M PAP KA VIV SAN LI!!!

Non… Non… Se pa de “Bo Nego” m pral pale…

En!!! En… Ou twonpe w, (lol)…

Si w ap swiv belneges sou Facebook osinon sou Twitter, ou ka gentan remake a travè foto mwen poste yo, jan m pa janm neglije ti makiyaj byen senp mwen. M pa ka viv san ti fa wouj mwen. M tèlman santi m byen, m santim bèl lè m mete l, m kite youn lakay la, youn nan valiz mwen, youn nan biwo travay mwen (wi, m adikte).

mbel

Si w te li, atik sa, m te di w fa, se youn nan pi bon zanmi fi, ki aksepte viv ak cheve natirè l yo. 3 zan de sa, se sèl glòs m te konn mete sou bouch mwen. M te pè mete fa, paske m te kwè fa, pa t fèt pou moun ki gen menm koulè avè m .  Lè sa a sosyete a te fè m kwè, se yon sèl kategori moun ki ka bèl. Lè m nan lari a, sitou nan zòn Petyonvil yo, se milat osnon etranje sèlman m te konn wè ki mete fa. Mete sou sa, nan legliz manman m te konn fè m ale a, menm glòs yo pa t konn vle moun mete.

Men jodi a, m fini pa konprann bèl ti fa wouj mwen se pi bon zanmi m. Vini w al gade poukisa… Kontinye li

KI ZOUTI… KI PWODUI?

Toutotan ou pi byen ame, avan w rantre nan yon konba… Plis chans ou genyen pou reyisi konba sa. Mo konba a trè fò, men sa p ap anpeche m itilize l nan sikonstans sa…

belayisyen

Nan yon soyete ki fè w kwè, pou w bèl:  fòk cheve w swa, fòk cheve w dwat, fòk cheve w menm jan ak tout atis w ap gade nan televizyon ak sou entènèt yo; atis sa yo ki gen yon koloni moun k ap travay nan tèt yo, sèlman pou kole, koud e chèche meyè FO cheve a, pou mete nan tèt yo…

 Aksepte viv e pran swen cheve natirèl ou te fèt avè l la se yon konba… Wi, yon gwo konba…

Se pa yon bon jou konsa, ti jèn fi nou yo, pou yo vinn “demwazèl” kwè fòk yo mete pèmanant nan tèt yo a tou pri. Gen tout yon gwo men kache, k ap manipile koze sa. Pou nou fè yon diferans, nou menm tou, n ap bezwen pa yon sèl men, men men nou tout, k ap poze aksyon ki byen reflechi e ki prale nan  yon menm direksyon. Se pou sa Bèl Nègès, bò kote pa l, ap toujou la pou pataje ak ou ki zouti, ki pwodui w ap bezwen pou aji sou fenomèn sa. Kontinye li

MIZIK LAVI: INDIA ARIE

Byenvini nan ribrik : “Mizik Lavi”!!!

Nan Mizik Lavi, m ap gen pou m pataje avèk ou, tout mizik yon fason ou byen yon lòt ki touche lavi m. Nan ribrik sa tou n ap gen pou nou dekouvri ansanm, kèk nouvo atis, petèt atis moun pa twò pale de yo men ki ap fè bon mizik an Ayiti kou a letranje.

Gendelè tou, nan Mizik Lavi n’ap chita sou kèk lirik ki nan yon mizik kèlkonk.

Jodi a, m vle prezante w youn nan atis, ki depi lè m tande l pou premye fwa chanje lavim a jamè. Se nan fouye sou entènet pandan m te an vakans Connecticut (Ozetazini), m tap chèche nouvèl mizik pou m fè (“Bo Nego”- Mon bouchon) apresye (Youn nan abitid nou), m te dekouvri boul dyaman sa ki rele INDIA ARIE…

indiaariebelneges

India Arie chante Mizik Lavi. Se vre, tèks mizik li yo an anglè, men anglè li chante a tèlman fasil, ou pa bezwen fè anpil efò pou w konprann sa l vle di a.

Kontinye li

ANPENPAN? … WI OU KA ANPENPAN!!!

Youn nan premye bagay ki ka dekouraje w, lè w deside aksepte, pran swen e pote bèl ti cheve natirèl ou yo, se lè w leve nan maten, ou pa konn kisa w ta fè avè yo.

afro

Gen de jou, si m te ka kite tèt mwen yon kote, lè m sot travay ou lè m sot lekòl, m ta pase pran l, pa t ap gen anyen ki t ap fè m plis plezi. Men malerezman, menm jou mwen nan sitiyasyon sa, m oblije fè yon jan ak tèt mwen, paske m pap sòti nenpòt koman an vre.

Kisa m konn fè lè konsa? Kontinye li

KOUPE L OSINON KITE L?

Kesyon sa trè difisil pou reponn… Men ansanm nou pral wè kòman nou ka rive abòde l e sòti ak yon lide ki ka mete nou sou wout pou nou jwenn yon repons… Pou kòmanse, an n eseye poze kesyon sa, yon lòt jan…

Eske yon moun ta dwe koupe tout cheve l pou l vinn natirèl osinon li ta dwe kite pèmanant lan sòti poukont li? Kontinye li

NOU TOUT KA BEL NEGES !!!

2 Novanm 2012, m te pran youn nan desizyon ki ta pral chanje lavi m a jamè…

Apre plis pase 6 mwa ak alonj, devan yon glas, sizom nan menm… poukont mwen… m deside koupe tout cheve m. M te fatige ak pèmanant chak mwa a… Ak cheve m kap kase menm si m ap achte pil pwodui byen chè, e peye randevou stidyo chak wikenn. Depi 2006, chak mwa m ap goumen pou m gen cheve long, ki swa e an sante, m te vle a toupri bèl jan sosyete a vle m bèl la…

sosyete a vle w bel nan fason pa l

M pa t janm pran tanm, ni jwenn okenn moun ki pou di m men kman w ka pran swen sa w genyen, sa ki pou ou, tankou bèl cheve grenn ou fèt avè l la. Men kòman pou penyen l, men kòman pou demele l, ni men kòman pou pran swen l, petèt se sa ki te fè m van’n sa m ye poum sanble ak yon moun m pap janm ye…

Chasser le naturel… il revient au galop… Poukisa m oblije ap depanse kòb mwen redi fè, pou m gen yon bagay m pap janm genyen (cheve swa), yon bagay ki p ap janm fin pou mwen vre???

Kontinye li

SA LONTAN PLIS PASE SA!!!

Sa fè kèm kontan pou m wè lè m nan lari a, nan travay mwen, nan stidyo,  pi fò kote m pase pou m jwenn anpil moun k ap mande m: ” Kisa w fè pou cheve w vinn konsa?” M toujou pran sa kom yon konpliman, lè lot ti jèn fi ap di m: Kisa w mete nan cheve w pou ka penyen yo?

Repons mwen ak kesyon sa yo toujou senp… Ak yon ti souri sou lèv mwen, m toujou reponn “depi w renmen sa ki pou ou, sa w genyen, w ap santi w bèl e lòt moun ap wè w bèl”.

bn5

Men sa ki te vrèman atire atansyon m,  se yon kolèg nan travay mwen ki te toujou ap sèmante li pa p janm retire pèmanant ki vinn kote m dènyèman k ap mande m kisa pou l fè pou cheve l vinn menm jan ak pa m yo?

Paske li wè se li sèlman ki poko gen cheve natirèl nan lari a??? 

Kisa??? Kòman… Kontinye li

TI PA…TI PA

Eske w konnen lè w fè yon ti pa, ou pran elan ou fè yon lòt ti pa, ou gentan fè yon GWO pa? Mwen ap felisite w paske m kwè w gentan fè yon premye tipa deja ki pral chanje lavi w.

Si w ka deside bay Bèl Nègès yon ti vizit chak jou, sè ke san mank ou vle mache avè l.  Wout la ap long se vre,  men pa dekouraje paske ou gentan fè yon ti pa ki konte anpil e ki gen anpil valè pou mwen, men plis pou ou…

boteann

Kontinye li

OU LAKAY OU…

byenviniBèl Nègès se kote ou pral gen pou pase plis tan lè w sou entènèt. Blòg sa prepare ak anpil lanmou pou ou, pou fè w bèl ANNDAN kou DEYO… W ap jwenn tout sa ki pou fè w byen… Sòti nan très cheve w rive nan pwent zòtey ou… Mèsi dèske nou pral viv rèv sa ansanm…

Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook