SA SÈLMAN WI!

Si gen yon lòt kote m pi pa renmen ale pase labank, konnen l poko egziste. Depi w tande se la m prale, tèt mwen fè m mal. M gen tout pwoblèm. Se pa poutèt gen ensekirite a non. Sa se yon rezon tou. Men plen lòt. Anplis sèvis la ki lan, gen yon liy men longè pou kanpe. Pa mande Bondye si se anba solèy la ! Mete sou sa, anplwaye yo dekouraje w. Moun yo pa gen koutwazi. Yo pa konn pale ak moun. Epi yo move pase kong. Lè y ap pale avè w kòmsi w te gen pwoblèm avèk yo.

photo 3

Lèm te nan senkyèm, mwen gen te yon pwofesè ki te make m anpil. Li te konn fè kou savwaviv. Li te toujou ap di nou : menm si nou bay lajan nou, moun yo rann nou sèvis. Yo pa esklav nou. Kit chofè, machann, chany, doktè elatriye, se ede yo ede nou. Paske si moun sa yo pat la, ou te ka gen kòb la ou pa ka fè anyen avè l. Se konsa m te tou pran abitid di bonjou tout kote m rive. Epi di moun mèsi tou menm si m peye. Kidonk lè m rive devan kesye yo labank, m toujou di bonjou. Lè m sou san m, mwen konn souri. Men gen lòt fwa m sèlman di bonjou.

Men sa ki rive m nan yon bank lòt jou… Kontinye li

PRAN SWEN YO TOU!

Nou gen chans viv nan yon peyi twopikal kote solèy la, prèske tout ane a; Se pa tout kote moun jwenn bon chalè natirèl pou kite pye yo deyò, met sandal lè yo vle, jan yo vle. Se vre gen nan nou ki toujou al fè pye nou nan stidyo osnon lakay nou, men gen nan nou tou ki bliye pran swen pye nou.

pye2

Menm jan ak cheve nou, pye nou merite bon jan atansyon ak bon jan swen. Jis paske se yo ki sipote pwa kò nou pandan tout yon jounen, sa ta dwe sifi pou nou ba yo lanmou yo merite a. Men si rezon sa a, pa ta ase, sonje pran swen kò w, se yon prèv ke w renmen tèt ou. Sa tèlman bèl, lè pye yon moun byen idrate, byen dous e byen santi bon.

Jodi a m vle pataje avèk ou kèk ti teknik mwen itilize pou pye m kapab toujou byen bèl. Ou pare, ann ale… Kontinye li

LEVE!!!

Eske gen yon moun vre ki pa janm fè fas kare ak pwoblèm? Eske gen moun vre ki pa janm pran kou? M pa kwè non, m panse pèsonn pat tou rive, tout moun pa pase nan menm chimen men chak moun pase nan chimen glise pa l avan l rive.

obas

Eske w pare pou w glise, pare so, tonbe pou w ka leve. Malè pandje a se lè w twò prese a, sa ka fè w vann nanm ou pou w rive pi rapid, sa ka fè w met pye sou kou yon lòt pou w ka rive avan l, sa ka fè w fè chimen kwochi pouw rive tou elt. Epoutan, si w te konnen difikilte yo se yon pasaj ou oblije pran, ou pa t ap menm twò prese, ou pa t ap menm dekouraje. Pa gen pare kou san pran kou, si w pa swe ou pap konn valè sakrifis genyen.

Twò prese pa janm fè jou louvri, jan pawòl la di l la. Poukisa li enpòtan pou dakò pou w lite pou w ka rive amelyore lavi w? Bèl ti mizik sa a, pral ede w konn pouki… Kontinye li

SA W PARYE ?

Anpil fwa nou toujou repete ti fraz sa a ki sou fòm kesyon : sa w parye ? Lè nou bezwen konvenk yon moun ki pa twò kwè nou, nou souvan mande l : sa w parye ? M kwè jodi a si m ta mande kiyès nan nou ki prè pou parye sou tèt nou, m pa t ap jwenn anpil repons. Mwen menm ki travay di pou m gen konfyans nan tèt mwen, se pa chak jou m t’ap parye sou tèt mwen.

Avanyè, mwen t’ap pale ak yon zanmi ki t’ap di m kijan l dekouraje. Kijan lavi l difisil. Kijan l anvi abandone. Paske tou sa l fè tounen kont li. Paske tout rèv li yo poko ale nan sans li vle a. Sa te parèt yon ti jan dwòl. Paske m te nan menm sitiyasyon an. M te nan yon semèn ki pat dous ditou. M te rive nan yon pwen m te santi m bouke. M te fatige e m te anvi fè yon ti poz.

avanse

 M te gade zanmi an epi menm lè a, m te sonje kiyès mwen ye. M te sonje ki misyon m bay tèt mwen. M eseye mete lòd nan panse m. Epi mwen deside ede l. M te di l li pa dwe dekouraje. Li dwe toujou kwè nan rèv li paske yo gen valè. Menm lè a tou, m te deside ale pi devan. Paske m te di tèt mwen, si m ka ede yon lòt moun avanse, m pa gen dwa bay vag. Si yon lòt kwè nan mwen, poukisa mwen m paka kwè nan tèt pa m ?

Chemen pou w reyalize rèv ou pa gen poz, wi sa ka rive ou dekouraje men kite m raple w sa m fè pou m kontinye avanse… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook