Pa gen relasyon ant bouboun ou ak valè w kòm fanm!

Gen anpil etid ak rechèch ki fèt nan peyi ki pi avanse yo ki montre, edikasyon yon moun resevwa depi lè l piti ka detèminen men ki moun, moun sa a pral ye pita. Se sa ki esplike pa ekzanp, edikasyon timoun piti gen gwo enpòtans nan anpil peyi serye. Nan peyi pa nou edikasyon nou bay tifi depi nan bèso make lavi yo, souvan nan move sans. Jan nou leve tifi yo an Ayiti, soti anndan kay pase nan legliz rive sou ban lekòl fòmate ki fanm n ap bay peyi a pita. Anpil bagay jèn fanm ap di, kwè epi ap fè se rezilta sa manman yo, moun ki te leve yo, pwofesè yo, pastè nan legliz yo osnon moun ki nan antouraj yo aprann yo. Paske sosyete a wè fanm tankou yon ti biblo frajil, yon moun ki toujou bezwen pwoteksyon, ki pa ka pran desizyon pou tèt li, ki ekziste sèlman pou bay/fè gason plezi , twa ka moun ki sou wout tifi sa yo ap gen pou pase ba yo (souvan san yo pa konnen) bagay ki pral kokobe lespri yo lè yo pi gran, ki ka anpeche yo leve kòm fanm ki pral mèt tèt yo, kò yo ak lespri yo.

sad

Pi gwo konsekans ki konn gen nan mòd edikasyon sa a, se fè nou fè tifi yo kwè anpil pawòl tou fèt ki pa gen okenn rapò ak reyalite lavi a, ni ak sa yo pral gen pou kontre sou wout yo pita. Anpil nan bagay sa yo pi souvan gen rapò ak kò yo, pi presizeman ak bouboun yo. Premye konsèy yon manman souvan bay pitit fi l prèske toujou gen rapò ak bouboun li. Menm si sijè sa a souvan enkonfòtab pou yon paran abòde ak pitit li nan sosyete nou an (genyen se inyorans ak laperèz ki fè yo pa janm ka fè l), paran yo, manman yo sitou toujou jwenn yon fason pou di tifi a pou l kenbe kò l. E tout kenbe kò ou tande a, se Kontinye li

Rale tèt ou, avan w rale ti fanmi!

Lè w pi gran nan yon fanmi, sa toujou sanble yon gwo chay paske l vini ak anpil responsablite ak tèt chaje. Men nan fanmi ki gen mwens mwayen yo, yo fè w konprann lavi lòt ki pi piti yo sou kont ou lè se ou ki pi gran. Sa pa t ap yon pwoblèm, si moun ki pi gran an te ka jwenn kote pou l pase epi pou l bay lòt sa k dèyè w yo lanmen, men souvan sa pa konsa paske sosyete n ap evolye a pa fè n kado sa a. Fason panse sa a toujou fè anpil gran sè ak gran frè soti fristre, pa byen nan tèt yo ak nan lespri yo. Sitou pa bò lakay nou, kote yo fè pi gran yo kwè se yo menm ki pou rale tout pi piti yo monte sou plan ekonomik ak sosyal. Se yon mantalite ki ka parèt inosan, paske gen kèk pi gran ki reyisi epi ki rive rale pi piti yo vre tankou ba yo viza, foure yo nan yon bwat leta elatriye… Men anpil fwa, sa nou pa wè a se li ki pi mal. Kit se te jèn fi, kit se te jèn gason, se yon chay jèn moun ap pote ki twò lou pou yo.

saddi1

Bagay la se kisa l ye ? Si w pi gran, li toujou parèt nòmal pou w sèvi gid ak modèl pou lòt frè ak sè ki swiv ou yo. Men nan sosyete pa nou an, sa ale pi lwen pase sa paske lavi tèlman di nan peyi a, le tan pou manman ak papa ta travay pou yo fè wout pou pi gran an, senti pa yo gentan kase. Kidonk, Kontinye li

Pawòl ki antere jèn fanm!

Gen anpil pawòl nou repete, anpil jan nou wè mond lan nan imajinè nou nan sosyete Ayisyèn nan, ki se gwo blokaj pou yon tifi osnon yon ti gason rive tounen yon moun ki ekilibre e ki ka itil tèt li ak peyi l pita. Pi souvan, pawòl sa yo pa nan avantaj fanm e yo montre aklè ki wout nou trase pou yon tifi osnon yon jèn fanm pran, pou n ka konsidere l kòm yon fanm toutbon. Nou di pawòl sa yo san nou pa reyalize ravaj yo pral fè nan lavi ti jèn fi ak sou relasyon yo pral gen ak lòt fanm ak gason pita. Nou dwe kòmanse kesyone pratik sa yo si tout bon, nou vle jèn fanm mèt tèt yo.

sad2

Soti nan fè manje ki pa gou, pase pran rad ki lave men ki pa pwòp, gason men sitou fanm itilize pawòl sa a”y ap voye w tounen” pou imilye tifi ak jèn fanm. Nou di l nan griyen dan osnon pou anmède yon tifi ki pa rive fè yon travay byen, men pawòl sa a se youn nan pawòl ki fè nou plis mal pase byen. Pou kòmanse pawòl sa a montre, tout atant nou de yon tifi osnon yon jèn fanm se pou l jwenn yon gason epi pou l okipe gason sa a nan fè manje, pase, ak fè travay nan kay sèlman. Nou rekreye relasyon mèt ak esklav la ak pawòl sa a, Kontinye li

Nou plis pase matlòt!

Youn nan bagay ki toujou fè fanm gen pwoblèm youn ak lòt se konpetisyon. Depi lè tifi ap leve nou montre yo, yo dwe fè yon jan pou yo pase pou pi bon pase lòt tifi parèy yo. Kòmanse sou kiyès ki gen pi long cheve, pase pran kiyès ki gen bèl poupe ak lòt bagay materyèl, youn nan premye bagay timoun, sitou tifi aprann se konpare tèt yo ak lòt timoun parèy yo pou bagay ki san valè. Pita, tifi sa yo tounen fanm ki panse yo siperyè pase yon lòt fanm ki pa ka met talon kikit, al nan stidyo elatriye… menm jan ak yo, tankou se te sa ki te pi enpòtan nan lavi. Sa ki pi grav la, nou fè yo kwè talon kikit ak lòt pil bakanklan ka fè gason vle yo. Kidonk, rayisman sosyete a kreye nan mitan fanm depi tou piti a, ale pi lwen pase bagay materyèl, se pito yon kesyon ekzistans devan gason.

yasss

Vye mantalite sa a divize fanm an plizyè kategori kote youn ap chèche pase pou pi bon pase lòt. De nan kategori sa yo nou pi souvan rankontre se : Fanm ki panse « pa m pi bon » ak yon lòt ki pa gen pyès konfyans nan tèt yo, ki pa janm wè sa yo fè bon, ki toujou ap chache kopye sou moun ki sanble egzanp lan, menm si se ekzanp sa a ta yon ilizyon.  M sonje m te konn toujou mal alèz lè m te pi piti lè m te konn pral nan ti fèt nan lekòl mwen.  Se pat bagay m te renmen ditou. Paske m pa t konn santi m bèl tankou lòt tifi nan klas la. M te konn toujou santi rad pa m pa yo pa bèl ase paske yo pat achte yo nan gwo magazen osinon lòtbò tankou pa lòt timoun yo. Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook