KENBE POU W KENBE!

Jou solèy la pa leve yon kote, yo di tan an fèmen, tan an makawon. Ou ta di lavi a al pi dousman, ou gen lenpresyon pa gen lavi. Menm si n ap viv nan yon peyi twopikal kote solèy la prèske toujou la. Sikonstans lavi, pwoblèm sosyal ak politik nan peyi a ka ba w menm enpresyon an. Lè konsa, ou santi jou sa yo vin ak tristès , dèfwa menm parès tou. E ni mwen ni ou konnen kote parès ye, refleksyon pa met pye e gen risk dekourajman. Nou riske kite tan an mennen nou, nou riske bay vag sou rèv nou, sou lavi nou, nou riske bliye solèy nou. Tan an ka fèmen vre, men toujou gen demen, e lespwa a se ke solèy la ka releve.

BelO

Souvan, lè n gen pwoblèm olye n reflechi ak solisyon an, olye n kenbe ti kras branch lespwa nou rete a, nou pito ap pèdi yon pakèt tan nan marinen pwoblèm nan. E poutan si w wè sa, tout sa ki enpòtan an se kenbe. Wi kenbe la, menm lè pwoblèm nan te soti pou met pye sou kou w.

Pa lage, se yon pawòl ki pisan. Atis yo tèlman konn sa yo chante l, pou yo ka enspire w pou kontinye lite. Kite m pataje yon bèl ti mizik ak ou 2 atis Ayisyen chante bèl pawòl sa a… Kontinye li

NAN MEN W LI YE!

Tout sa n’ap itilize se pwodwi fini. Sa vle di, de twa osnon plizyè engredyen yo met ansanm pou bay yon pwodwi final. Oubyen yon bagay ki pase plizyè etap avan nou ka sèvi avè l. Pen nou manje chak jou a, rad nou mete sou nou yo, asyèt nou manje, pwodwi pou cheve, pafen elatriye.

vle

Mwen pa konn si nou sonje ti fraz sa a, nou te aprann lè nou te lekòl la, chimis Antoine Laurent Lavoisier te di: Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Anyen pa pèdi, anyen pa kreye tèt yo, tout bagay transfòme. Sa vle di pa gen anyen ki pèdi, pa gen anyen ki nouvo anba solèy syèl ble sa a, tout bagay se transfòmasyon. Jis yon ti egzanp pou ilistre sa m sot di a. M sèten, w’ap mande tèt ou kisa m vle rakonte ak koze transfòmasyon sa a ?

Kite m di w! men avan kite m poze w kèk kesyon… Kontinye li

AN PLUM DE PAN!!!

Kiyès ki pa ta renmen gen bèl po? Bèl cheve? Ki moun ki pa ta renmen bèl? M pa kwè m tap jwenn yon grenn moun ki t ap reponn non ak kesyon sa yo. Eben, bagay la pa chita nan krèm, lwil, ak tout lòt pwodui  n ap pase sou po nou osnon pati nou ka wè yo sèlman. Okontrè, nenpòt jan sa ye a, se anndan pou bote a soti.

bel tifi

Jodi a, m vin raple w jan sa enpòtan anpil pou w manje fwi ak legim epi bwè dlo.  Pou po w bèl toutbon san li pa dekale, sèk, plise, gen tach elatriye, fòk li jwenn bon jan vitamin ki pou nouri l e kenbe l an sante. Fwi yo pa ekzanp, ka pèmèt po w vin pi fen, yo gen pouvwa pou idrate kò w, epi yo ede po a rete djanm. Gen anpil fwi nan peyi Dayiti, jodi a m pral pataje ak ou 4 fwi nou ka jwenn byen fasil pandan tout ane a k ap ba nou rezilta plop plop.

Pran kreyon w, yon ti bout papye pou note. Ann ale… Kontinye li

MEN LIMYE!

Nenpòt pwoblèm, gwo kou piti, ka mete lavi n tèt anba. Chak moun gen yon jan yo jere pwoblèm yo. Gen sa ki fè tout dilijans pou yo rezoud li, gen sa ki bal vag kòmkwa yo pa bay pwoblèm nan regle anyen pou yo, gen sa ki kite pwoblèm nan pote yo ale nèt tankou lavi yo tou fini. Eskize m wi, men jodi a se ak dènye gwoup moun nan m plis anvi pale. “M vin di yo pa kriye, pa gen rezon pou sa. M vin di yo tout bagay ka mache byen, tout bagay pral mache byen”.

bob

Se pa yon mizik ke m ap fè w dekouvri non, ou tande l deja. Wi, ou tande l anpil kidonk se pa mwen ki pral di w men kisa pawòl yo di. M jis anvi sa k rive m nan mizik sa a, rive w tou, m retande l, m pran yon pati ladan epi m rele pati a « Koze pa m » paske m di tèt mwen pati sa se pou mwen espesyal atis la ekri l.

Se mizik Bob Marley a, sa k rele « No woman no cry » la. Ou wè, ou abitye tande l men èske w janm fè yon ti rete sou pawòl ki nan refren an? Vini n al fè sa ansanm… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook