Tifi, w ap makiye? Figi w ap di wi…

Kiyès ki pa toujou ap tande manti sa a. Swa yo di w, se makiye pou w pa janm makiye oubyen yo di w pa met twòp makiyaj paske makiyaj ap gate figi w. Fòk moun sa ta di m nan ki lekòl li te pase, yo te montre l sa? Oubyen ki pwofesyonèl ki te mete l chita ki te plen tèt li ak manti sa a? Paske makiyaj se yon akseswa menm jan ak tout lòt akseswa, depi w finn jwenn sa ki bon pou ou a, ou ka itilize l chak jou Bondye mete.

1

Men lafimen pa monte san dife, poukisa moun kontinye ap repete pawòl sa a jouk jounen jodi a???

Repons lan senp. Pi fò moun k ap repete pawòl sa a, pa konn anyen de makiyaj oubyen manke enfòmasyon sou sa ki rele makiyaj la. Se tèlman yon gwo dosye, nan peyi ki plis òganize yo, moun pase kat (4) lane ap etidye l pou vin yon pwofesyonèl nan domèn nan. Sa vle di, makiye pa yon jwèt. Gen anpil milyon k ap envesti nan rechèch ak kreye nouvo pwodui chak ane nan domèn sa a sou latè (Sous esteelauder.com).

Kite m tou di w sa kounya a, se pa makiyaj ki ka fè figi yon moun di men se pito lè l pa retire makiyaj la (demakiye) nan figi l avan l al dòmi. Menm jan w ap mete makiyaj nan figi w pou fè w pi bèl la enpòtan pou ou, se konsa retire makiyaj la enpòtan e ap ede w rete bèl. E jodi a, se sekrè sa a m pral pataje avè w.

Gade avè m kisa m fè pou m toujou demakiye e ede po m rete toujou bèl…

Sa ka gen ennan (1 lane) konsa, depi m te remake bouton ap leve nan figi m tankou grenn lapli. Yon bagay mwen pa t janm konn genyen. Al kay dèmatològ, doktè a di m se pa yon bagay ki nan san m ki fè m sa, asireman se ak sa m ap sèvi ki ka lakoz tout bouton sa yo nan figi m. Malgre li te finn konseye m, yon liy pwodui pou m sèvi, sa pa t regle pwoblèm mwen paske m te kontinye ap gen bouton. Sensèman, sa te banm anpil pwoblèm men sa pa t anpeche m kontinye makiye.

headshot

Lè m vinn plis konsyan de efè makiyaj ka genyen sou po yon moun lè l al dòmi avè l nan figi l, mwen vin di tèt mwen, mwen pral pran swen figi m plis. Depi lè sa, mwen rasire m, menm si m fatige pou m pa janm al dòmi ak makiyaj nan figi m. Bon, ou ka twouve sa se twòp travay. Kite m tiye w nèt, menm si w pa ta mete okenn makiyaj tankou fa, fondten, mascara, poud, glòs elatriye… Ou dwe, mwen byen di OU DWE demakiye chak swa avan w al dòmi. Poukisa?

Paske po nou ak tout rès pati nan kò nou gen dè bagay byen espesifik yo bezwen. Pandan jounen an, po nou ap respire e li bezwen pwoteksyon. E poutan lannwit menm, po a ap rejenere e li bezwen bagay k ap nouri l. Ou konnen deja nan ki peyi w ap viv, pousyè prèske ranplase lè n ap respire a. Eben, san w pa konnen pandan jounen an, menm si po w pa ta gen makiyaj ladann, li ranmase an pakèt pousyè. Van, salte, ak solèy la kont pou fè figi w di e gate po w si w al dòmi san w pa demakiye.

Kòman w ka demakiye?

Demakiye pa vle di lave figi w ak dlo ak savon avan w al dòmi sèlman. Paske, savon an poukont pa l pap retire tout salte figi w te ranmase pandan jounen an. M pa menm bezwen di w si w te gen makiyaj nan figi w pandan jounen an. Se pou sa, li enpòtan pou gen yon losyon oubyen yon krèm demakiyan pou sa espesyalman. Youn nan sa ki pi fasil ankò (se li mwen itilize), se achte sèvyèt ki tou gen losyon demakiyan an yo.

Chak swa, depi m fin depoze valiz mwen lè m rantre, m kanpe devan glas la, mwen pase youn nan figi m. Se wè pou w ta wè, valè salte ki sot nan figi m ke m pat menm ka wè ak je klè.Mwen itilize “Cleansing and makeup towelettes remover fashion street 5th avenue” ki disponib nan kèk makèt isit. Menm renmen achte l nan magazen nan peyi etranje yo paske li vann 2.99 (us) ki mwen chè pa rapò ak pri yo vann li isit lan.

demakiye

Astis: Asire w sachè a toujou fèmen paske si l ret ouvè sèvyèt yo pap itil ankò paske y ap gentan sèch. Lontan, mwen te konn itilize lwil maskriti, lwil doliv oubyen lwil kokoye ki byen fè travay la. Menm m pa konseye yon moun ki gen po gra ou mix  itilize metòd sa a, paske se pa glòs w ap retire lwil nan figi w pandan jounen an.

Kòm mwen renmen makiye zye m anpil (kreyon, eyeliner, concealer), lè m fin pase sèvyèt la, mwen mete krèm demakiyan “St Yves Make up Remover and Facial Cleanser” a. Li retire tout rès makiyaj ki te nan zye m yo.

styves

 Se kounya, lè m fin asire m figi m pa gen okenn salte ankò mwen lave l ak : “St Yves Green Tea Facial Cleanser“, non sèlman li kenbe po m byen idrtate men li evite m gen bouton k ap pouse tankou djondjon nan figi m tou. Pwodui St Yves yo pa vann chè ditou isit, yo sdisponib nan magazen bote yo e yo bay bon rezilta.

st-ives-1

Figi m pwòp kounya a. Men, ou sonje m te di w se lannwit po a bezwen eleman k ap nouri l yo. Se pou sa, li trè enpòtan pou konbat rid, bouton ak yon po ki sèch, ou mete yon krèm ki bon pou sa avan w dòmi. Mwen menm, kòm mwen vle po m rete byen idrate e m pa vle l gen bouton, mwen itilize krèm “Clean and Clear Dual Action ki fè tou lè 2 travay sa yo e banm bon rezilta jiskaprezan.

Moisturizer

Kounya mwen ka di Bonego bòn nwi. E demen maten, lè m kanpe devan glas la, m ka di lavi mèsi paske m pran swen sa ki pou mwen e m renmen sa m genyen. Demakiye figi m chak swa, se youn nan plezi m bay tèt mwen, menm si jounen an te trè fatigan e trè stresan.

Ou ka remake tout pwodui mwen sèvi yo make “Oil Free” sa vle di yo pa gen lwil ladan yo. Se paske mwen gen po “Mixte”. Sa fè mwen pa ka itilize menm pwodui ak moun ki gen po nòmal yo.

Aprann konnen ki tip po ou genyen:

Po Sèch: Po a rèd, ti twou ki nan figi (pores) yo, trè fen.

Po Nòmal: Po a swa, byen soup, ti twou ki nan figi yo nòmal.

Po Mix: Zòn fwon, sousi, nen ak manton an klere, po machwè a sèk, tach bouton (ti pwen nwa), ti twou ki nan figi a dilate.

Po Gra: Ti twou ki nan figi yo dilate, pi fasil pou gen bouton ak akne, eksè “sebum”, figi a toujou gen lwil ladann.

Nenpòt tip po, ou ta genyen an, PIGA W janm al kouche ak makiyaj nan figi w. Paske sa ap gate po w, l ap ba w bouton e sa ap fè po w vyeyi pi vit. M pa kwè yon Belneges bezwen sa. Alòs aplike ti konsèysa yo.

San m pa bliye toujou bwè ti dlo m pandan jounen an ak manje anpil fwi ak legim mwen, mwen pa bezwen okenn pwodui k ap dekale po m paske m pap janm blan. Men, sa pa anpecheche ti enfòmasyon sa yo, m sot pataje avè w la a ede m pran swen sa ki pa m e fè m rete yon Belneges…

po

 E ou, ki teknik ou itilize chak swa pou demakiye figi w ki pa koute w anpil kòb?

Comments

comments