PASKE L AP GENTAN TWO TA!!!

Pa kite jou bare w…

M grandi ak pawòl sa a, nan zòrèy mwen maten midi swa. Granmoun lakay mwen, te konn renmen itilize fraz sa a anpil, sitou lè yo vle w regle biznis yo byen rapid ba yo. Men, se pandan m ap grandi, mwen konprann valè enpòtans yon tèl pawòl genyen. Eksperyans lavi a montre m, sa w bezwen regle nan lavi w yo, se pa rantre w ap annik rantre yon kote pou w jwenn yo chita la, ap tann ou. Se pito chak jou e sitou depi jodi a, nan minit sa a menm m ap di w sa a, pou w kòmanse poze aksyon pou genyen yo.

se sa ki konte

M dezole si se mwen k ap anonse w sa, men kite m raple w, lavi a pap fè w kado anyen. Menm si w ta fèt nan yon fanmi ki te gen mwayen deja, konnen gen youn ou plizyè ladan yo ki te mare senti yo, twouse pye pantalon yo, yon lè kanmenm pou yo travay pou  kite sa ki fè jounen jodi a, ou ka ap pyafe a. Alòs, m pa menm bezwen di w, si w pa t gen ni matant, ni manman, ni okenn fanmi ki te fè kite pou ou, kòman sa enpòtan pou ou menm pou demele w, pou degaje w pou kreye chak jou plis lavi ou ta renmen viv la.

Kòman w ka fè sa? Men sekrè a? Kontinye li

NOU PA NAN TET KALE A!!!

Bèl très, wi… Byen trase, wi… Menm longè, wi…

E, pa ka dòmi lannwit, tèt fè mal, po tèt cho a doulè,  bouton  nan tèt, cheve k ap kase menm… O non, mèsi!

cheve sere

Si se kounya a, se sa m t ap di yon moun k ap penyen m ak alonj. Men, twa lane de sa lajan m te kale m. Nan al penyen ak alonj, tèt mwen pran yon kal li pap janm bliye. Pa gen youn nan sa m sot site la yo, m pat soufri. Se vre tèt la te bèl, men nan menm jou mwen te fin penyen an, mwen pase tout nwit lan ap vide dlo sou tèt mwen pou chalè desann. Tèt mwen te tèlman penyen sere, m vin gen sansasyon se yon dife ki limen nan po tèt mwen. Sa ki pi mal la, m gen yon tèt fè mal ki tèlman fò menm wè, m difisil pou m wè.

M pa kache di w, m kriye kon timoun piti. Jou sa a, tout lide m se te pou m te tou koupe tout cheve m ansanm ak tout alonj lan. M vinn pran de konprime vè minui konsa, dòmi tou ale avè m. Se aprè de semèn, mwen vin resi ka ri nòmal. Men traka m potko fini, bouton nan tèt ak kap te anvayi tout po tèt mwen. Mete sou sa,  pye cheve monte arebò tout kouwòn tèt mwen. E depi w tande pye cheve monte, ou te mèt konnen, ou tou pèdi tout ti branch cheve sa yo.

Eben men traka m, men mizè m… Bò tèt mwen vin kale paske branch alonj ki te bò tèt mwen yo te sòti ak tout cheve m.

Kite m di w kisa ki i fè yo pouse e retounen nan nòmal yo, jounen jodi a… Kontinye li

SI SE PA OU, SE KIYES K AP REGLE ZAFE W?

Pensonn… Pensonn…

Kite m prete vwa ak aksan Tifane pou m di w, jodi a malgre tout liy zanmi ou genyen yo, kit se te sou Facebook ak lòt rezo sosyo yo, nan lekòl ou, nan legliz ou, bò lakay ou elatriye pa gen youn k ap regle anyen w gen pou fè nan plas ou. Sa w bezwen gen nan vi w la, se pa moun ki pral pote l ba ou ni lamann ki pral tonbe pou ou.

regle l

Se travay pou w travay pou w ka jwen rezilta w ap chèche a. Paran w, fanmi w, zanmi w (si w genyen), ka toujou la pou ba w konsèy; Men zafè w se ou ki pou regle l. Paske, menm si w ta met yon moun chita, ou esplike l men sa w vle, men ki kote w vle ale, men nan ki wout w ap pase pou w rive kote w vle a, men nan ki pòt w ap rantre, sa pap sifi pou atenn objektif ou yo ni pou fè rèv ou yo tounen reyalite lavi w.

Se pa di, m di w moun sa yo pap enpòtan nan pwosesis la non, men sa w vle a, se ou ki konnen l e se ou ki konn sa w pral fè pou l ka mache. E si sa mal pase, repwòch la se pou ou l ap anmè, si sa ta byen mache tou (fòk li byen mache), se pou ou l ap pi dous.

Mwen konnen anpil nan nou tande ou konnen mizik sa a, men kite m rakonte w sa mizik sa ede m reyalize nan lavi m deja? Kontinye li

LOUVRI KE W BAY LAVI RANTRE!!!

Jounen chaje ak lòt okipasyon te prèske vòlè ti abitid sa a, mwen ak Bonego genyen depi yon bon ti bout tan kounya a. Chak wikenn, nou gade yon nouvo fim ansanm oubyen nou dekouvri yon nouvèl mizik ansanm. Menm si mwen te vrèman fatige wikenn sa a, sa pa t anpeche l pou l te soutni tèt mwen pou nou te gade “A Thousand Words” (Mille mots)-Eddie Murphy ak anpil lòt aktè ameriken jwe. Fim sa a, fè yon gwo enpak sou mwen e li aprann mwen anpil bagay…

cheche

Mwen ka di fim sa a louvri je m, men l louvri kè m plis pou m fè sa ki enpòtan e sa k ap ede m grandi plis nan lavi m chak jou Bondye mete. Fim sa a montre m se pa kondisyon sosyal ou, tankou bèl travay, bèl machin, gwo telefòn, bèl kay… sèlman ki pral ede w dòmi kè poze ak lajwa chak swa. Byen materyèl pa sifi pou fè w santi ou gen yon rezon pou viv chak jou, .

Si se pa byen materyèl ki pi enpòtan, eben  kisa ki enpòtan menm? Mwen te jwenn repons lan, pandan m t ap gade fim sa a. Louvri kè w, kite m pataje l ak ou…

Kontinye li

PA KOUCHE AVE L TANDE!!!

Tifi, w ap makiye? Figi w ap di wi…

Kiyès ki pa toujou ap tande manti sa a. Swa yo di w, se makiye pou w pa janm makiye oubyen yo di w pa met twòp makiyaj paske makiyaj ap gate figi w. Fòk moun sa ta di m nan ki lekòl li te pase, yo te montre l sa? Oubyen ki pwofesyonèl ki te mete l chita ki te plen tèt li ak manti sa a? Paske makiyaj se yon akseswa menm jan ak tout lòt akseswa, depi w finn jwenn sa ki bon pou ou a, ou ka itilize l chak jou Bondye mete.

1

Men lafimen pa monte san dife, poukisa moun kontinye ap repete pawòl sa a jouk jounen jodi a???

Repons lan senp. Pi fò moun k ap repete pawòl sa a, pa konn anyen de makiyaj oubyen manke enfòmasyon sou sa ki rele makiyaj la. Se tèlman yon gwo dosye, nan peyi ki plis òganize yo, moun pase kat (4) lane ap etidye l pou vin yon pwofesyonèl nan domèn nan. Sa vle di, makiye pa yon jwèt. Gen anpil milyon k ap envesti nan rechèch ak kreye nouvo pwodui chak ane nan domèn sa a sou latè (Sous esteelauder.com).

Kite m tou di w sa kounya a, se pa makiyaj ki ka fè figi yon moun di men se pito lè l pa retire makiyaj la (demakiye) nan figi l avan l al dòmi. Menm jan w ap mete makiyaj nan figi w pou fè w pi bèl la enpòtan pou ou, se konsa retire makiyaj la enpòtan e ap ede w rete bèl. E jodi a, se sekrè sa a m pral pataje avè w.

Gade avè m kisa m fè pou m toujou demakiye e ede po m rete toujou bèl… Kontinye li

DEVAN POU GADE… SE LA W PRALE!

Youn nan pi gwo sekous tranbleman dtè 12 Janvye 2010 la, fenk pase. Mwen nan stidyo, an dirèk nan mikwo. M pap janm ka esplike kisa ki te pase m lè sa a… M friz… Si m te mache ak kouran, m tap di yo fenk pran kouran an nan mwen. Paske m santi menm kote a, m dekonekte ak lavi.

bout

Skrip emisyon an devan m, je m pa ka wè l. Vwa m pa ka li l. Menm paka deplase l. Sa te ka dire kèk segond konsa. M pa konn si m ap respire toujou oubyen si m mouri deja. Mwen pèdi tout bon sans mwen. Sètènman, mwen bliye dat sa te rive a, men m pap kache di w jis jounen jodi a, mwen pa janm bliye jan mwen te santi m nan peryòd sa a.

Paske mwen te santi, beton pral kofre m ankò, je m te gentan ap wè lòt etidyan k ap trepase (12 janvye te pranm lekòl), menm si m te nan yon kanntenè ki prepare menm pou yon stidyo radyo, kote anyen grav pa t ap rive m menm si ta gen tsounami, sa pa t anpeche m santi lavi m fini.

Pantan m pantan, (wi m pantan paske sanble m pat konn sa k t ap pase bò kote m nan moman an), premye kontak m refè ak reyalite a, se mizik ki reveye m. Depi sou premye kote kik la tonbe nan kòmansman mizik la, m santi souf mwen la, kè m kòmanse bat fò, menm ap tranble… Mizik sove lavi m. Kite m pataje ak ou bèl ti mizik sa a ki jis kounya a, se terapi m…

Kontinye li

PA BAY YO TWOP ENPOTANS PASE SA…

-Sa w vle fè ak tèt ou menm? Bagay sa yo ki nan tèt ou a, pa manke pa fè w sanble yon kokorat… (Je l sou cheve m)

Samdi vè de (2) zè nan laprèmidi, m tande baryè lakay la frape. Lè m louvri, m wè se manman m. Pou yon moun ki pa vin lakay mwen souvan, mwen te etone wè l. San di bonswa, ni kòman w ye, se te fraz sa ou sot li anlè a  la a, ki te sèvi m salitasyon.anyen

Menm si m t ap fè benduil nan moman sa te pase a, (tout figi m te benyen ak lwil) menm konnen se pa akoz de sa li fè kòmantè sa a. Depi lè je m fenk tonbe sou li nan pa pòt la, mwen te gentan konnen se pa fouti wè li vin wè m, ni vinn pran nouvèl kòman pitit li ye. Menm te gentan atann mwen, ak pil repwòch, jouman ak tout rès yo. Paske lè enmi w se nan kan w li ye, batay la pi mare men sa pa vle di ou pèdi davans.

Petèt sa pa janm rive w pou fè fas ak fanmi, zanmi, moun ki ta dwe bwa dèyè bannann ou, men ki se pwofite y ap pwofite w. Si sa poko janm rive w, di Bondye yon gran mèsi paske jan moun sa yo ka enpòtan pou ede w grandi, yo ka moun k ap mete pye sou kou w pou fini avè w. Kite m rakonte w pi bon teknik ak taktik mwen itilize, lè m anfas ti lolit gwo trip ki pa vle m avanse nan lavi m. Kontinye li

ANNDAN W POU L SOTI…

Ak ki krèm ou sèvi?/ Baz sa a ki fè zong ou pouse konsa ? Ki kote m ap jwenn li achte isit?/ Sa w met nan cheve w ki fè yo ret konsa?

Pandan nèf dènye mwa ki sot pase la yo, san manti, se kesyon sa yo moun plis poze m. Pi souvan, mwen santi m trè mal alèz pou m di moun nan men ak kisa m sèvi, paske m konnen se manti, se pa sèl pwodui kosmetik ki bay tout rezilta li wè yo.

image (1)

E, pou m ta kanpe pou m ta esplike l, se sa mwen manje ak sa mwen bwè ki bay rezilta li wè yo, non sèlman m pa tap gen tan pou m ta ba l tout detay yo; Men tou, t ap gen plis chans pou sa pa itil li anyen paske se pwodui yo li bezwen. Li pa bezwen konnen si bèl zong, bèl cheve ak bèl po li wè yo, se yon fason tout moun ka viv ki bay li.

Kite m peze sou “TOUT MOUN” nan. Tout moun ka viv nan yon fason pou pran swen tèt li e bèl chak jou. De bagay daprè mwen ki pi enpòtan pou rive fè sa, se: 1) Gen bon jan enfòmasyon nan men w 2) Mete enfòmasyon sa yo an pratik nan lavi w chak jou.

Nou tout dakò, bote a se anndan w pou l sòti pou l ka reflete sou figi w. Se pou sa, lè w konnen kisa k ap bon pou kò w, pou cheve w, pou po w, pou zong ou elatriye (1) epi ou asire w ou konsome bagay sa yo nan yon peryòd byen detèmine (2), ou pa fouti pa bèl jan w te espere l la.

Kite m pataje ak ou, kisa m manje ak bwè dènye tan sa yo ki pa koute m tout yon fòtin e ki  bon rezilta yo ban mwen… Kontinye li

POTOMITAN LAVI W!!!

Si w konn yon bagay sou latè ki pi fò pase lanmou, jodi a menm, pran menm al montre m li. Mwen asire w, li te mèt nan ziltik m ap suiv ou, paske m ta byen renmen konnen kisa ki pi fò pase lanmou. Ti kal konesans ak eksperyans mwen genyen an demontre m, pi gran pouvwa, pi gran otorite, pi gran richès sou latè se LANMOU.

akuanarr

Kòmanse pa lanmou, ou gen pou tèt ou. Pase pa lanmou, ou gen pou moun ki gen anpil enpòtans nan lavi w tankou fanmi w, zanmi w elatriye. Vire pran lanmou, ou gen pou BoNego (si w genyen), tonbe nan lanmou ou gen pou Bondye oubyen tout lòt sa w kwè ladann yo, se esans, se fondasyon lavi w. San yon ti kal enèji lanmou, nan chak kategori nou sot site la yo, l ap difisil pou w konnen sa w ap regle sou latè. Anpil moun pèdi wout yo, lè yo manke lanmou. Ou ka sezi wè jan yon moun ka chaje lajan ak byen materyèl, men san lanmou li pòv.

Tout kategori nou sot site anlè yo la a trè enpòtan pou ekilib lavi w. Men, depi lè m fin tande ti mizik sa a  m pral pataje ak ou la a, mwen vin plis konsyan sou enpòtans youn nan yo byen presi. Pou mwen, pa gen anyen ki ka depase lanmou ou gen pou tèt ou, dayè se li ki premye pòt ki pou louvri tout lòt pòt pou lòt lanmou yo rantre. Men lanmou w ap pataje ak yon moun byen espesyal la ka potomitan lavi w, lè lanmou sa a san twou nan manch, lè l depase enterè pèsonèl ak materyèl. Bonè ak lajwa lemond ap chèche a balèn nan se chak jou l ap boujonnen devan pòt kay ou.

Pawòl mwen twò fèb pou esplike gwosè pouvwa sa a ak enpak li ka genyen nan lavi w. Banm kite yon lòt moun di w li pito. Ou te mèt al tande l wi, mwen asire w l ap p byen di w li… Kontinye li

FE SA KE W VLE…

Ou gen pou tèlman jwenn sou wout ou, moun ki pral vle dikte w men sa w dwe fè ak men sa w pa dwe fè nan lavi w; si tèt ou pa byen tache sou zepòl ou, ou ka fè vi w ap tann apwobasyon moun pou w avanse. Kòm ou konnen l deja, depi se validasyon moun sèlman w ap ret tann pou pran desizyon nan lavi w, se gade ou a gade, w a wè laj k ap monte sou tèt ou, epi anyen w pa janm regle.

ki kotew

Poutan, lè w aprann tande ti vwa sa a ki anndan w lan, yon ti vwa ki lè w pou kò w, se li ki pran tout plas nan lespri w, se ap meyè mwayen pou fè pi bon chwa ki pral ede w grandi. Sa ki bèl la, ou pa bezwen gen tan ou tan laj pou tande ti vwa sa k ap gide w, k ap ede w pran desizyon e k ap di w men ki pi bon direksyon pou pran.

Nan nenpòt ki etap ou ta ye kounya a nan lavi w la, nenpòt laj ou ta genyen an, nenpòt klas ou ta p fè a, aprann tande ti vwa sa a, yo rele nan lang fransè “Intuition” an, ka tounen pi bon zanmi ki ka konseye w lè w pa gen moun bò kote w. Li ka tounen fanmi w, ou pa janm genyen an pou akonpanye w sou wout lavi a, se li tou ki ka fè w fè, anpil gwo reyalizasyon nan tout ekzistans ou. Paske, se li ki konn sa w vle e se  li konn kibò w vle ale.

Pandan mwa sa a fenk kòmanse a, e si w ta fè eksperyans, kòmanse aprann tande ti vwa sa a. Petèt ou te ka etone de ki mèvèy ki ka fèt nan lavi w… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook