Nan sosyete nou an, nou kontinye leve tifi pou lavi yo depann de gason ki fè yo gras sòti ak yo. Jouk jounen jodi a, n ap leve tifi nan lespri se yon mouche gason ki pou leve yo atè a. Se sa ki fè, gason k ap okipe fanm tankou ba yo manje ak bwè, fè yo kado, peye stidyo ak lòt depans pou yo, se meyè gason nan je nou. Mantalite sa a danjere pou plizyè rezon. Youn ladan yo, se paske li fè tifi ak jèn fanm kwè kado gason fè yo otomatikman bay gason an aksè ak kò yo.

Anpil gason Ayisyen itilize teknik ofri fanm kado a pou fasilite fanm kouche ak yo. Se yon teknik manipilasyon ki souvan mache paske lamizè ap vale teren lakay nou, mete sou sa nou kontinye fòmate jèn fanm nan fè yo konprann gason ki ka pran swen yo se sèl sovè yo. Teknik ofri fanm bagay materyèl nan lespri pou kouche ak yo a mete fanm nan yon pozisyon feblès ki rann yo plis vilnerab e ki souvan kache nan yon ilizyon se yo k ap pwofite de gason ki se yon manti ki pa itil yo.

Piske se gason ki souvan gen plis pouvwa lajan an Ayiti, yo plis benefisye de sistèm sa a. Sa bon pou gason paske yo fè gwo lo ak yon teknik konsa. Yon bò, piske se gason ki ka fè lajan pi fasil lakay nou paske sosyete a fasilite yo sa, yo nan yon pozisyon pouvwa pou achte plezi ak kò fanm si yo vle e menm jwe ak santiman yo si yo jwenn kote pou sa. Yon lòt bò, se gason ki pi souvan jwenn rekonesans an retou nan men sosyete a paske si yo kouche anpil fanm sitou si se bèl fanm, nan je nou yo se pi gwo jèn jan. Si se yon bèl fanm k ap kouche ak yon gason pou sa sèlman, nou denigre yo e nou sal repitasyon yo. Pa ekzanp, nou gen jouman pou fanm k ap pwofite de teknik sa a pou yo rive tankou rele yo brasèz, madan papa ak tout lòt vye non ankò, men nou pa gen jouman pou gason k ap pwofite de pouvwa lajan yo genyen pou achte kò fanm ki poko byen konn magouy sa a ki souvan se jèn fanm.

Poutan moun ki pèdi nan sitiyasyon sa a pi souvan se tifi ak jèn fanm. Nan tèt anpil nan yo, kado se yon prèv gason vle yo. Kado sa a ka yon plat babekyou men li ka tou yon viza pou peyi etranje, yon telefòn ki almòd osnon yon machin, elatriye. Senp ilizyon sa a voye anpil fanm men sitou jèn fanm ki poko gen anpil eksperyans nan relasyon gason ak fanm nan yon toubiyon emosyonèl ki mete yo nan yon sitiyasyon ki konplike. Reyaksyon manipilasyon sa a nan tèt anpil jèn fanm, se si gason sa a ba yo kado se paske li vle yo kidonk yo ka kite l layite jan li vle. Men pi gwo sipriz anpil jèn fanm, se lè gason sa a fin pwofite de yo epi yo rann yo kont se sa gason sa a ap mache fè pou l kouche fanm e ba yo vag. Sa vin kreye yon sèk fristasyon ki pa janm fini ki vòlè pouvwa yo te ka gen sou tèt yo. An menm tan tou, sa fasilite yo rayi lòt fanm paske nan tèt yo se lòt fanm ki pral viktim anba men gason sa a ki responsab sa ki rive yo a.

Lè konsa, bwa a vin mare. Paske, men yon jèn fanm ki te fin kwè li te fin rive paske yon gason te vle l ki vin jwenn ni nan yon bat je san gason sa a e san kado gason sa a te konn ofri l. Pa pale si l te gentan fè pitit menm pou gason sa a. Sa sifi pou antere jèn fanm sa a nan yon sèk destriksyon ki san fon. Sa kont pou fè jèn fanm sa a manke estim ak konfyans nan tèt li. Men tou, sa vòlè pouvwa li te ka genyen nan kapasite l pou li soti tèt li nan lamizè san li pa tann gason. Men sa ki pi rèd teknik sa a ankouraje, li fè fanm pini lòt fanm paske nan tèt yo se lòt fanm gason sa a pral manipile a ki fè yo pèdi salbab yo. Teknik sa a toupizi jèn fanm anpil paske li fè yo konprann fasilite te ka fè yo rive olye pou yo itilize kapasite yo pou yo rive.

Bèlnègès, ou ka kouche ak nenpòt gason si w vle men pa deside fè sa jis pou sa gason sa a ofri w kòm kado. Paske pi souvan kado sa yo pa senp e repèkisyon yo ka gen nan lavi w ap lontan koute w pi chè pase ti kado ou te resevwa a. Epi sonje, kado pa kontra pou kouche ak pèsonn!

Atik: Krissy

Foto: Saddi Khali

Comments

comments