AN NOU EKSTRAODINE…

Se pa jan de piblisite sa yo ki mache nan sosyete pa nou an. Si l pa gen yon bit rabòday anba l, si l pa gen yon pawòl ki gen rapò ak fè bagay, si l pa raz li pa p ka mache…

extra

M pa gen okenn lajan, konpayi telefòn sa ban mwen pou m di sa m pral di a. Men nan reflechi, nan gade pankat nan lari a ki gen piblisite sa a, nan gade l sou tele (Lè m te konn gad tele), nan chèche vrè sans ki kache dèyè l, m pa di pap gen lòt, men pou mwen, potko janm gen yon mesaj osi fò, nan yon piblisite an Ayiti.

Potko janm gen yon piblisite ki gen gwosè filozofi sa ki kache dèyè l. Potko janm gen youn ki ka motive m jan sa a fè l la, pou m regle zafè m.

Ekstraòdinè kòmanse nan imajinasyon w…  Ekstraòdinè, se fyète ak pasyon nan sa w ap fè chak jou… Kontinye li

OU SE YON BEL NEGES: GESSICA GENEUS

-Alo

– Oui, Hello… J’suis devant la maternité. Ou es-tu exactement? (Aksan parizyen)

-Ou te mèt tann mwen kote w ye a, m ap sòti pou w ka wè m kounya.

Se konvèsasyon sa a, nan telefòn ki pral fè m rankontre Gessica fas a fas, pou yon premye fwa. Depi plis pase de (2) semèn, n ap pale sou rezo sosyo yo. San l pa t konnen ki moun mwen ye, li voye nimewo telefòn li ban mwen, pou nou te ka planifye entèvyou sa a, ou pral li kounya.

DSC_0200

Anvan menm, nou te fè ti chita pale a, gen yon koneksyon ki te gentan fèt. Li kòmanse felisite m pou inisyativ BELNEGES la, e se konsa, nou youn kòmanse ap ri, ak sa lòt la ap di.

A pa de aksan parizyen an, ki pa t fin twò sonnen byen nan zorèy mwen, souri l, abilite l pou l kominike, pou l pale ak moun, se yon bagay ekstraodinè. Menm kote a, li komanse poze m kesyon pèsonèl. Tankou ki laj mwen genyen, èske m vwayaje anpil elatriye… Se te yon plezi pou m te reponn li ak tout senserite m. Men kòm se travay, mwen te vin travay, mikwo m te gentan prè, pou m al dekouvri, èske tout bon Gessica, se yon Bèl Nègès?

Fè yon ti gade avè m, paske m pat pran tan, pou m te dekouvri sa… Kontinye li

MIZIK LAVI: AYO

Depi w ta gen yon bagay, nenpòt sa l ta ye a k ap anmède w, ki anpeche w viv, ki mete pye sou kou w. Pi bon mizik pou w tande, k ap remete w sou wout lajwa, sou wout lavi, sou wout pou wè limyè… Se Mizik AYO!

ayo4

Petèt, lè televizyon an Ayiti te itil moun toujou, ou te konn gade yon videyo mizik Ayo, sitou sou chèn 5 ki rele “Down on my Knees“. Se konsa, nan renmen gad “Videomax”, (yon emisyon mizik sou chèn 5 nan kòmansman ane 2000 yo ki te trè popilè)  je m te tonbe sou Ayo pou premye fwa. E se premye fwa sa a tou, li te tou pran ti kè m pou li, mizik li te tou fè plas li nan nanm mwen.

Menm lè nan epòk sa a, pou m t al nan sibèkafe, se te yon liks, plizyè ane aprè, lè m vin gen aksè pi fasil a entènèt , m chèche Ayo kou moun fou, paske mizik li te gentan fè yon gwo efè nan lavi m.

Se sèten Ayo, osinon moun ki enspire l ekri tèks mizik li yo, pase anpil mizè, anpil tribilasyon nan relasyon (lanmou) sitou. Lè pou l kriye li kriye, lè pou l rele li rele, men sa ki fè mizik li jodi a se Mizik Lavi, se paske Ayo se yon sòlda, menm kote l ap trennen sou jenou l lan, tèlman eksperyans li sot fè a difisil, se menm jenou sa a li detire, pou l kanpe pou l di:

“M vle danse, m vle danse, m vle santi m byen, m vle tounen fanm mwen ye toutbon an” 

Byen enstale w, ann al dekouvri bèl ti mizik Ayo ki pral enspire w…  Kontinye li

PINGA W JANM RATE ANYEN!!!

Jis pou raple w kilè e kisa w ap jwenn sou belneges.com chak semèn

LENDI/MADI: BOTE ANNDAN

-Yon atik ki pale sou bote anndan (Efò, Konesans, Pasyon pou lavi…)

-Plizyè twit ak mesaj sou Facebook k ap ede w grandi

-Foto ki ka motive w sou Facebook, Pinterest, Instagram  ak Tumblr

demenmiyo

MEKREDI/JEDI: MIZIK LAVI 

-Yon atik ki prezante w yon atis, yon tèks mizik osinon yon mizik

-Plizyè twit ak mesaj sou sa mizik la vle di

-Foto atis la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr, jis pou w ka konnen l plis

stevy6

WIKENN/VANDREDI/SAMDI: BOTE DEYO

-Yon atik ki pale w de bote deyò (Cheve, zong, Po, Pwodui bote …)

-Plizyè twit ak mesaj sou rechèch pwodui, sou astis ak trik ki ka fasilite w pran swen sa ki pa w

-Foto ki gen rapò ak atik la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr

beltifigessica

DIMANCH: BON TI MANJE/VWAYAJ/L.P.D (Likidasyon Pa Dire)

Mèsi dèske w pral toujou vizite  http://belneges.com/

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook