Nan sosyete nou an, premye pawòl nou di tifi sou gason pi souvan pa janm yon bagay pozitif. Depi yon tifi kòmanse rantre nan laj pou fòme, nou tou montre yo gason se dyab. Lè n ap pale ak yo, nou fè referans ki montre gason se bèt ki la sèlman pou pwofite de yo epi mache ale. Se vre gen anpil gason ki konsa vre, men kreye yon imaj konsa de gason nan tèt tifi pa nan avantaj pèsonn. Pratik sa a fè anpil tifi toujou vle al konnen si jan moun ki nan antouraj yo pale de gason an se verite. Se sa ki fè, premye eksperyans anpil tifi ak gason gen anpil chans pou yo mal pase paske nivo atant nou mete nan tèt yo de gason an ba anpil.

Jis jounen jodi a, anpil paran toujou fè tifi pè ti gason. Se sak fè, menm si yo granmoun, pawòl paran yo te di yo a toujou nan tèt yo. Anpil paran olye yo pale ak tifi yo prefere di yo pa danse kole ak okenn gason, paske tout se menm. Jiskaprezan, m sonje m te gen douz osnon trèzan lè manman m te pale m de gason. Li pa t di ni kijan pou m reponn si yo abòde m, ni kijan pou m eseye konprann relasyon fi ak gason. Li te sèlman di m : «Pitit mwen, ou wè gason, tout se menm. Pa okipe yo lè y ap pale avè w paske se yon grenn bagay yo bezwen nan men w”.

Menm si jodi a se yon bagay m depase, se pa t yon bon eksperyans jan m te leve ak bagay sa a nan tèt mwen. Paske m te toujou anvi konnen si sa manman m te di m nan se vre, si tout gason te sou « jwe » osnon « gaspiye m » jan granmoun yo renmen di l nan kilti nou an. M leve ak pawòl sa a e m toujou evite tout gason ki te konn eseye abòde m. Malgre m te gen premye ti mennaj mwen, m te toujou sonje pawòl manman m nan e sa pran m anpil tan pou m vin fè gason konfyans. Paske m te konprann tout gason ki pale avè m, menm si se ta mennaj mwen, se kouche yo vle kouche avè m epi bay vag sou relasyon an.

Lè w leve yon tifi ak pawòl sa a, ou montre l aklè gason p ap janm bezwen l pou anyen nan lavi l sinon pou fè bagay sèlman. Konsa, tifi sa a gen nan lide l se grenn bagay li ka ofri gason paske nou tou aprann li se pou sa sèlman gason pale ak li. Lè mantalite sa a fin kwit nan lespri l, mete sou tout lòt vye bagay nou di tifi sou gason akoz de move eksperyans nou fè ak kèk nan yo, nou vin gen yon pil jèn fanm ki konprann wòl yo se jwenn yon gason ki ka peye chè pou kouche ak yo.

Anpil tifi jodi a ki manman oubyen ki marye avan yo gen laj pou sa, viktim akoz pawòl sa a. Paske yon manman oubyen yon matant te di yo gason p ap janm bezwen yo sinon pou kouche yo, yo konn chache montre moun sa a se manti l t ap bay. E pou yo ka defye moun sa a, yo pa chache ni de twa solisyon sinon marye osnon fè yon pitit pou montre gason an bezwen yo pou lòt bagay. Nan yon sosyete kote fanm aklè pa gen valè tankou moun ki gen dwa e ki mèt tèt yo, li t ap pi bon si nou ta chanje done yo. Li lè pou nou montre tifi sispann pè gason. Aprann yo defini baz relasyon yo pral gen avè yo lè yo pi gran sou lide yo tou lè de se moun. Paske dyabolize gason nan tèt tifi p ap fè malè pa rive yo, okontrè mantalite sa a plis riske byennèt yo.

Se pa paske nou youn te pran yon move kou nan men yon gason pou n gentan fè pwojeksyon sou tifi n ap leve yo. Tout gason pa la pou bay move kou, tout fi pa la pou pran echèk. Sonje tifi nou yo pa nou menm. Menm jan an tou,  gason y ap kontre yo pa gason kite fè nou mal la. Pa montre tifi nou yo gason se sèl pou kouche yo bezwen yo. Paske n ap fè yo konprann se sa sèlman yo itil. Leve tifi nou yo pou yo pa ni pè gason, ni panse tout se moun ki vin pran plezi epi vire do yo. Se vre, gen anpil travay pou n fè ak ti gason nou yo pou yo ka vin gason ki respekte fanm. Men li lè pou n sispann dyabolize gason nan je tifi yo!

Atik: Stef-Any

Foto: Flickr

 

Comments

comments