Konsèp pèsepsyon an gen gwo pwa sou lavi moun. Jan lòt moun wè nou, gade nou epi konsidere nou ka gen gwo enpak sou nou. Kit li pozitif osnon negatif. Se selon pèsepsyon moun nou defini tèt nou. Se pa san rezon gen bagay nou bay anpil atansyon, jan n ap abiye ka youn nan meyè ekzanp. Stil nou pran tankou rad, cheve, ak makiyaj, kote nou frekante souvan tankou lekòl, legliz, inivèsite elt., osnon jan nou deside konprann lavi a.

formation

Nan sosyete pa nou an, sanble sa pi egzajere. Anpil pwoblèm fè gen yon gwo kategori moun tankou vwazen, paran, zanmi ki deside se koze w pou yo veye. Nan konsa, moun nan tèlman konn pakou w, li tèlman veye w, li deside gen yon lè ki rive, men sa pou w ta gentan regle. Sa pa t ap yon pwoblèm si nou te gen ase kouraj pou n pa ba yo twòp enpòtans. Men se pa sa k rive. Nou pran nan presyon an. Eske w konnen gen anpil jèn fanm ki pran vye desizyon akoz pèsepsyon antouraj yo ? Konbyen fwa ou te pran tan w pou w reflechi sou sa, pou presyon sa a pa fè w kouri foure tèt ou kote w pat dwe mete l ?

Youn nan pi gwo kesyon ki toujou bay jèn fi nan sosyete nou an pwoblèm se kesyon maryaj ak pitit.

Si ou kontre ak yon moun ou pat wè sa fè yon ti tan, avan l mande w si w al nan inivèsite osnon si w ap travay, l ap poze w kesyon sou bagay sa yo avan. Konbyen fwa yon moun ou te konnen, yon zanmi kontre w epi ale san l pa poze w ti kesyon sa yo : ou poko marye ? O kilè w ap fè yon pitit? Se de kesyon ki toujou difisil pou reponn. Pa mande si se ta yon paran pwòch ou ki poze w yo. Swa paske moun yo poze l la wont reponn, oubyen tou paske l pa jwen yon repons ki ta ka koresponn ak kesyon an. Lè konsa, san w pa konnen, ou kòmanse bay tèt ou presyon. Ou kòmanse ap fè yon seri refleksyon negatif ki souvan pa itil ou e ki pa ede w kontinye batay pou w tounen fanm ou vle ye a ki ka petèt pa yon fanm marye osnon yon manman pou kounya a ou jamè.

Chak moun chwazi oryantasyon pou yo bay lavi yo. Yon moun ka chwazi marye, gen pitit bone, sa p ap anpeche moun sa a tounen fanm toutbon l vle ye a. Ni sa p ap retire nan tout kalite li gen nan li. Menm jan an bèl nègès, si w pata chwazi marye, gen pitit nan yon laj moun yo di ki « depase almanak », sa p ap anpeche w yon fanm ki gen kapasite pou l travay sou tèt li epi tounen yon modèl.

Pawòl granmoun lakay nou konn di: si ane pa touye w, jou paka touye w. Kidonk, jodi a li nòmal si w gen plan w te fè ki poko reyisi. Li nòmal si w ta pran tan avan w reyisi pwojè w yo. Li nòmal si w mize nan wout. Paske sa w ap chèche a mande travay. Pa t gen anyen kite di tout bagay ap woz. Konprann sa ap pran tan pou w tounen yon bèl nègès ki kwè nan tout kapasite l genyen pou l amelyore lavi l.

Eske w pran tan w pou w reflechi pafwa pou w konprann se sa ki pi enpòtan? Si w pa travay pou w renmen tèt ou, pou w trase chemen lavi w, ou panse w ap ka jere de, twa, kat moun ki pral anba responsabilite w demen? Eske w te janm mande tèt ou si yon maryaj, yon pitit, yon kay, yon machinn ap konble w? Eske w panse y ap fè w tounen jenn fanm sosyete a ka konte sou li a? Eske y ap ede w konprann wòl ou gen pou jwe pou enspire lòt jenn fi ki nan antouraj ou ?

Si w pako ka reponn kesyon sa yo, pran tan w. Kesyon moun ap poze w pou mande w sa w ap regle, si w ap travay, siw bati, si w marye, ap toujou ba w pwoblèm. Y ap toujou mete w nan pozisyon pou panse ou koupab. Fè yon ti reflechi sou sa. Di tèt ou wout la long men w ap rive. Konprann pèsepsyon ap toujou la men l pa dwe anpeche w travay.

Eske w vle kanpe nan wout pou w kouri al fè bagay ou pa t pare pou yo ? W ap kite bagay ki pa define fanm ou ye a fè w bliye ki konba w ap mennen? M pa mande w pou w tounen yon moun dezagreyab k ap fè moun malonèt lè yo poze l mòd kesyon sa yo. Men chache andan w pou w wè si w p ap jwenn ase kouraj pou w reponn ou nan wout toujou.

Comments

comments