Kadejak p ap janm fòt viktim nan

Jis jounen jodi a, li difisil anpil pou jwenn dènye chif sou fenomèn kadejak la ann Ayiti. Poutan li klè, se yon fenomèn k ap fin dechèpiye moun, sitou tifi ak jèn fanm nan sosyete a. Ministè Dwa Fanm ak plizyè lòt òganizasyon fanm gen nan ajanda yo pou akonpanye fanm ki viktim vyolans nan fè yo jwenn jistis. Nan yon peyi kote ta gen yon sistèm jistis ki ap mache, yon repons konsa te ka kontrekare fenomèn sa a. Men pou nou ann Ayiti, toutotan nou poko rive konprann kadejak ak tout lòt vyolans fanm ak tifi sibi se pa fòt yo e se p ap janm fòt yo, lavi yo ap toujou menase e n ap kontinye make pa sou plas.

Se vre, gras ak travay anpil fanm tankou Myriam Merlet, kadejak se yon krim an Ayiti. Gen kèk avanse ki fèt, men wout la long toujou paske nou poko prèt pou jwenn yon souf ak fenomèn sa a, si Kontinye li

Gen yon nèg pa yon akonplisman

Lè nou vle montre nou youn pi bon pase lòt nan je gason, anpil nan nou jèn fanm an Ayiti renmen deklare nou gen mèt deja. Se tankou yon gason ki rive soti ak nou se gras li ta fè nou. Yon ilizyon konsa vin fè nou panse nou pi enpòtan pase yon lòt fanm. Lè nan tèt nou kòm fanm, nou aksepte gason se mèt nou,  tout lòt fanm ki pa ta fè menm chwa ak nou se drivayèz yo ye. Yon mantalite konsa se yon pyèj paske pèsonn fanm pa ta dwe konsidere gen yon nèg kòm yon akonplisman.

Se akoz de mantalite sa a ki fè nou envante pil jouman piman bouk k ap denigre fanm nan kò yo ak nan lespri yo, nan lide pou nou pase pou pi bon nan je gason. Mantalite sa a mare ekzistans fanm ak gason e li ranfòse lide ki fè kwè fanm se yon timoun osnon yon ti biblo frajil k ap toujou bezwen men gason pou gide l. Li fè fanm parèt tou tankou Kontinye li

Baton pa ka korije tifi

Baton se meyè pratik nou konnen an Ayiti pou leve timoun. Lakay nou, nou bay timoun pi gwo pinisyon ki pi rèd yo nan lide se korije n ap korije yo. Nou maltrete timoun nan mete yo ajenou sou graj ak sèl, chita nan solèy ak wòch nan men yo, kale yo ak rigwaz ak matinèt, mare men yo ak pye yo ak fil kouran, elatriye. Nan tèt nou se disiplin n ap mete. Kote nou ka bay yon ti gason chans, tifi se toupizi nou toupizi yo lè nou pran yo. Paske nou pa vle yo fè n kriye pita. Yon pratik ak yon mantalite konsa fè timoun, men pi souvan tifi ak fanm mal jouk nan zo. Nou pa ta dwe sitire l paske li patisipe nan fè vyolans sou fanm ak tifi parèt yon bagay ki nòmal nan je nou.

Anpil nan nou Ayisyen toujou kwè bat ak maltrete yon timoun, se korije l. Mete sou sa, nou chèche anpil fo agiman pou kore lide sa a ki se yon gwo manti. Menm si timoun nan tou piti, nou  Kontinye li

Jete pitit pa ta dwe jouman!

Nan sosyete pa nou an, nou gen yon pil ak yon pakèt jouman ki la pou fanm ki deside pou yon rezon ou pou yon lòt jete pitit. Pa ekzanp, lè fèt manman rive, nou di fanm sa yo pa ka pase bò twou rego pou nou asire nou yo pote chay sa a nan konsyans yo tout lavi yo. Lè se sen valanten, nou anmède yo nan di yo renmen nounous, men y ap jete timoun tankou te gen yon relasyon ant afeksyon ak avòtman. Nou rele yo lougawou, san konsyans ak tout lòt vye non ki pou blese nan m yo e fè yo santi yo koupab tout rès lavi yo. Men si w byen gade, nou pa janm joure gason ki te met ansanm ak fanm sa a pou gwòs li avan li rive nan sitiyasyon sa a.

Dosye jete pitit la se yon gwo deba k ap fè polemik nan plizyè peyi ki pi avanse pase pa nou an. Nan pi fò peyi sa yo, moun yo plis ap goumen pou defann ideyoloji yo, pi souvan ki mare ak kwayans yo nan yon relijyon kèlkonk ou pa. Pa ekzanp Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook