FE SA KE W VLE…

Ou gen pou tèlman jwenn sou wout ou, moun ki pral vle dikte w men sa w dwe fè ak men sa w pa dwe fè nan lavi w; si tèt ou pa byen tache sou zepòl ou, ou ka fè vi w ap tann apwobasyon moun pou w avanse. Kòm ou konnen l deja, depi se validasyon moun sèlman w ap ret tann pou pran desizyon nan lavi w, se gade ou a gade, w a wè laj k ap monte sou tèt ou, epi anyen w pa janm regle.

ki kotew

Poutan, lè w aprann tande ti vwa sa a ki anndan w lan, yon ti vwa ki lè w pou kò w, se li ki pran tout plas nan lespri w, se ap meyè mwayen pou fè pi bon chwa ki pral ede w grandi. Sa ki bèl la, ou pa bezwen gen tan ou tan laj pou tande ti vwa sa k ap gide w, k ap ede w pran desizyon e k ap di w men ki pi bon direksyon pou pran.

Nan nenpòt ki etap ou ta ye kounya a nan lavi w la, nenpòt laj ou ta genyen an, nenpòt klas ou ta p fè a, aprann tande ti vwa sa a, yo rele nan lang fransè “Intuition” an, ka tounen pi bon zanmi ki ka konseye w lè w pa gen moun bò kote w. Li ka tounen fanmi w, ou pa janm genyen an pou akonpanye w sou wout lavi a, se li tou ki ka fè w fè, anpil gwo reyalizasyon nan tout ekzistans ou. Paske, se li ki konn sa w vle e se  li konn kibò w vle ale.

Pandan mwa sa a fenk kòmanse a, e si w ta fè eksperyans, kòmanse aprann tande ti vwa sa a. Petèt ou te ka etone de ki mèvèy ki ka fèt nan lavi w… Kontinye li

FE YO POUSE!!!

Kòmantè anpil nan nou te fè anba ti foto, pwogrè cheve m fè, pandan uit (8) dènye mwa ki sot pase la yo, te fè m anpil plezi. An menm tan tou, sa fè m reyalize jan lè w vle yon bagay epi ou met tout ou menm ladann, sa pa ka pa mache. Sa te fè m souri, paske m sonje premye sa youn nan gran sè m yo te di m, premye fwa li te wè m, lè cheve m te fenk koupe a, se: “Kay ki moun w ap travay?”. Li di m sa, jis pou l montre m, viv e pran swen cheve natirèl mwen te fèt avè l la se sentaniz ki dwe fè l sèlman. Tankou, sentaniz yo pa moun yo menm?

pwogre

San fache, san kòmantè mwen te deplase kote l te ye a. Jounen jodi a,  pou l ka pa felisite m, lè li wè m, li di m: “Se pa yo vini, kilè w ap met pèmanant?” M dil lè w vle, paske se nan tèt ou yo ye (lol).

Tou sa pou demontre w, menm move kòmantè moun ta fè sou bèl ti cheve m yo, yo pa janm rate yon okazyon pou fè m damou yo plis. E youn nan fason yo montre m sa, yo pouse. M ka di, yo menm pouse twòp.

Si se ta pou move kòmantè, lè konsa tèt mwen t ap kale bobis. Si se ta pou pwodui sèlman, mwen rasire w yo pa ta fouti fè tout pwogrè sa yo. Kite m di w kisa ki fè cheve m pouse nan yon bat je.

Ou pa janm konnen, sa ka mache pou ou tou… Kontinye li

SOURI…SOURI…SOURI BELNEGES!!!

Lè pwoblèm ak difikilte lavi sa a di w, yo pap kite w viv; si w pa gen yon kote ou ka pran refij ou, ki ka mete yon ti souri nan lavi w ankò, ou ka pran lari pou ou wi. Men sa ki bèl nan lavi sa a, se ke li toujou ba w yon chwa. Si w vle pwoblèm nan fini avè w, se nan yon bat je li ka fè sa. Konsa tou, si w di pwoblèm nan se ou k ap fini avèl, ak volonte ak anpil detèminasyon ou ka disparèt li a jamè nan lavi w.

inne

Se sa ki fè, menm si w pa ta gen mennaj, fanmi, zanmi ki pou ta fè w santi w byen. Menm si w pa ta gen moun ki pou di w bèl, ki pou felisite w pou tout ti efò w ap fè nan vi w, kanpe devan yon glas, di tèt ou bèl ti pawòl medikaman sa yo. Ou ka sezi wè ki valè byen sa ka fè w.

Dènyeman, aprè yon gwo diskisyon ak kèk moun nan fanmi m ki vle toupizi m, mwen te santi moral mwen plat. A tèl pwen, mwen te santi m san motivasyon pou m viv. Avan m al dòmi, mwen mete kask mwen nan zòrèy mwen, epi m ap tande Inna Modja-I am smiling (M ap souri). Menm kote li kòmanse chante a, mwen tou mete l sou wipit. Mwen pa kache di w, demen maten mwen santi m tou nèf.

Mwen konnen, ou vle santi w tou nèf nan moman sa a tou. Poutèt sa, ann al dekouvri bèl ti mizik sa ansan m. M garanti w, w ap santi w byen… Kontinye li

KIYES OU BAY KONTWOL LA?

– O, se pa m tande w, al di entèl, se mwen ki t ap pale l mal…

Si sa poko janm rive w pou yon moun vin sou ou ak pawòl sa a, ou poko janm konn sa ki rele sezisman. Pawòl sa a, plis ke yon nouvèl lanmò yo fenk ba w, tèlman li ka rete kè w fasil, sitou lè w pa konn anyen de sa moun nan akize w la. Souvan akizasyon sa yo, toujou kòmanse pa yon “Ooooo” k ap trennen. Se pou ka fè w santi, se nan zen w ye, alòs fòk ou ranje pye w…

Sa poko gen yon semèn, yon kòlèg nan travay la, ki daprè mwen pa gen anyen pou l fè, vinn sou mwen pou l akize m ak pawòl sa a. Byen fache, prèske toufe, li akize m de yon bagay mwen pa janm tande.

tripotay

M fenk sòti an vakans, mwen pa konn anyen k ap pase ni ki te pase nan biwo a. Mwen pa t menm konnen si l te gen pwoblèm ak chèf la ak lòt kòlèg yo. Jis pou l pase raj li genyen an, li deside akize m de rapòtè.

Mwen tèlman temwen jan madanm sa a, renmen taye rad mete sou moun, e li toujou asire l rad la byen chita sou moun nan, ke nan menm segond kote pawòl la ap sòti nan bouch li a, m di tèt mwen jodi a, ou pap jwenn mwen madanm.

Menm si depi tou piti, mwen ap viktim de moun ki toujou kwè ke moun tèlman epav menm jan avè l, ke yo pral rapòte sa yo te di oubyen sa yo te fè, mwen pa janm ka fin abitye ak jan de sitiyasyon sa yo. Tout kote m ap evolye, kit li se lekòl, legliz, oubyen nan fanmi m, m toujou jwenn yon grenn moun ki ap mache akize lòt moun de sa k ap rive yo. Lè m te vinn remake m te kriye twòp pou akizasyon moun ap fè sou mwen, mwen te di tèt mwen fòk mwen mete yon fen nan sa.

Gade pou wè kòman m reyaji, lè m nan jan de sitiyasyon sa yo. Olye m kriye kounya a, se moun nan ki akize m nan, m voye reflechi… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook