Anpil fwa, nou bay tèt nou objektif. Kiyès nan nou ki pa janm di pa egzanp : m vle gen yon metriz, yon pitit osnon yon lòt bagay kèlkonk ? Men sa k konn rive nan objektif sa yo, gen kèk fwa tou, nou tou di men ki kote n ap rive, men ki kote nou p ap ka rive. Sa tou ranmase lavi nou, mete l nan yon ti panye. Sa k di a, kèk nan nou pa janm rive soti ladan. Kite m rakonte w yon ti eksperyans m viv sa poko gen 2 mwa. Konsa, w ap konprann kijan sa enpòtan pou w pa janm bay tèt ou limit.

mandal

Mwen te gen yon travay pou m fè. Se te yon bagay m ta pral fè pou premye fwa. E li pa t fasil ditou. Paske m te gen pou m li plis pase 200 tèks nan lang anglè. M pa kache di w, sa te strese m anpil. Pou plizyè rezon. Tèks yo te anpil. M te plen lòt bagay pou m jere. Epi m te doute yon ti kras sou nivo anglè m. Men sa m pi sonje, se di m t ap di tèt mwen : pou di w ap kapab ?

Nan moman konsa dout ak konfizyon, ou se premye moun pou w konte sou li…

M te tèlman ap di tèt mwen m p ap ka fè l, m te rive yon lè, m te prèske bay vag. M te di tèt mwen : ekri yon imèl pou w di w pa p kontinye. L ap pi fasil. Paske gen yon vwa ki t ap di m : kote w pral pase pou w fè tousa ? Pou w li tout paj sa yo ki pa menm nan lang ou ? Pa bay tèt ou manti machè. Epi sa w tande a tou, bagay la te prèske gate nan men m…

A, m konen l fasil wi pou vwa sa a pran plis plas. Paske jan pawòl moun yo di a, se byen ki pa fasil pou fèt, mal la se en de pap padap. Se konsa tou, move lide, vye panse pa bezwen anpil jefò pou yo tabli nan tèt nou  ak nan lespri nou. Sa ta vle di, li pi fasil pou n anvi abandone olye nou avanse. Men m pat bay vag non. Chak fwa m te santi m pral bay vag, m li yon tèks anplis. Malgre gen fwa m te rive sou kèk mo m te blije al nan diksyonè, sa pa t fè m kite tèks yo. Fatig ak strès pa t rive tiye ti limyè detèminasyon kite rete anndan m nan.

mande

Wa sezi si m di w m te fin li yo avan dat yo te mande m nan pa vre ? M te sezi tou wi. Men m te plis kontan. M te kontan wè m te rive atenn objektif la. Malgre o kòmansman, m te limite tèt mwen ak sa m t ap panse. Se pa yon istwa non bèl nègès. Se yon ti eksperyans m pataje avè w. Paske m konnen, chak jou nan lavi, ap toujou gen bagay k ap fè nou anvi bay vag. Paske m konnen w ap toujou jwenn sitiyasyon ki vle fè w kase tèt tounen menm si w ta sou bon wout la.

M ap di w sa jodi a, lavi w pa yon fonksyon matematik. Sa vle di li pa gen pou l limite ni adwat ni agoch. M ka konprann kèk fwa, sitiyasyon ki vin sou wout ou yo ka fè w vle kouri. Yo ka fè w panse gen bagay ou p ap ka fè. Pi mal, gen bagay ki pa pou ou, ki p ap janm pou ou. M vle w toujou sonje ou se yon limyè. Limyè a la pou l klere. Sa vle di, aprè tèt ou, ou se yon chimen lòt fanm ak tifi parèy ou ap swiv. Eske w panse si fanm avan w yo te bay vag, ou t ap gen tout dwa w genyen jodi a ?

Piga w tounen limit tèt ou bèl nègès. Pa janm bay tèt ou limit. Paske limit ou se tout sa w pako idantifye. Kou w rive wè sa k ka fè w paka vanse pou pi devan, ou gentan elimine l. Depi jodi a, chache tout sa k ta sèvi limit epi kontinye chimen w.

Eske w ka pwomèt tèt ou  ?

Stef-Any pou Blòg BN nan.

Comments

comments