Ou pa bezwen pèmisyon gason!

Gason se chèf fanm. Sa se yon pawòl nou souvan tande. Kit se legliz kote anpil pastè entèprete pawòl sa a nan fason pa yo osnon lòt kote nou souvan frekante tankou lekòl epi anndan lakay nou, nou leve ak refren sa a chak jou nan zòrèy nou. San nou pa konnen, mantalite sa a patisipe anpil nan fè jèn fanm ap mande mennaj yo oubyen mari yo pèmisyon pou yo ka soti, tankou al wè zanmi yo osnon regle lòt aktivite pèsonèl yo. Sa ka ale pi lwen menm nan desizyon ki pa gen anyen pou wè ak gason, tankou si yon fanm ka al lekòl, makiye oubyen koupe cheve l nan yon stil li ta vle eksperimante, elatriye. Souvan, se menm kategori fanm sa yo ki viktim vyolans anba men gason ki kwè yo dezobeyi yo lè yo fè yon bagay san pèmisyon yo. Tou sa, se paske nou te fè yo konprann depi tou piti li nòmal pou moun yo avèl la mèt yo paske l se chèf yo.

yay

Nan jan nou leve tifi lakay nou, nou souvan wè yo tankou yon byen gason ka posede. Nou montre yo depi tou piti lè yo jwenn yon gason, gason sa a dwe tounen mèt yo, kidonk Kontinye li

Kò fanm pa peche!

Li difisil anpil, si w grandi nan sosyete Ayisyèn nan pou w pa konn tande moun ap di fanm kò yo se yon tanp. Yo pa di l sèlman, yo kore l ak agiman kote yo ka pwouve w se yon pawòl sakre ki nan  labib, kidonk tout moun ta dwe vale l san kraze. Men yo bliye di w pawòl sa a se yon pyèj, yon gwo pyèj pou tifi ak jèn fanm. Se vre li sonnen tankou yon bèl fraz nan yon pwezi, men li se youn nan fòs ki patisipe nan kreye yon move pèsepsyon de kò fanm nan kilti lakay nou ki fè kò yo parèt tankou yon peche, yon bagay frajil, yon bagay ki sal osnon yon danje nan je gason ak nan tèt anpil lòt fanm. Se yon manti yo fè tifi kwè depi tou piti pou fè yo wont kò yo ak sa kò yo ka fè lè yo vin pi gran, jis pou sosyete a ka gen kontwòl ekzistans yo.

inthefaceofadversity

Menm si w ta wè l nan plizyè liv, ou ta tande l nan mizik, osinon ou ta wè l nan tele ak tout lòt kote ki ka enfliyanse lespri moun, konnen yon pawòl konsa pa nan enterè w. Paske nenpòt jan ou ta vire pawòl sa a, li p ap janm nan avantaj ni tifi ni jèn fanm. Si w ap byen gade, w ap wè kò fanm pa ka pa yon tanp paske Kontinye li

Pa tann dyaspora!

Li fasil pou bay jèn fanm pote tout vye non, lè yo deside chèche yon kategori gason byen presi ki pou okipe yo. Kòmanse sou ti lepè pase pran etranje rive sou dyaspora, gen yon ipwokrizi nan sosyete a ki kondane jèn fanm pi di pou chwa gason nan kategori sa yo. Poutan, olye nou kontinye lonje dwèt pou akize jèn fanm sou chwa gason y ap fè, nou ta dwe pito goumen pou nou derasinnen mantalite ki fè yo toujou ap tann yon lòt moun ki pou responsab lavi yo nan plas yo a.

yass

Reyalite jèn fanm k ap chèche dyaspora pou fè yo rantre nan peyi etranje, pi souvan Ozetazini, se yon fenomèn nou pa ka monte britsoukou konsa pou nou pale de li. Nou tout konnen sitiyasyon sosyal ak ekonomik peyi nou an, kote lamizè kòmande vant ak lespri pifò nan popilasyon an, kidonk premye reyaksyon nou ak yon fenomèn konsa pa ka pou enkriminen jèn fanm, ni tonbe Kontinye li

Aprann ti gason, tifi pa ti jwèt yo!

Li pa yon sekrè pou pèsonn, jan sosyete a wè fanm pa nan avantaj yo nan tout sans. Akoz nan kilti nou, nou otomatikman konsidere gason kòm siperyè osnon pi bon pase fanm, tifi tou fèt ak yon stati viktim k ap ret tann yo depi lè y ap soti nan vant manman yo. Kòmanse sou pawòl nou di tifi depi tou piti, pase pran jan nou redui yo sèlman ak plezi kò yo ka bay lè yo demwazèl, rive nan jan nou kwè yo natirèlman pa ka pran desizyon pou tèt yo ak okipe gwo fonksyon piblik lè yo pi gran, nou gen anpil travay ki pou fèt pou chanje pèsepsyon sosyete a de fanm, e fè tout moun konprann yon tifi se yon moun avan tout lòt bagay.

northwestern-university

Men nan lit pou pèmèt tifi yo grandi yon lòt jan an epi ede jèn fanm mèt tèt yo a, fòk nou voye je nou tou sou ti gason yo. Paske, menm si nou gen espwa jèn fanm k ap travay pou mèt tèt yo kounya a pral leve pitit fi yo ak pitit gason yo yon lòt jan, ti gason kounya yo se youn nan  pi gwo potansyèl ki ka ede chanje pèsepsyon fanm gen nan sosyete a, si yo resevwa yon lòt edikasyon pou sa. Si nou vle pou Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook