Maryaj pa ka pi gwo rèv ou pou tèt ou!

Li trè difisil pou w jwenn yon jèn fanm ki nan ventèn li, pou youn nan pi gwo rèv li se pa pou l jwenn yon gason ki vle marye ak li epi li menm an retou pou l fè pitit pou gason sa a. Tankou sa ta dwe pi gwo akonplisman li te ka fè nan tout ekzistans li. Menm si nou poko ta konnen sa n vle pou tèt nou osnon kote gason sa a ap soti, sosyete a fòmate n depi tou piti pou pi gran aspirasyon n se maryaj. Sa ki pi bèl la, kit nou fè l kit nou pa fè l, kit nou vle l kit nou pa vle l, nou pa janm ase nan je sosyete a. Sa se yon gwo chay nou pa wè, men ki kontinye andikape lespri jèn fanm parèy nou jouk jounen jodi a e ki fè nou kwè si nou pa rive akonpli sa, lavi nou pa vo anyen.

beaut2

Atant sa a sosyete a kontinye fè jèn fanm nan, soti nan menm fason panse ki fè nou kwè yon fanm ekziste sèlman pou bay gason plezi a. Se tankou yon bwat sosyete a kreye pou asire l, nou pa janm atenn tout potansyèl nou kòm moun toutotan nou pa rantre ladann. Kidonk granmè n leve pitit yo ki vin manman n ak sa kòm premye objektif yo e pita manman an pase l bay pitit li ki se nou menm. Kontinye li

Pa pè rele tèt ou feminis!

Lè m te fenk ak demwazèl, m pa t gen yon bon imaj de mouvman feminis la nan tèt mwen. Mwen grandi nan lane 90 yo ak sa yo rele dezyèm vag mouvman feminis la, ki dayè kòmanse depi lane 60, ki t ap goumen pou liberasyon seksyèl ak dwa repwodiksyon fanm. Ak tout deba ki t ap fèt sou sa nan medya an Ayiti, mwen te fini pa konprann se fanm yo ki te vle fè gè ak gason pou konn kiyès ki pi fò. M te panse lè yon fi te rele tèt li feminis, se paske li rayi gason osnon li vle pran plas gason. Mete sou sa, m pa t janm wè moun ki devan mouvman an ki sanble m e ki gen yon istwa ki sanble ak pa m. Jodi a, anpil moun (fanm kou gason) toujou wè mouvman an menm jan an, yo wèl tankou yon chire pit ant fanm ak gason, men m sezi wè feminis mwen ye jodi a pa gen anyen pou wè ak rayi gason.

fotosaddi

Lè m te gen 15, 16 zan, m te wè tèt mwen tankou yon tifi k ap grandi ki pa dwe gade gason pou anyen. Petèt se paske nan moman an, te gen an pakèt moun ektremis ak reyaksyonè ki te alatèt mouvman an ki te gen diskou sa a. Men mwen pa t pran ti gason pou anyen. M te santi m pap janm bezwen gason ni pou kolabore, ni pou fè anyen ansanm ak mwen. Soti nan sal klas rive nan relasyon lanmou, m te toujou vle pran plas chèf sa a yo te montre m gason yo te pran nan menm nan.

Jodi a, sa chanje. M ap aprann, m pa ka ap kritike yon sistèm pandan m ap rekreye menm sa m ap kritike a. Si se vre se gason ki ta rayi fanm, m pa ka vle chanje sa pandan m di m ap rayi gason an retou. Kontinye li

Zopope pa metye!

Gen kèk lane kounya a, depi ajans mannken an Ayiti ap pouse kou djondjon. Jèn tifi ki fenk parèt nan lavi a, ak tout inosans yo, ap fè liy tout kote pou yo enskri nan ajans sa yo pou yo tounen mannken. Pifò nan jèn fanm sa yo souvan, se tifi ki soti nan klas popilè a, ki grandi ap gad konkou miss ak feyton ki gen moun ki pa sanble yo ladann e ki pa montre okenn nan valè ki gen kote y ap evolye a- ki wè paske yo mens/mèg osnon gen bèl ti figi, sa sifi pou yo fè “karyè” nan yon metye ki bati pi souvan sou dechèpiyaj ak eksplwatasyon lakay nou. Sosyete a- fanm kou gason-  fèmen je l e tounen pi gwo konplis nan ekspoze jèn tifi sa yo bay predatè k ap tann sa sèlman pou yo atake.

saddi

Pwoblèm nan se pa metye a nan li menm paske gen plizyè fanm- pi souvan ewopeyèn ak amerikèn- ki rive bati fòtin ak karyè yo nan mannkina nan peyi ki pi avanse yo. Men pito, jan nou menm an Ayiti sèvi ak sa kòm parapli pou nou montre moun n ap regle yon bagay serye, pandan nou pa ofri jèn fanm sa yo okenn pwoteksyon, nou p ap menm pale menm de jan nivo a ba e jan nou poko janm ka reponn ak demand ni lakay nou ni a nivo entènasyonal nan metye sa a. Kontinye li

Sispann mande!

Sa w t ap di si m ta di w, ou pa bezwen santi w oblije pou mande gason anyen? Wi pa mande gason anyen! Kòmanse sou manje, pase pran rad w ap mete rive sou kado ou ta renmen resevwa, gason pa dwe w anyen e se pa djòb ou pou chita la ap mande yo. Sosyete a fè nou konprann depi tou piti, antan ke fanm se gason ki dwe pran swen nou. Sa vin parèt nòmal paske nan tout antouraj nou, se pi souvan imaj sa a sèlman nou wè de relasyon gason ak fanm. Nou vin kwè lè n ap grandi se yon bagay otomatik pou nou toujou nan mande gason tout sa n bezwen tankou yo dwe nou sa jouk tan nou mouri. Poutan nan reyalite a, relasyon moun ak moun pa mache konsa vre. Yon relasyon kote youn vle gade lòt kòm egal pa ka mache kote youn ap bay, lòt la ap pran.

khali

Se pa sèl lakay nou an Ayiti sa konsa, kote fason panse sa a tabli kòm yon bagay ki nòmal. Nan plizyè lòt sosyete yo fè fanm kwè si yo ofri osnon bay kò yo, sa sifi pou yo kòmanse mande gason pou okipe de lavi yo nan plas yo. Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook