MIZIK LAVI: MICHAEL KIWANUKA

Lè w santi w boulvèse, lè w santi w gen yon bagay ki kenbe w ki anpeche w viv libète w, tande mizik Michael Kiwanuka. Tande mizik Michael, se apresye e viv ti bonè lavi a bay chak jou.

Vwa Michael tèlman bèl, tèlman kalm, tèlman dous li ka touche nanm ki pi pèdi a…

michael

Sa toujou fasone m, lè m ap tande yon mizik, e vwa moun k ap chante a, poukont li, sonnen tankou yon enstriman nan zòrèy mwen. Michael pa bezwen ni gwo bit, ni pil enstriman pou fè w santi pil emosyon ki nan mizik li yo.  Lè w ap tande l, w a di se bouch li, li avanse bò zòrèy ou pou l chante tèlman mizik la rantre nan ou. Vwa l dirèk epi l chaje ak emosyon. Vwa l gen yon konfò ekstraòdinè ladann. Tande mizik li, fè w santi, ou gen yon bagay ki pou ou ke w pa vle pèdi…

Tande l pou w wè… Kontinye li

GAD KOTE TWITTER MENNEN M…

Mwen pa konnen konbyen nan nou ki gen yon kont Twitter, men sa fè plis pase yon lane, Bo Nego te kreye yon kont twitter pou mwen. Si m di w tout kote kont twitter sa a mennen m pandan sis (6) dènye semèn ki sot pase la a yo ou pa p kwè.

Jis pou yon ti listwa, depi aprè tranbleman dtè a, pou kèk rezon pèsonèl, mwen pa t gen okenn kont sou rezo sosyo yo. Jou m te resi konekte sou twitter a, mwen tonbe  swiv tout atis (Aktè,chantez, mizisyen, mannken elatriye) sitou atis ameriken yo. Mwen swiv moun m pa menm konnen; nan mwens pase yon semèn, mwen te gentan gen plis pase sis san (600) moun m ap swiv. Kèk tan vin pase, mwen kòmanse ap vin konprann pi byen kòman Twitter fonksyone, sa vin fè m poze tèt mwen kesyon: “Kisa menm m ap chèche sou Twitter?”

tweet

Lè m te vin jwenn  repons sa a, mwen te konnen Twitter ap gen pou l patisipe kanmenm nan fè rèv mwen tounen reyalite. Depi lè sa a, mwen fè plis atansyon ak ki moun m ap swiv, kisa m ap ekri, ak kisa m ap pibliye sou Twitter.

Eben gras ak yon lyen anbasad etazini an Ayiti te twite, e Carel Pèdre (animatè Chokarella) te retwite (m ap swiv Carel), pandan sis semèn ki sot pase la yo, mwen fè youn nan pi gwo eksperyans nan lavi m nan plis pase sis (6) eta ozetazini.

Kite m esplike w kòman sa te pase…  Kontinye li

ANN CHECHE MOTIVASYON!!!

Gen twa san swasann senk (365) jou nan ane a, ou pa fouti jwenn youn ki sanble. Lendi semèn sa ap diferan kanmenm de lendi ki gen pou l vini nan semèn aprè a. Sa lojik paske se pa chak jou, ou leve ou motive, ni pou w jwenn fòs pou byen kòmanse jounen an. Gendelè se paske ou te mal dòmi nan jou avan yo, dèfwa se strès difikilte lavi a, ki konn pote dekourajman ki fè menm pye w, ou pa ka leve nan maten. Gen de jou menm, se yon chagren lanmou k ap kale w ki kraze tout manm ou, ki chifonnen lespri w.

