Mwa Mas pa fèt fanm!

Pou anpil nan nou Ayisyen, mwa Mas se mwa fèt fanm. Chak 8 Mas, nou di fanm bòn fèt. Sa tèlman nan lespri nou pou nou fete, plizyè nan nou ki gen aksè ak entènèt ekri gwo pwezi osnon voye flè sou rezo sosyo yo pou fanm. Sèl bagay, nou bliye si se tèt nou n ap bay manti paske mwa Mas pa mwa fèt fanm. Se vre se yon mwa yo selebre sa fanm fè ki chanje kondisyon lòt fanm nan listwa a travè lemond, men mwa sa a se plis yon mwa refleksyon sou stati fanm ak tifi tout kote. Nou pa ka tann chak mwa Mas, sitou 8 Mas, pou se lè sa a nou sonje tifi ak fanm se moun. Nou nonplis pa ka ap mache di fanm bòn fèt chak 8 Mas tankou se gato n ap tann pou nou pyafe. Mwa Mas pa ka fèt fanm, lè Ayiti se 105yèm peyi sou 144 kote lavi ak avni tifi plis an danje.

Mwa Mas p ap janm ka fèt fanm, lè jiskaprezan kadejak se reyalite anpil tifi ak jèn fanm lakay nou. Li p ap janm yon fèt paske si w tape kadejak sou Facebook kounya, w ap jwenn Kontinye li

Gason pa responsab lavi w nan plas ou

Nan sosyete pa n nan, nou kontinye leve tifi jouk jounen jodi a pou yo jwenn yon bon nèg e bon nèg pou nou vle di nèg ki gen lajan. Nou voye tifi lekòl, nou rele dèyè jèn fanm pou al aprann metye, men atant nou de yo pi souvan se pou yo jwenn nèg k ap ka okipe yo. Ni fanm, ni gason konplis nan move kondisyonman tifi kontinye ap sibi nan sosyete a pou chèche yon gason ki tou pare. Li lè li tan, pou nou fè tifi lakay nou konprann, bon nèg y ap tann nan pa lòt ke yo menm.

Nan sa ki gen pou wè ak relasyon fanm ak gason, nou montre tifi toutotan yon gason pa responsab yo, yo p ap janm Kontinye li

Pa leve pitit gason pou al vanje pou ou!

Youn sou chak 7 jèn fanm an Ayiti ki poko gen 20 tan fè pitit deja osnon ansent nan moman n ap ekri atik sa a. Nou se youn nan peyi nan Karayib la kote valè tifi ki mouri lè y ap fè pitit plis pase tout lòt kote. Fenomèn sa a pa rezilta paran ki demisyone osnon tifi ki twò cho jan anpil moun ta vle kwè sa, ni se pa volonte jèn fanm Ayisyèn pou yo fè pitit bonè jan anpil rechèch sou dosye sa a demontre. Okontrè tifi ak jèn fanm ki twouve yo nan sitiyasyon sa a souvan poko pare ni nan kò yo, ni nan lespri yo, ni nan pòch yo pou reponn ak responsabilite pou leve timoun. Kidonk, jèn fanm kontinye ap fè timoun nan fristrasyon sou chak jenerasyon.  Poutan malgre fristasyon, anpil jèn fanm an Ayiti toujou plis kontan lè se ti gason yo fè, paske nan tèt yo ti gason sa a ap ka vanje pou yo. Yon mantalite konsa se youn nan pi gwo pwazon  pou sosyete a.

Malgre lwa pou gason okipe pitit yo te pibliye depi lane 2014, pifò gason kontinye pa okipe timoun yo lakay nou. Okontrè menm gason sa yo ki komèt zak malonèt sa a se premye moun k ap joure fanm, fè chante ki pou degrade yo pou montre se fòt fanm nan. Rechèch yo montre, Kontinye li

Pa gen anyen sal nan fè bagay!

Lakay nou kò fanm se twal kay, nou pase l anba pye n jan nou vle e lè nou pi pito.  Jouk jounen jodi a, kò fanm se betiz depi l p ap bay gason plezi nan sosyete n ap viv la. Nou swadizan respekte kò fanm ak tifi sèlman sou 2 opsyon: se swa l ap pouse yon timoun osnon lè l ap kite yon gason layite jan l vle. Pèsepsyon nou gen de kò fanm nan tèlman danjere, li se frèt kach nou itilize pou regle ak ni fanm ni gason. Se sa ki eksplike, betiz ki pi pike nan kilti nou pi souvan gen rapò ak kò fanm. Konsa, lè nou joure yon fanm nan kò l, nou gen prèv nou touche nanm fanm sa a. Pwoblèm yon pratik konsa anpil. Youn nan pi gwo dega li fè, se fè tifi kwè nan manti ke fè bagay osnon bay tèt yo plezi se yon bagay ki sal paske kò yo se yon pwoblèm natirèlman.

Kò yon fanm nan sosyete pa nou an se pwopriyete piblik tout moun sof fanm nan. Nou pèsyade nou gen dwa ni sou sa ki anndan ni sou sa ki deyò kò fanm sa a. Nou ka denigre l, kritike l, pase l nan rizib, toupizi l, dechèpiye l jan nou vle. Lè se yon fanm n ap joure, nou Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook