AN NOU EKSTRAODINE…

Se pa jan de piblisite sa yo ki mache nan sosyete pa nou an. Si l pa gen yon bit rabòday anba l, si l pa gen yon pawòl ki gen rapò ak fè bagay, si l pa raz li pa p ka mache…

extra

M pa gen okenn lajan, konpayi telefòn sa ban mwen pou m di sa m pral di a. Men nan reflechi, nan gade pankat nan lari a ki gen piblisite sa a, nan gade l sou tele (Lè m te konn gad tele), nan chèche vrè sans ki kache dèyè l, m pa di pap gen lòt, men pou mwen, potko janm gen yon mesaj osi fò, nan yon piblisite an Ayiti.

Potko janm gen yon piblisite ki gen gwosè filozofi sa ki kache dèyè l. Potko janm gen youn ki ka motive m jan sa a fè l la, pou m regle zafè m.

Ekstraòdinè kòmanse nan imajinasyon w…  Ekstraòdinè, se fyète ak pasyon nan sa w ap fè chak jou… Kontinye li

OU SE YON BEL NEGES: GESSICA GENEUS

-Alo

– Oui, Hello… J’suis devant la maternité. Ou es-tu exactement? (Aksan parizyen)

-Ou te mèt tann mwen kote w ye a, m ap sòti pou w ka wè m kounya.

Se konvèsasyon sa a, nan telefòn ki pral fè m rankontre Gessica fas a fas, pou yon premye fwa. Depi plis pase de (2) semèn, n ap pale sou rezo sosyo yo. San l pa t konnen ki moun mwen ye, li voye nimewo telefòn li ban mwen, pou nou te ka planifye entèvyou sa a, ou pral li kounya.

DSC_0200

Anvan menm, nou te fè ti chita pale a, gen yon koneksyon ki te gentan fèt. Li kòmanse felisite m pou inisyativ BELNEGES la, e se konsa, nou youn kòmanse ap ri, ak sa lòt la ap di.

A pa de aksan parizyen an, ki pa t fin twò sonnen byen nan zorèy mwen, souri l, abilite l pou l kominike, pou l pale ak moun, se yon bagay ekstraodinè. Menm kote a, li komanse poze m kesyon pèsonèl. Tankou ki laj mwen genyen, èske m vwayaje anpil elatriye… Se te yon plezi pou m te reponn li ak tout senserite m. Men kòm se travay, mwen te vin travay, mikwo m te gentan prè, pou m al dekouvri, èske tout bon Gessica, se yon Bèl Nègès?

Fè yon ti gade avè m, paske m pat pran tan, pou m te dekouvri sa… Kontinye li

MIZIK LAVI: AYO

Depi w ta gen yon bagay, nenpòt sa l ta ye a k ap anmède w, ki anpeche w viv, ki mete pye sou kou w. Pi bon mizik pou w tande, k ap remete w sou wout lajwa, sou wout lavi, sou wout pou wè limyè… Se Mizik AYO!

ayo4

Petèt, lè televizyon an Ayiti te itil moun toujou, ou te konn gade yon videyo mizik Ayo, sitou sou chèn 5 ki rele “Down on my Knees“. Se konsa, nan renmen gad “Videomax”, (yon emisyon mizik sou chèn 5 nan kòmansman ane 2000 yo ki te trè popilè)  je m te tonbe sou Ayo pou premye fwa. E se premye fwa sa a tou, li te tou pran ti kè m pou li, mizik li te tou fè plas li nan nanm mwen.

Menm lè nan epòk sa a, pou m t al nan sibèkafe, se te yon liks, plizyè ane aprè, lè m vin gen aksè pi fasil a entènèt , m chèche Ayo kou moun fou, paske mizik li te gentan fè yon gwo efè nan lavi m.

Se sèten Ayo, osinon moun ki enspire l ekri tèks mizik li yo, pase anpil mizè, anpil tribilasyon nan relasyon (lanmou) sitou. Lè pou l kriye li kriye, lè pou l rele li rele, men sa ki fè mizik li jodi a se Mizik Lavi, se paske Ayo se yon sòlda, menm kote l ap trennen sou jenou l lan, tèlman eksperyans li sot fè a difisil, se menm jenou sa a li detire, pou l kanpe pou l di:

“M vle danse, m vle danse, m vle santi m byen, m vle tounen fanm mwen ye toutbon an” 

Byen enstale w, ann al dekouvri bèl ti mizik Ayo ki pral enspire w…  Kontinye li

PINGA W JANM RATE ANYEN!!!

Jis pou raple w kilè e kisa w ap jwenn sou belneges.com chak semèn

LENDI/MADI: BOTE ANNDAN

-Yon atik ki pale sou bote anndan (Efò, Konesans, Pasyon pou lavi…)

-Plizyè twit ak mesaj sou Facebook k ap ede w grandi

-Foto ki ka motive w sou Facebook, Pinterest, Instagram  ak Tumblr

demenmiyo

MEKREDI/JEDI: MIZIK LAVI 

-Yon atik ki prezante w yon atis, yon tèks mizik osinon yon mizik

-Plizyè twit ak mesaj sou sa mizik la vle di

-Foto atis la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr, jis pou w ka konnen l plis

stevy6

WIKENN/VANDREDI/SAMDI: BOTE DEYO

-Yon atik ki pale w de bote deyò (Cheve, zong, Po, Pwodui bote …)

-Plizyè twit ak mesaj sou rechèch pwodui, sou astis ak trik ki ka fasilite w pran swen sa ki pa w

-Foto ki gen rapò ak atik la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr

beltifigessica

DIMANCH: BON TI MANJE/VWAYAJ/L.P.D (Likidasyon Pa Dire)

Mèsi dèske w pral toujou vizite  http://belneges.com/

BYEN FE L POU L KA BON POU OU!!!

Bèl Nègès yo, vakans lan rive. E se pa mwen ki pral di nou, lè vakans (Peryòd mwa Jen-Jiyè.Dawout), tanperati pi wo, li vin fè pi cho. Se sa ki fè anpil medam, toujou pwofite de peryòd sa pou mete alonj. Non sèlman, li fè yo pa bezwen ap penyen chak jou, men li pwoteje cheve yo, de solèy cho a ki pa fin twò bon pou cheve a.

themainbraids

Koutpeny sa yo ka non sèlman fè bèl ti cheve w yo repoze, men ak swen w pral ba yo pandan yo anba très yo, ap ede yo pouse plis. Men fò w byen konnen depi anvan ou mete très yo nan tèt ou, kisa w dwe fè. Pou olye alonj lan fè cheve w vini, pou se pa rache li rache yo.

Kite m pataje eksperyans mwen avè w… Kontinye li

AN N AL AVEM: SOU PLAS LA

J'<3 Pétion-Ville…

petyonvil cheri

Sa fè yon bon ti tan, m ap wè ti pankat sa yo ki make J'<3 Pétion-ville, ma ville bouge” nan anpil kote nan lari a. M toujou ap mande tèt mwen, èske se pwopagand lan k ap fè wout li, osinon gen yon bagay ki ka fè m retonbe damou vil sa ki te banm lavi a.

Kontinye li

AYITI NATIVES CO, POU TOUT BELNEGES!!!

-Ou se Bèl Nègès, kanmenm…

Se ak pawòl sa Caroline SADA, te resevwa m nan restoran l lan, Le Daily Gourmet Café, anba yon ti farinay lapli.

Si w ta wè fraz sa sonnen anglè, eben se pratik pale yon fanm ayisyèn ki viv, etidye e fè anpil tan ap travay Ozetazini nan domèn kosmetik, nan peyi Lond ak nan an pakèt lòt peyi anglofòn.

caroline Sada

Randevou a te kase pou 2 zè laprèmidi, m te tèlman vle rankontre moun ki fè bon ti lwil kokoye sa yo, ki fè ti po m dous pase vlou a, m rive avan lè.

Se te plezi pa Caroline tou. Ak yon bèl ti souri, li fè m santi, jan l anvi tout lòt bèl nègès yo, konnen e itilize pwodui Ayiti Natives Co yo. Caroline pa t bezwen pale m de pwodui sa yo, zansèt nou yo enspire l fè yo, pou m te konnen se yon travay li fè ak anpil lanmou.  Cheve l, zong li, po l, tèlman bèl, tout gentan pale pou li.

Nou te tèlman gen bagay pou nou di, avan menm li ofri m chèz, nou te gentan bò kontwa a, ki sèvi l kòm biwo, l ap montre m diferan pwodui Ayiti Natives yo, ki sou mache a deja ak sa ki nan laboratwa k ap teste.

Wi, nan peyi Dayiti, peyi pa nou an, genyen pwodui ki fèt a limaj nou, pwodui ki pou fè nou tounen Bèl Nègès… Kontinye li

YON BÈL TIFI… SE YON BÈL NÈGÈS

Lè jounalis yo, ap mande w kisa yon bèl nègès ye, kisa w ap di yo?

Sa, se te premye kesyon “Bo Nego” te poze m, lè pwojè BELNEGES la, te fenk kòmanse ap boujonnen nan lespri m.

Nan reflechi, nan fè rechèch sou sa ki yon “nègès” (istorikman, kiltirèlman, sosyolojikman) nan chèche mizik ki pou enspire m, jwenn yon definisyon klè e ki kenbe ak mouvman sa, m vin tonbe yon granm maten sou Twitter sou lyen sa a. Premye sa ki te atire atansyon m, se tit mizik sa a: BÈL TIFI…

talie1

Non sèlman li an kreyòl, men m santi menm kote a, m gen yon koneksyon ki fèt ak sa m pral tande a. Depi sou premye klik la, m te santi m deja jwenn repons ak tout preyokipasyon m.

Son gita nan kòmansman mizik la , anvayi tout lespri m. Pou yon moun ki travay anpil nan stidyo, premye nòt yo kaptive m, e yo banm yon premye enpresyon, yon travay fini. M kite l jwe, se gade m gade, m wè dwèt mwen p ap tape anyen sou klavye òdinatè a ankò. Ti son mizik la pote m ale. Kontinye li

PETET… SE IMAJ NOU!!!

Li pa yon sekrè pou pèsonn, koze al achte nan makèt la, se yon liks pou anpil  frè n ak sè n ayisyen. Anpil rezon sosyoekonomik ka esplike sa… Rezon sa yo pa fin twò enterese nou kounya, nou p ap mize tou sou yo.

Men, lè w rive anndan yon makèt, ou toujou gen santiman ou pi an sekirite pase lè w ap achte nan lari a.

Supermarket-Shopping-1

Ou pa gen moun k ap bourade w. Ou mwens enkyè, paske w santi w plis an sekirite. Epi, atik ki  anndan makèt yo, ranje pi byen pase sa ki nan mache yo. Mete sou sa, yo pa ekspoze nan solèy la, e gen plis chans pou w jwenn yon pi bon sèvis, pase lè w al achte  nan men yon machann nan lari a, osinon nan yon mache piblik, ki te ka joure w, si w ta ba l yon move pri.

Koze al achte nan makèt la, rive pi lwen menm. Gen moun, jis pou montre lòt moun, zafè yo ap byen mache, menm si yo konnen sa yo pral achte nan makèt la ap pi chè, yo pral  achte  nan makèt la kanmenm. Men, preyokipasyon m, poko janm sa…

Eske w konnen, obsèvasyon m kòm yon senp achtè, te pouse m al gade sa n ap achte nan makèt pa bò isit yo, èske se pou nou,  yo mete yo toutbon vre… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook