Aprann ti gason, tifi pa ti jwèt yo!

Li pa yon sekrè pou pèsonn, jan sosyete a wè fanm pa nan avantaj yo nan tout sans. Akoz nan kilti nou, nou otomatikman konsidere gason kòm siperyè osnon pi bon pase fanm, tifi tou fèt ak yon stati viktim k ap ret tann yo depi lè y ap soti nan vant manman yo. Kòmanse sou pawòl nou di tifi depi tou piti, pase pran jan nou redui yo sèlman ak plezi kò yo ka bay lè yo demwazèl, rive nan jan nou kwè yo natirèlman pa ka pran desizyon pou tèt yo ak okipe gwo fonksyon piblik lè yo pi gran, nou gen anpil travay ki pou fèt pou chanje pèsepsyon sosyete a de fanm, e fè tout moun konprann yon tifi se yon moun avan tout lòt bagay.

northwestern-university

Men nan lit pou pèmèt tifi yo grandi yon lòt jan an epi ede jèn fanm mèt tèt yo a, fòk nou voye je nou tou sou ti gason yo. Paske, menm si nou gen espwa jèn fanm k ap travay pou mèt tèt yo kounya a pral leve pitit fi yo ak pitit gason yo yon lòt jan, ti gason kounya yo se youn nan  pi gwo potansyèl ki ka ede chanje pèsepsyon fanm gen nan sosyete a, si yo resevwa yon lòt edikasyon pou sa. Si nou vle pou Kontinye li

Ou ka pa alamòd, si w vle!

Presyon pou jèn gason ak jèn fanm toujou abiye ak dènye stil ki alamòd la, osnon fè sa lòt moun yo wè sou entènèt la osnon nan tele ap fè, gen gwo konsekans sou jan yo wè tèt yo. Kòmanse sou rad, pase pran stil penyen, makiyaj elatriye…, rive nan fason y ap pale, konpòtman sa yo konn enfliyanse yo pi souvan nan move sans. Nan chèche kopye sa yo wè lòt moun ap fè san poze kesyon, sa konn sifi pou yo pa janm konn vrè idantite yo, gen pwòp vwa pa yo e menm lakoz yo viktim tout kalite vyolans emosyonèl osnon fizik ki pral afekte lavi yo pita. Lè nou gen plis pase mwatye popilasyon an, sitou tifi ak jèn fanm ki pèdi tèt yo pou yo tounen sa yo p ap janm ye pou yo alamòd, gen yon bagay ki p ap mache.

veye

Si w retire ti pousantaj moun ki privilejye yo, n ap jwenn plis pase 80% nan sa nou menm an Ayiti konsome soti  yon lòt kote. Manje nou soti Sendomeng, rad nou soti Panama osnon nan pèpè Miami, stil nou ak jan nou vle wè lavi nou, pi souvan soti nan jan moun ki Ozetazini ap viv. Kidonk, jan n ap viv an Ayiti depi plizyè jenerasyon detache ak moun nou ye toutbon an, akoz Kontinye li

Ou pa gen tan pou veye gason!

Si gen yon kapasite sosyete a fè jèn fanm devlope ki pa nan avantaj yo ditou, se aprann veye gason. Nou fè jèn fanm tounen ajan sekrè ki ka travay pou nenpòt gwo sèvis espyon entènasyonal nan veye gason. Konpòtman sa a otomatik lakay anpil tifi ak jèn fi paske depi tou piti, kilti lakay nou baze valè fanm sou si yo ka jwenn yon gason ki pou okipe yo olye pou yo ta okipe tèt yo. Kidonk nan chèche pwoteje “privilèj” sa a, olye jèn fanm chèche konn sa yo vle ak sa ki ka ede yo responsab lavi yo, nou itilize yo kòm ajan ki pou pase fason panse sa a sou chak jenerasyon. Ou p ap rive kwè jan mantalite sa a fè ni jèn fanm ni jèn gason mal.

butterfly

Youn nan bagay depi tou piti, nou montre tifi se tounen fanm gason p ap voye tounen. Nou aprann yo sa nan fè travay nan kay, aprann fè manje ak anpil lòt aktivite ankò ke nou pa janm montre ti gason. Osnon si nou rive montre yo, nou pa fè l ak menm entansyon an. Sa vin fè lè tifi sa yo tounen jèn fanm, yo kwè sa sifi pou yo jwenn gason chwazi yo kòm madanm, anplis nou pwouve yo se pi bèl bagay ki te ka rive nan lavi yo. Nou demontre jèn fanm kou yo fin jwenn gason sa a, Kontinye li

Non, fanm pa fèt ak tout byen yo!

Sa ka parèt difisil pou aksepte, men jouk jounen jodi a, mantalite ki fè kwè yon tifi fèt ak tout byen l  ki se bouboun li an toujou gen anpil fòs nan jan nou kontinye leve tifi nan sosyete a. W ap sezi tande se pa jenerasyon grann nou ak manman nou sèlman ki te kwè sa. Jèn fanm ak jèn gason ki nan laj pou fè pitit kontinye leve ni tifi ni ti gason ak mantalite sa a. Konsa nou pase move fason panse sa a bay chak jenerasyon. Pwoblèm ki gen nan sa, se ke sa limite jan nou wè fanm nan sosyete a e sa patisipe nan mete lavi yo an danje. Sa ranfòse lide ki fè jèn gason kwè jèn fanm dwe yo yon bagay osnon yo se mèt fanm. Sa atake jan jèn fanm wè tèt yo pita. E sa redui tout sa yon fanm ye nan kilti nou ak kò l ak plezi l ta dwe bay gason sèlman.

sadyes

Sa kontribye tou nan fè jèn fanm pa gen konfyans nan tèt yo. E sa ki pi grav la, sa rann anpil gason wè fanm tankou yon mòso vyann yo ka manje jan yo pito, lè yo pito. Pita, sa vin difisil anpil pou nou wè fanm kòm moun e pou fanm kwè yo plis pase sa yo ka fè ak bouboun yo. Pawòl sa a ak anpil lòt ankò se pwazon nou bay tifi ak ti gason chak jou, ki anpeche yo wè youn lòt kòm moun ki egal ak yo. Se sa ki fè aprè, lè pou nou fè gason pran konsyans ke fanm se moun menm jan ak yo, yo pa ka kwè sa ni aksepte sa, paske imaj sa a rete nan tèt yo e li difisil pou yo chanje l. Ou imajine w Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook