Si yon jou, ou ta kwaze m nan lari, ou ta wè zong mwen pa fèt; se pa mwen w wè a (lol). Wi, ou pa bezwen ri, paske se pa t mwen. Pran swen zong mwen, se youn nan bagay m renmen fè anpil. M renmen wè lè zong mwen pwòp e byen fèt. Mete sou sa, mwen travay ak menm anpil, kidonk se prèske yon obligasyon pou mwen pou zong mwen toujou byen pwòp, byen bèl.

nails

Sa konn rive, mwen pa gen kòb osnon tan pou m al fè yo nan yon stidyo, lè konsa mwen netwaye yo poukont mwen. Men, mwen pi renmen lè se yon pwofesyonèl ki fè yo. Pandan n ap pale de pwofesyonèl la, gen de moun nan stidyo ki pa konn kòman yo dwe trete zong ki natirèl. M pa ka di w, si se paske akrilik vin twò alamòd, men moun yo se voup voup epi yo panse sa sifi pou zong ou byen fèt.

San m pa al chèche pwoblèm met nan kò m, kite m pataje ak ou 3 bagay ou pa dwe kite moun k ap fè zong ou nan stidyo fè w…

Gen sousi pou sèvi tout kliyan yo. Lòt pwoblèm tou, se anpil nan moun k ap travay nan stidyo yo, ki pa konn kòman pou yo pran swen zong natirèl tout bon. Gen pwoblèm bon zouti ak bon pwodui ki manke nan stidyo yo. Men sa pa anpeche pou kite yon moun k ap fè zong ou:

Fouye twou bò zong ou: Wi, jan w tande a, pa kite moun fouye zong ou. Souvan, moun k ap fè pye w la ka di w: “Si m pa fouye l, li pap bèl”. Se manti, zong ou pa bezwen fouye pou li bèl. Okontrè, se pwoblèm sa ap bay zong nan. L ap fè chè a pouse byen rapid, kidonk aprè 2,3 jou, w ap santi w oblije pou w tounen byen vit revin fè zong ou nan stidyo a ankò. Sa ki vle di, plis kòb w ap depanse.

Epitou, ou gen plis chans blese, lè y ap fouye zong ou. Sa ki gen ris pou w pran vye mikwòb, (menm si se ak zouti pa w) gen panari e menm rive pèdi dwèt la.

Solisyon: Pale jantiman ak moun k ap fè pye w la. Ak yon ti souri, di l ou pa vle fouye zong ou (ni men w, ni pye w). Wi li ka netwaye yo, men li pa bezwen fouye yo, tankou l t ap plante manyòk.

merely

 Pa kite yo limen do zong ou: Gen yon zouti, yo fè pou sa menm ki rele bofè (Buffer). Li tankou yon lim, men li pi swa. Travay li, se pou poli zong nan san li pa abime l. Gen anpil stidyo ki genyen l, men yo pa gen sa ki pou zong natirèl yo. Yo itilize menm sa yo fè akrilik yo, ki olye li poli zong nan se manje li manje l. Konsa w ka wè zong ou vin dedouble. Lè konsa zong lan vin frajil e li ka kase nan chè. Men doulè ak pwoblèm nan kò w.

 basicare-buffer

Solisyon: Pase nan yon magazen ki vann pwodui bote, pran san w chwazi yon bon bofè ki swa e ou wè ki make “Natural nails” zong natirèl sou ti sachè li ye a. Wi, chaje yo nan pifò magazen yo.

Ki asetòn ou itilize: Se pa tout asetòn ki bon pou zong ou. Pwofesyonèl nan domèn zong konnen asetòn ka gen anpil move enpak sou zong natirèl. Paske li gen eleman chimik ladann ki ka absòbe lwil natirèl zong nan.  Souvan, ou wè zong ou sèk, y ap kase, y ap dekale, osinon yo mou yo san fòs. Ou ka sezi men, asetòn nan pou bokou nan sa.

6

Solisyon: Gen anpil likid (Nail polish Remover) ki retire kitèks sou zong moun ki gen lòt eleman ladan yo tankou Vitamin E ak lwil doliv.  Wi, yo pran plis tan pou retire vèni an, men si w gen bon koton, sa ap fasil. W ap sezi wè diferans lan. Se ak yo pou w sèvi.

Mwen gen plis pase yon lane m ap goumen ak youn nan zong pye m pou l tounen an sante. Yon dam nan yon stidyo, te fin retire yon chè anba l, li tèlman fouye l, zong nan vin fè yon twou, li vin vid pa anba. Se pa de pwoblèm bagay sa a pa ban m. Dwèt sa a toujou ap fè m mal e li vin lèd. Se yon move eksperyans, men mwen aprann de sa. Kounya se baz ki spesyal mwen oblije ap itilize pou geri l e yo koute lajan.

4

Tanpri, fè yon ti efò gade ak ki sa w ap sèvi, kisa w ap itilize sou kò w. Se ou ki pou ki konn sa ou vle, e kisa ki bon pou ou, pou kò w. Si jantiman, nou kòmanse pale ak moun k ap fè pye nou yo, epi nou itilize pwodui ki respekte kò nou e ki bon pou nou, n ap sezi wè ki enpak sa ka genyen. Mwen espere ti konsèy sa yo ap ede w kenbe zong ou bèl e an sante.

E ou, kisa ou fè pou kenbe zong natirèl ou an sante e byen bèl?

Comments

comments