Si w fè lach, ou kite sitiyasyon m sot site anlè yo la a, anvayi w e pran pye sou ou, ou chire. Non sèlman jounen w lan ap yon katastwòf, men ou riske pase tout semèn nan, menm mwa a konsa. E nou tout konnen jan strès, chagren, dezespwa pa zanmi byenèt. Efè yo genyen, ka afekte fason w ap manje, po w, cheve w, tansyon w, zong ou elatriye… Yon sikològ ak yon terapet te ka petèt pi byen esplike sa pase m.

bonlouvri

Sèl sa m konnen, malgre difikilte, obstak, chagren ki sou wout yon belneges, li pa dwe lage. Ap toujou gen difikilte ak obstak ki pou fè w santi jounen an pa ka byen pase. Youn nan bagay ki ka demanti sa, se mizik. Bon mizik ki fè w respire yon lòt jan. Mizik ki chaje ak motivasyon ak pasyon pou lavi. Mizik lanmou… Mizik lavi.

Gade avè m ti seleksyon sa a mwen tande souvan ki rele “Belneges pleylis” (Pi fò mizik sa yo sou ipod mwen), sitou lè obstak di m jounen m nan pa fouti byen pase. Men mizik ki konn demanti sa…. Kontinye li

KITE M MENNEN W BYEN LWEN

Vakans… Vakans… Vakannnnnnssssssssss!!!

M pa kwè gen yon moun ki pa konnen mwen an vakans (lol).Non sèlman, m te di nou tout sa sou rezo sosyo yo, men mwen te ekri o mwen de (2) atik sou belneges.com pou m anonse nou sa.

M rele l vakans, paske anpil nan aktivite m konn fè chak jou yo, m jis pa fè yo menm jan an ankò. Men, pou m byen di w, m poko janm fè plis pase senk (5) èdtan ap dòmi pandan yon jounen (lol). Se vre mwen pa an Ayiti, men chak jou mwen gen pou piti de (2) zèdtan kou sou politik piblik, anpil  konferans, reyinyon, vizit gide elatriye… M pa gen pou m plenyen. Okontrè, m leve chak jou ak yon kè kontan ki montre janm satisfè ak tout ti sa lavi a pap janm sispann ban mwen yo.

M panse li t ap engra, ti bèf menm (An mòd manman m) pou m pa ta remèsye fòs k ap gide m yo, lanati ki pa janm rate yon okazyon pou li mete bèl opòtinite sou wout mwen. M di lavi mèsi pou sante ak enèji  li ban mwen. Kreyativite ak pasyon pou viv ki pa janm kite m. Fòs pou m jwenn solisyon pou pwoblèm ak obstak ki sou wout mwen chak jou.

feel it

E se nan lespri sa,  lè m louvri kèm bay lavi a, m santi lavi m gen sans. Sa fè m plis kwè, bonè m, lajwa m pa depann de lòt moun ke de mwen. Se lè sa, tout ti detay pa ekzanp, yon ti zwazo k ap vole, yon bèl achitekti yon kay, yon legliz, yon plat manje ki byen gou, yon fontèn dlo… mete yon lajwa nan kèm e raple m pa gen anyen ki pi enpòtan pase moman m ap viv kounya.

Kite m pataje avè w nan ti foto sa yo, santiman sa a, m pap janm ka fin dekri a… Kontinye li

Pa al okenn lòt kote… Belneges ap retounen vinn jwenn ou ak plis chalè, plis enspirasyon, plis atik ki pou fè w osinon raple w…

belneges

Ou se yon BELNEGES…

BELNEGES AP TOUJOU AVE W…

BRANCHE CHOKARELLA sou Radio I (90.1)  Jedi 20 Jen 2013 la, pou ka plis konnen kisa ki kache dèyè mouvman BELNEGES la… M ap di tout sa, nou bezwen tande, konprann, konnen sou mouvman Belneges la…

chokarella

M konnen sa fè mal dèske nou pa gen nouvo atik semèn sa a. M rasire nou, se pou yon bon koz. A pati fen semèn sa, mwen pap nan peyi a. Mwen pral la a pou m pwoche pi prè youn nan rèv mwen yo… (M ap pale plis sou sa nan yon atik byento- M rasire nou, m pap fè anpil tan lwen nou) Kontinye li

BEL TI SOUSI!!!

Jis jounen jodi a, m sonje rakle baton gran frè m nan te ban mwen paske m te fè sousi m, e m te raze anba bra m pou premye fwa. M te gentan gen kenz (15) pral gen sèz (16) zan. Pou jis kounya, m pa ka esplike poukisa li te bat mwen… Pou jan, de bagay sa yo vin enpòtan nan vi m, m kwè perèz lontan, pou m pat kite moun konnen si m fè sousi m, te konn fè m mal fè l e fè plizyè erè.

lauryn

San manti, m kwè gen moun ki te konn ri m, lè m te pi jèn pou masak m te konn fè nan sousi m. Sitou natirèlman, yo pa anpil, epi yo fen, m pa bezwen di w, gen de jou, lè m fin fè yo, m konn pase menm, m wè m pa  ret anyen. Pandan m ap grandi,  m aprann de erè sa yo, e m toujou ap fè efò pou m kenbe ti sousi m anpenpan.

Men sa m fè, pou m pran swen sousi m e fè yo toujou bèl… Byen enstale w, kite m rakonte w… Kontinye li

YON BELNEGES DWE APRANN DI LAVI A MESI

Twa (3) zan de sa, si se pa Ne-Yo, Justin Bieber, Rihanna, Chris Brown ak menm fanmi an… ki nan zòrèy mwen, m pap tande mizik.

Tonbe nan pyèj, “sa tout moun fè, se li ki bon” “Sa yo ba w, ou pran“an, m pa t janm pran tan m, ni otorize zòrèy  mwen apresye okenn lòt mizik, ni dekouvri okenn nouvo atis. M te fèmen nan yon ti sèk atis, nan yon ti sèk mizik, sa ki pase devan je m ak nan zòrèy mwen pi souvan yo, ki an reyalite pa t ap regle anyen pou mwen.

Jou, pou premye fwa nan vi m, yon kòlèg, ki vinn tounen yon zanmi m, te pran tan l pou l esplike m, men ki potorik fanm ki kache dèyè Emeline Michel la, li te lè l, te tan.  Menm lè, m te fin tande, youn nan pi bèl mizik Emeline, pou mwen  ki rele “Beni yo“, sa pa t anpeche m, toujou kontinye tande ti Justin Bieber mwen ak ti Rihanna m (Ou konnen lajenès)…

Emeline Michel

Tande Emeline, yon premye, yon dezyèm, yon dizyèm fwa, fòs mizik li yo kòmanse ap rale m. Fè kou rèd… m fè kou rèd, jiskaske mizik li vlope kè m. Se te tankou yon bagay ki te byen prepare, jou m kòmanse viv an bèl nègès, jou m deside pa wont pale ni pwodui an kreyòl, jou m deside renmen sa m genyen, jou m deside goumen pou sa m kwè, mizik Emeline Michel, se sa ki akonpanye m, lè m vle pèdi ladrès mwen (Menm lajenès la).

Kite m rakonte w istwa m ak mizik Emeline… Kontinye li

AN NOU EKSTRAODINE…

Se pa jan de piblisite sa yo ki mache nan sosyete pa nou an. Si l pa gen yon bit rabòday anba l, si l pa gen yon pawòl ki gen rapò ak fè bagay, si l pa raz li pa p ka mache…

extra

M pa gen okenn lajan, konpayi telefòn sa ban mwen pou m di sa m pral di a. Men nan reflechi, nan gade pankat nan lari a ki gen piblisite sa a, nan gade l sou tele (Lè m te konn gad tele), nan chèche vrè sans ki kache dèyè l, m pa di pap gen lòt, men pou mwen, potko janm gen yon mesaj osi fò, nan yon piblisite an Ayiti.

Potko janm gen yon piblisite ki gen gwosè filozofi sa ki kache dèyè l. Potko janm gen youn ki ka motive m jan sa a fè l la, pou m regle zafè m.

Ekstraòdinè kòmanse nan imajinasyon w…  Ekstraòdinè, se fyète ak pasyon nan sa w ap fè chak jou… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook