SE VIZAJ MWEN…

Wi… zong mwen… Kisa? Se pa fouti vre… Zong yon moun… se vizaj li?

Se siman sa n ap di tèt nou medam?

Wi zong mwen se vizaj mwen, e m sispèk m pran swen yo plis pase m pran swen figi m.

zong8

Jan moun souvan repete l, men nou ka trayi laj nou. Mwen ,m t ap retire laj la, pou m jis di: Men nou ka trayi nou. M santi lè men yon fi byen fèt, lè zong li pwòp, fi sa gen yon pouvwa… E,  lè se lekontrè a ki pwodui, lè l pa pran swen men l ak zong li.

M pa twò konnen pou ou, men m se yon moun ki renmen fè anpil jès  ak men m, san m pa rann mwen kont de sa, lè m ap pale. E sa vinn fè, moun m ap pale yo gen plis tandans gade men m plis pase bouch mwen. Men se pa pou moun, mwen pran swen zong mwen, non jamè. M jis tonbe damou zong natirèl mwen, menm jan ak tout rès sa lanati fè m kado yo.

Kite m esplike w ki sa mwen fè pou m pran swen yo… Kontinye li

YON BELNEGES DWE BRIYE!!!

“Si se validasyon moun w ap tann pou avanse nan vi w, ou pap janm sispann fè pa sou plas”.

Fraz sa a, mwen te poste l sou Twitter kèk minit aprè, lè mizik “I am Me” Willow Smith lan te sòti, ane ki sot pase la a. Lè sa a, mwen t ap swiv Willow sou Twitter, mwen te ekri l pou m di l, sa se youn nan meyè mizik li te ka fè, menm si dèfwa “fòk ou gen yon moun, ou ka tande “…

3

Tan vin pase, mwen vin reyalize depi se rèv ou, depi se pasyon w, depi se sa kè w, nanm ou di w fè, ak asirans ou konnen sa ap bon pou ou, ou pap bezwen apwobasyon lòt moun pou w avanse. E li pa yon obligasyon tou, pou gen yon moun ki pou di w se sa k ap bon pou ou, pou w konnen se li pou w fè. E mwen sezi wè, pi fò desizyon yon moun gen pou pran nan vi l k ap ka ede l grandi, si se pa li ki pou pran l, li ka pa janm pran e si se ta yon lòt moun ki ta pran l pou li, sa souvan pa janm byen mache.

Pou ou ki ta renmen konnen ki moun ou ye, kisa w vle nan lavi w, ann al tande bèl ti mizik sa a, li pa fouti pa ba w repons ou bezwen an…

Kontinye li

BYEN LEVE POU KA BYEN AL DOMI

Sa poko janm rive w, pou temwen kòman moun ap plenyen lematen bò kote w? Plenyen paske yo ta byen kontan rete nan kabann yo toujou. Si yo pa bò kote w nan travay ou, yo nan lekòl ou, si se pa nan lekòl ou, yo nan lari a, si se pa nan lari a, yo sou rezo sosyo yo. Toujou gen yon grenn ki konn kote w ye, pou simayen depresyon lematen, sitou lè lendi maten. Se tankou, lè yo fin banbile pandan tout wikenn nan, rès semèn nan ta dwe wikenn tou. Pa sèlman pou yo, men pou tout moun.

Moun sa yo trè fasil pou repere, yo toujou pi cho pou vandredi rive (Thanks God it’s friday TGIF). Yo se premye moun k ap plenyen paske lendi gentan rive. Yo souvan anreta. Yo toujou gen eskiz. Yo toujou gen pwoblèm ak moun k ap fè efò pou fè sa yo pa vle fè. Yo se premye moun k ap poste priyè kont chèf, kont semèn ki fenk kòmanse sou rezo sosyo yo. E se yo ki pi gran plenyadò ki ekziste.

wow

Kiyès ki pa ta renmen gen yon ti tan pou l ret kouche nan kabann li sèlman? Tout moun renmen sa. Men w pa ka pase lavi w sou do, sinon lavi a pap sispann ba w jidoka k ap fè w rete sou do sèlman. Si sa ta rive pa malè ou ta rejwenn ou nan youn nan kategori sa yo anlè a, pèsòn pap voye wòch sou ou, men kite m di w konpòtman sa yo pa youn nan sa w bezwen pou avanse nan lavi w. Yo pap janm fè zafè w mache vre.

Se vre, pa gen travay nan peyi Dayiti ki pou ta fè w santi ou gen yon obligasyon pou w leve nan kabann ou lematen. Nou konnen, lis sa k pa genyen men nou ta dwe genyen nan peyi sa a long anpil, men si se sou sa w ap gade, ou gen pou w chita men nan machwè w, w ap gade lavi w k ap pase devan w san w pa janm regle anyen serye.

Kisa w ka fè pou toujou byen leve nan maten pou w ka al byen dòmi. Kontinye li avè m, ou pap pran tan pou dekouvri ti resèt majik sa a. Kontinye li

DEPI L RENMEN L, BA LI L

Jounen jodi a, pwodui pou cheve natirèl ap fè lapli e le botan sou rezo sosyo yo. Tout moun ap di, pa m pi bon. Mwen, poukont mwen m pèdi. Sa menm fè m doute de kèk pwodui, paske m pa janm ka finn konnen vre si moun ki poste l la, janm wè pwodui sa a nan vi l, m pa menm bezwen di w pou l ta itilize l. Anpil moun pran nan pyèj sa a. Olye yo pran tan yo, pou aprann konnen cheve yo, pou aprann konnen sa l renmen ak sa l pa renmen, yo pito pase tout tan yo ap mande lòt moun: “Ak ki pwodui w sèvi?” Sa w tande a, yo fou dèyè pwodui a toupatou. E lè sa a, se lajan k ap pase… Enèji k ap gaspiye… Rezilta w pap janm jwenn!!!

Depi lè m te deside viv ak bèl ti cheve natirèl mwen yo, mwen te di tèt mwen m pap kite yo fè m vin pòv. Aprè anpil rechèch, mwen vin aprann kisa ki esansyèl pou tip cheve mwen genyen an (Cheve grenn). De (2) Out 2013, te fè m ekzakteman ui (8) mwa, depi m ap pran swen cheve m. Se vre yo pran anpil tan m, men m pa janm ba yo chans pou kreve pòch mwen.

bn1

Fè envestisman tankou depanse anpil lajan, san w pa janm wè okenn avansman ni kote w ap tire okenn pwofi, se youn nan premye bagay ki ka fè w dekouraje ak desizyon sa a ou te pran an (viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo).

Gade avè m, kisa m fè pou m pa pran nan pyèj sa a e tonbe damou chak jou plis bèl ti cheve m yo…

Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook