FE YO POUSE!!!

Kòmantè anpil nan nou te fè anba ti foto, pwogrè cheve m fè, pandan uit (8) dènye mwa ki sot pase la yo, te fè m anpil plezi. An menm tan tou, sa fè m reyalize jan lè w vle yon bagay epi ou met tout ou menm ladann, sa pa ka pa mache. Sa te fè m souri, paske m sonje premye sa youn nan gran sè m yo te di m, premye fwa li te wè m, lè cheve m te fenk koupe a, se: “Kay ki moun w ap travay?”. Li di m sa, jis pou l montre m, viv e pran swen cheve natirèl mwen te fèt avè l la se sentaniz ki dwe fè l sèlman. Tankou, sentaniz yo pa moun yo menm?

pwogre

San fache, san kòmantè mwen te deplase kote l te ye a. Jounen jodi a,  pou l ka pa felisite m, lè li wè m, li di m: “Se pa yo vini, kilè w ap met pèmanant?” M dil lè w vle, paske se nan tèt ou yo ye (lol).

Tou sa pou demontre w, menm move kòmantè moun ta fè sou bèl ti cheve m yo, yo pa janm rate yon okazyon pou fè m damou yo plis. E youn nan fason yo montre m sa, yo pouse. M ka di, yo menm pouse twòp.

Si se ta pou move kòmantè, lè konsa tèt mwen t ap kale bobis. Si se ta pou pwodui sèlman, mwen rasire w yo pa ta fouti fè tout pwogrè sa yo. Kite m di w kisa ki fè cheve m pouse nan yon bat je.

Ou pa janm konnen, sa ka mache pou ou tou… Kontinye li

SOURI…SOURI…SOURI BELNEGES!!!

Lè pwoblèm ak difikilte lavi sa a di w, yo pap kite w viv; si w pa gen yon kote ou ka pran refij ou, ki ka mete yon ti souri nan lavi w ankò, ou ka pran lari pou ou wi. Men sa ki bèl nan lavi sa a, se ke li toujou ba w yon chwa. Si w vle pwoblèm nan fini avè w, se nan yon bat je li ka fè sa. Konsa tou, si w di pwoblèm nan se ou k ap fini avèl, ak volonte ak anpil detèminasyon ou ka disparèt li a jamè nan lavi w.

inne

Se sa ki fè, menm si w pa ta gen mennaj, fanmi, zanmi ki pou ta fè w santi w byen. Menm si w pa ta gen moun ki pou di w bèl, ki pou felisite w pou tout ti efò w ap fè nan vi w, kanpe devan yon glas, di tèt ou bèl ti pawòl medikaman sa yo. Ou ka sezi wè ki valè byen sa ka fè w.

Dènyeman, aprè yon gwo diskisyon ak kèk moun nan fanmi m ki vle toupizi m, mwen te santi moral mwen plat. A tèl pwen, mwen te santi m san motivasyon pou m viv. Avan m al dòmi, mwen mete kask mwen nan zòrèy mwen, epi m ap tande Inna Modja-I am smiling (M ap souri). Menm kote li kòmanse chante a, mwen tou mete l sou wipit. Mwen pa kache di w, demen maten mwen santi m tou nèf.

Mwen konnen, ou vle santi w tou nèf nan moman sa a tou. Poutèt sa, ann al dekouvri bèl ti mizik sa ansan m. M garanti w, w ap santi w byen… Kontinye li

KIYES OU BAY KONTWOL LA?

– O, se pa m tande w, al di entèl, se mwen ki t ap pale l mal…

Si sa poko janm rive w pou yon moun vin sou ou ak pawòl sa a, ou poko janm konn sa ki rele sezisman. Pawòl sa a, plis ke yon nouvèl lanmò yo fenk ba w, tèlman li ka rete kè w fasil, sitou lè w pa konn anyen de sa moun nan akize w la. Souvan akizasyon sa yo, toujou kòmanse pa yon “Ooooo” k ap trennen. Se pou ka fè w santi, se nan zen w ye, alòs fòk ou ranje pye w…

Sa poko gen yon semèn, yon kòlèg nan travay la, ki daprè mwen pa gen anyen pou l fè, vinn sou mwen pou l akize m ak pawòl sa a. Byen fache, prèske toufe, li akize m de yon bagay mwen pa janm tande.

tripotay

M fenk sòti an vakans, mwen pa konn anyen k ap pase ni ki te pase nan biwo a. Mwen pa t menm konnen si l te gen pwoblèm ak chèf la ak lòt kòlèg yo. Jis pou l pase raj li genyen an, li deside akize m de rapòtè.

Mwen tèlman temwen jan madanm sa a, renmen taye rad mete sou moun, e li toujou asire l rad la byen chita sou moun nan, ke nan menm segond kote pawòl la ap sòti nan bouch li a, m di tèt mwen jodi a, ou pap jwenn mwen madanm.

Menm si depi tou piti, mwen ap viktim de moun ki toujou kwè ke moun tèlman epav menm jan avè l, ke yo pral rapòte sa yo te di oubyen sa yo te fè, mwen pa janm ka fin abitye ak jan de sitiyasyon sa yo. Tout kote m ap evolye, kit li se lekòl, legliz, oubyen nan fanmi m, m toujou jwenn yon grenn moun ki ap mache akize lòt moun de sa k ap rive yo. Lè m te vinn remake m te kriye twòp pou akizasyon moun ap fè sou mwen, mwen te di tèt mwen fòk mwen mete yon fen nan sa.

Gade pou wè kòman m reyaji, lè m nan jan de sitiyasyon sa yo. Olye m kriye kounya a, se moun nan ki akize m nan, m voye reflechi… Kontinye li

SE VIZAJ MWEN…

Wi… zong mwen… Kisa? Se pa fouti vre… Zong yon moun… se vizaj li?

Se siman sa n ap di tèt nou medam?

Wi zong mwen se vizaj mwen, e m sispèk m pran swen yo plis pase m pran swen figi m.

zong8

Jan moun souvan repete l, men nou ka trayi laj nou. Mwen ,m t ap retire laj la, pou m jis di: Men nou ka trayi nou. M santi lè men yon fi byen fèt, lè zong li pwòp, fi sa gen yon pouvwa… E,  lè se lekontrè a ki pwodui, lè l pa pran swen men l ak zong li.

M pa twò konnen pou ou, men m se yon moun ki renmen fè anpil jès  ak men m, san m pa rann mwen kont de sa, lè m ap pale. E sa vinn fè, moun m ap pale yo gen plis tandans gade men m plis pase bouch mwen. Men se pa pou moun, mwen pran swen zong mwen, non jamè. M jis tonbe damou zong natirèl mwen, menm jan ak tout rès sa lanati fè m kado yo.

Kite m esplike w ki sa mwen fè pou m pran swen yo… Kontinye li

YON BELNEGES DWE BRIYE!!!

“Si se validasyon moun w ap tann pou avanse nan vi w, ou pap janm sispann fè pa sou plas”.

Fraz sa a, mwen te poste l sou Twitter kèk minit aprè, lè mizik “I am Me” Willow Smith lan te sòti, ane ki sot pase la a. Lè sa a, mwen t ap swiv Willow sou Twitter, mwen te ekri l pou m di l, sa se youn nan meyè mizik li te ka fè, menm si dèfwa “fòk ou gen yon moun, ou ka tande “…

3

Tan vin pase, mwen vin reyalize depi se rèv ou, depi se pasyon w, depi se sa kè w, nanm ou di w fè, ak asirans ou konnen sa ap bon pou ou, ou pap bezwen apwobasyon lòt moun pou w avanse. E li pa yon obligasyon tou, pou gen yon moun ki pou di w se sa k ap bon pou ou, pou w konnen se li pou w fè. E mwen sezi wè, pi fò desizyon yon moun gen pou pran nan vi l k ap ka ede l grandi, si se pa li ki pou pran l, li ka pa janm pran e si se ta yon lòt moun ki ta pran l pou li, sa souvan pa janm byen mache.

Pou ou ki ta renmen konnen ki moun ou ye, kisa w vle nan lavi w, ann al tande bèl ti mizik sa a, li pa fouti pa ba w repons ou bezwen an…

Kontinye li

BYEN LEVE POU KA BYEN AL DOMI

Sa poko janm rive w, pou temwen kòman moun ap plenyen lematen bò kote w? Plenyen paske yo ta byen kontan rete nan kabann yo toujou. Si yo pa bò kote w nan travay ou, yo nan lekòl ou, si se pa nan lekòl ou, yo nan lari a, si se pa nan lari a, yo sou rezo sosyo yo. Toujou gen yon grenn ki konn kote w ye, pou simayen depresyon lematen, sitou lè lendi maten. Se tankou, lè yo fin banbile pandan tout wikenn nan, rès semèn nan ta dwe wikenn tou. Pa sèlman pou yo, men pou tout moun.

Moun sa yo trè fasil pou repere, yo toujou pi cho pou vandredi rive (Thanks God it’s friday TGIF). Yo se premye moun k ap plenyen paske lendi gentan rive. Yo souvan anreta. Yo toujou gen eskiz. Yo toujou gen pwoblèm ak moun k ap fè efò pou fè sa yo pa vle fè. Yo se premye moun k ap poste priyè kont chèf, kont semèn ki fenk kòmanse sou rezo sosyo yo. E se yo ki pi gran plenyadò ki ekziste.

wow

Kiyès ki pa ta renmen gen yon ti tan pou l ret kouche nan kabann li sèlman? Tout moun renmen sa. Men w pa ka pase lavi w sou do, sinon lavi a pap sispann ba w jidoka k ap fè w rete sou do sèlman. Si sa ta rive pa malè ou ta rejwenn ou nan youn nan kategori sa yo anlè a, pèsòn pap voye wòch sou ou, men kite m di w konpòtman sa yo pa youn nan sa w bezwen pou avanse nan lavi w. Yo pap janm fè zafè w mache vre.

Se vre, pa gen travay nan peyi Dayiti ki pou ta fè w santi ou gen yon obligasyon pou w leve nan kabann ou lematen. Nou konnen, lis sa k pa genyen men nou ta dwe genyen nan peyi sa a long anpil, men si se sou sa w ap gade, ou gen pou w chita men nan machwè w, w ap gade lavi w k ap pase devan w san w pa janm regle anyen serye.

Kisa w ka fè pou toujou byen leve nan maten pou w ka al byen dòmi. Kontinye li avè m, ou pap pran tan pou dekouvri ti resèt majik sa a. Kontinye li

DEPI L RENMEN L, BA LI L

Jounen jodi a, pwodui pou cheve natirèl ap fè lapli e le botan sou rezo sosyo yo. Tout moun ap di, pa m pi bon. Mwen, poukont mwen m pèdi. Sa menm fè m doute de kèk pwodui, paske m pa janm ka finn konnen vre si moun ki poste l la, janm wè pwodui sa a nan vi l, m pa menm bezwen di w pou l ta itilize l. Anpil moun pran nan pyèj sa a. Olye yo pran tan yo, pou aprann konnen cheve yo, pou aprann konnen sa l renmen ak sa l pa renmen, yo pito pase tout tan yo ap mande lòt moun: “Ak ki pwodui w sèvi?” Sa w tande a, yo fou dèyè pwodui a toupatou. E lè sa a, se lajan k ap pase… Enèji k ap gaspiye… Rezilta w pap janm jwenn!!!

Depi lè m te deside viv ak bèl ti cheve natirèl mwen yo, mwen te di tèt mwen m pap kite yo fè m vin pòv. Aprè anpil rechèch, mwen vin aprann kisa ki esansyèl pou tip cheve mwen genyen an (Cheve grenn). De (2) Out 2013, te fè m ekzakteman ui (8) mwa, depi m ap pran swen cheve m. Se vre yo pran anpil tan m, men m pa janm ba yo chans pou kreve pòch mwen.

bn1

Fè envestisman tankou depanse anpil lajan, san w pa janm wè okenn avansman ni kote w ap tire okenn pwofi, se youn nan premye bagay ki ka fè w dekouraje ak desizyon sa a ou te pran an (viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo).

Gade avè m, kisa m fè pou m pa pran nan pyèj sa a e tonbe damou chak jou plis bèl ti cheve m yo…

Kontinye li

MIZIK LAVI: ETANA

Kote w janm tande yon moun ap priye konsa? Dabitid priyè nou toujou gen “bondye” ou “jezi” ladann. 

Lojikman, depi w tande pale de priyè, ou konnen gen yon lòt fòs ki la. Sa pral depann nan kisa w kwè, fòs sa a ka rele: (Bondye, lanmè, solèy, Jewova, papa Lekba elatriye). Sa ki enpòtan la a, se yon moun k ap mande yon fòs pou ede l, e menm pou yon fwa, ou pa tande li rele youn nan non fòs nou sot site la yo. Sa vinn fè m poze tèt mwen kesyon: Ki lòt fòs ankò yon moun ka priye?

etan

Nan tande mizik atis sa a, ou pral dekouvri la a mwen vinn jwenn repons sa a:

“Ou ka priye fòs ki anndan w lan… Fòs ki la pou amelyore lavi w la, pou rezoud pwoblèm ou yo. Fòs ki pèmèt ou distenge byen ak mal la”…

Bon banm sispann preche, ann al dekouvri bèl atis ki chante stil mizik sa yo, ansanm avè m… Kontinye li

SE OU KI PREZIDAN AN!!!

VOTE… VOTE POU CHANJMAN… ANN AL VOTE!!!

Kibò sa a? Te janm gen eleksyon vre? Pa t janm gen okenn lòt moun aprè w non, ki te janm poze kandidati pou pòs sa a. Se sèl ou wi, ki nan kous prezidansyèl la.  Sa vle di, gen anpil chans pou se ou ki tou prezidan an. E se sèl peyi sou latè beni, ki gen sistèm demokratik kote w ka prezidan a vi.  Sa w ap fè, w ap aksepte pòs sa a, oubyen w ap renonse?

lajwaw

Menm si prezidan pa ta yon pòs ou ta vle janm genyen nan vi w. Men nou tout dakò sou sa, youn nan pi gran pòs ki pi respekte nan yon peyi, se pòs prezidan an.

E si jodi a, ou ta konsidere w kòm prezisan lavi w? 

Eseye jodi a menm,  konsidere lavi w tankou yon peyi. Imajine w se ou ki ta prezidan peyi sa a. Reflechi sou tout sistèm, tout taktik ou ta pral aplike pou fè peyi sa a mache. Eseye imajine kòman ou t ap met yon lame kanpe pou fè fas kare ak tout lenmi w, tout atak teworis. Gade pou wè jan w tap mete dèlwa ki pou fasilite lavi w.

Menm jan tout desizyon k ap pran nan yon peyi dwe pase pa prezidan peyi a, se menm jan an jodi a, ou ka prezidan lavi w. Ou gen kapasite pou w amelyore lavi w nan desizyon w ap pran yo. Gade ansanm avè m jan sa ka byen fasil… Kontinye li

SE YON LOT FILING!!!

Ou fè eksperyans, retire ou raze plim nan pye w deja?

Si w poko fè sa, petèt ou poko santi ti filing sa a m pral dekri w la a.

Lè w fin raze plim nan pye w, se tankou sou yon twal swa w ap pase menw. Po w dous, po w swa, si w pa veye ou ka pase tout yon jounen ap pase menm w nan pye w. Chak moun, sitou medam yo gen plizyè rezon ki ka fè yo vle santi ti filing sa a, pa ekzanp, gen fi ki raze plim nan pye yo, paske yo renmen mete jip osinon bout pantalon, jis pou yo santi pye yo pi bèl, yo raze l.Gen de moun menm ki ale pi lwen pou di, raze plim nan pye  se tankou foubi bouch chak jou, se yon règ ijyèn.

Kit yon moun fè l pou bote kit yon lòt fè l pou ijyèn, gen yon jan pou w raze plim nan pye w, pou ka byen jwi ti filing sa a nou sot dekri pou ou a. Paske si w mal fè l, ou gen dwa fè tout yon jounen w ap rele anmwey…

legz

Kite m rakonte w kisa m fè pou m toujou pran bèl ti filing sa a… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook