Men sa jwe ak poupe aprann tifi

Depi lè yon fanm fin aprann se yon tifi oubyen yon ti gason li pral fè, sosyete a gentan dikte l men ki desizyon ak asyon li dwe fè an konsekans pou timoun sa a. Se sa ki esplike souvan, pi fò rad ti bebe fi woz e pa ti gason ble. Woz souvan vle di bèl, saj, pasiv men ble vle di  aktif, agresif ak anpil fòs. Lè timoun sa yo kòmanse grandi, nou bay tifi a bèl ti poupe je ble ak cheve swa ki sanble prensès ak ti jwèt kizin pou fè manje epi nou bay ti gason an ti zam dlo, gwo kamyon ak boul foutbòl, elatriye. Pou anpil nan nou se bèl bagay e sa nòmal. Men poutan, chwa sa yo anpil fwa ki enkonsyan, jwe yon gran wòl nan fason nou wè fanm ak gason pita nan sosyete a.

Ou ka gentan di mezanmi koulè ak kalite jwèt timoun genyen pa yon pwoblèm. Men n ap tou demanti w paske gen anpil rechèch ki demontre ak sa ou ekspoze yon timoun depi tou piti nan antouraj pwòch li gen an pakèt enpak nan lavi l pita. Kidonk Kontinye li

Mwa Mas pa fèt fanm!

Pou anpil nan nou Ayisyen, mwa Mas se mwa fèt fanm. Chak 8 Mas, nou di fanm bòn fèt. Sa tèlman nan lespri nou pou nou fete, plizyè nan nou ki gen aksè ak entènèt ekri gwo pwezi osnon voye flè sou rezo sosyo yo pou fanm. Sèl bagay, nou bliye si se tèt nou n ap bay manti paske mwa Mas pa mwa fèt fanm. Se vre se yon mwa yo selebre sa fanm fè ki chanje kondisyon lòt fanm nan listwa a travè lemond, men mwa sa a se plis yon mwa refleksyon sou stati fanm ak tifi tout kote. Nou pa ka tann chak mwa Mas, sitou 8 Mas, pou se lè sa a nou sonje tifi ak fanm se moun. Nou nonplis pa ka ap mache di fanm bòn fèt chak 8 Mas tankou se gato n ap tann pou nou pyafe. Mwa Mas pa ka fèt fanm, lè Ayiti se 105yèm peyi sou 144 kote lavi ak avni tifi plis an danje.

Mwa Mas p ap janm ka fèt fanm, lè jiskaprezan kadejak se reyalite anpil tifi ak jèn fanm lakay nou. Li p ap janm yon fèt paske si w tape kadejak sou Facebook kounya, w ap jwenn Kontinye li

Gason pa responsab lavi w nan plas ou

Nan sosyete pa n nan, nou kontinye leve tifi jouk jounen jodi a pou yo jwenn yon bon nèg e bon nèg pou nou vle di nèg ki gen lajan. Nou voye tifi lekòl, nou rele dèyè jèn fanm pou al aprann metye, men atant nou de yo pi souvan se pou yo jwenn nèg k ap ka okipe yo. Ni fanm, ni gason konplis nan move kondisyonman tifi kontinye ap sibi nan sosyete a pou chèche yon gason ki tou pare. Li lè li tan, pou nou fè tifi lakay nou konprann, bon nèg y ap tann nan pa lòt ke yo menm.

Nan sa ki gen pou wè ak relasyon fanm ak gason, nou montre tifi toutotan yon gason pa responsab yo, yo p ap janm Kontinye li

Pa leve pitit gason pou al vanje pou ou!

Youn sou chak 7 jèn fanm an Ayiti ki poko gen 20 tan fè pitit deja osnon ansent nan moman n ap ekri atik sa a. Nou se youn nan peyi nan Karayib la kote valè tifi ki mouri lè y ap fè pitit plis pase tout lòt kote. Fenomèn sa a pa rezilta paran ki demisyone osnon tifi ki twò cho jan anpil moun ta vle kwè sa, ni se pa volonte jèn fanm Ayisyèn pou yo fè pitit bonè jan anpil rechèch sou dosye sa a demontre. Okontrè tifi ak jèn fanm ki twouve yo nan sitiyasyon sa a souvan poko pare ni nan kò yo, ni nan lespri yo, ni nan pòch yo pou reponn ak responsabilite pou leve timoun. Kidonk, jèn fanm kontinye ap fè timoun nan fristrasyon sou chak jenerasyon.  Poutan malgre fristasyon, anpil jèn fanm an Ayiti toujou plis kontan lè se ti gason yo fè, paske nan tèt yo ti gason sa a ap ka vanje pou yo. Yon mantalite konsa se youn nan pi gwo pwazon  pou sosyete a.

Malgre lwa pou gason okipe pitit yo te pibliye depi lane 2014, pifò gason kontinye pa okipe timoun yo lakay nou. Okontrè menm gason sa yo ki komèt zak malonèt sa a se premye moun k ap joure fanm, fè chante ki pou degrade yo pou montre se fòt fanm nan. Rechèch yo montre, Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook