento, n ap prezante w yo ofisyèlman.

28

Jodi a, n ap prezante w atik Sophie Jessica Cherenfant ekri sou  “Kisa BELNEGES reprezante pou li »…

Gen anpil  faktè ki mete ansanm pou m  fè  resi de  sa yon Bèl Nègès  reprezante pou mwen. Pou m kòmanse, yon Bèl Nègès se yon fanm ki konnen li gen bote andedan kou bote deyò. Li konn valè bote l paske l rekonèt ke Bondye pa t fè okenn erè lè li t ap kreye l, okontrè li konnen e li gen fyète  ke  Bondye  te  kreye l  ak  de  men l.  Menm  lè Bèl  Nègès  la  konnen  li  se  yon  fanm  ki  byen kanpe, li pa tann pou se moun ki pou valorize talan l, bote l ak kapasite l paske li konnen li gen plis valè  ke  dyaman. Yon  Bèl  Nègès  pa  janm  ezite  pou l  bay  tèt  li  lanmou  paske l  konnen  gwo kokenchenn travay lanmou sa a kòmanse sou li. Li bay tèt li lanmou nan fason ki diferan, keseswa rechèch li fè pou l bay cheve l yo plis swen oswa li achte yon bagay ki fè kè l kontan.

Men se pa la sèlman ke Yon Bèl Nègès rive.Yon Bèl Nègès fè bote andedan l ak bote deyo l fè yon sèl. Yon Bèl Nègès se yon fanm ki konnen fòk li toujou ranpli tèt li ak enfòmasyon ki pou fè entèlèk li grandi. Fòk Bèl Nègès la rete atantif pou l konnen sa k ap pase non antouraj li ak sa k ap fèt lòt bò dlo tou.

53

Lè yon Bèl Nègès enfòme l sou sa k ap pase nan mond lan, li vin yon fanm ki san limit paske  li  ka  pale  de  nenpòt  bagay  e  li  ka  sipòte  opinyon l  ak  enfòmasyon  konkrè  sa  yo  ke  li jwenn.Yon Bèl Nègès konnen lavi pa bay kado se sa k fè li bat kou mèt Jan Jak pou l itilize talan l pou l reyalize rèv li yo. Yon Bèl Nègès konnen ke lang li gen pouvwa pou l di mal ouswa byen sou tout sa l ap di yo. Se sak fè li pran prekosyon anvan li di yon bagay paske nenpòt sa l di ka afekte lavi l.

Bèl  Nègès  lan  wete  tout  panse  negatif  e  li  ekate l  de  tout  mantalite  ki  vle  pote negativite nan lavi l. Yon Bèl Nègès se yon fanm ki fè anpil obzevasyon, li pa pè poze kesyon e li pa pe rezone. Nan tout  sa li  aprann  yo, li  aplike tout  sa  ki  bon  pou  avansman lavi l. Menm si yon Bèl Nègès konnen l gen kouraj, sa konn rive pou l febli. Nègès la konn gen dout sou sa l ap fè yo, li konn gen ezitasyon pou l poze premye wòch la. Defwa Nègès la bay tèt li pwoblèm sou sa lòt moun panse de li. Yon Bèl Nègès konnen menm jan li ka rive febli pandan yon peryòd, se konsa yon lòt ka febli tou e se lè sa Bèl Nègès la, mete fòs li deyò pou l ede lòt la monte.

Yon Bèl Nègès konnen ke li se yon poto mitan nan sosyete a,  se sak fè li mete men l pou bon jan avansman travay la.Yon Bèl Nègès konnen li gen pou l fè rekòt tout enèji ak lanmou ke l gen pou l bay.

Comments

comments