Gen anpil etid ak rechèch ki fèt nan peyi ki pi avanse yo ki montre, edikasyon yon moun resevwa depi lè l piti ka detèminen men ki moun, moun sa a pral ye pita. Se sa ki esplike pa ekzanp, edikasyon timoun piti gen gwo enpòtans nan anpil peyi serye. Nan peyi pa nou edikasyon nou bay tifi depi nan bèso make lavi yo, souvan nan move sans. Jan nou leve tifi yo an Ayiti, soti anndan kay pase nan legliz rive sou ban lekòl fòmate ki fanm n ap bay peyi a pita. Anpil bagay jèn fanm ap di, kwè epi ap fè se rezilta sa manman yo, moun ki te leve yo, pwofesè yo, pastè nan legliz yo osnon moun ki nan antouraj yo aprann yo. Paske sosyete a wè fanm tankou yon ti biblo frajil, yon moun ki toujou bezwen pwoteksyon, ki pa ka pran desizyon pou tèt li, ki ekziste sèlman pou bay/fè gason plezi , twa ka moun ki sou wout tifi sa yo ap gen pou pase ba yo (souvan san yo pa konnen) bagay ki pral kokobe lespri yo lè yo pi gran, ki ka anpeche yo leve kòm fanm ki pral mèt tèt yo, kò yo ak lespri yo.

sad

Pi gwo konsekans ki konn gen nan mòd edikasyon sa a, se fè nou fè tifi yo kwè anpil pawòl tou fèt ki pa gen okenn rapò ak reyalite lavi a, ni ak sa yo pral gen pou kontre sou wout yo pita. Anpil nan bagay sa yo pi souvan gen rapò ak kò yo, pi presizeman ak bouboun yo. Premye konsèy yon manman souvan bay pitit fi l prèske toujou gen rapò ak bouboun li. Menm si sijè sa a souvan enkonfòtab pou yon paran abòde ak pitit li nan sosyete nou an (genyen se inyorans ak laperèz ki fè yo pa janm ka fè l), paran yo, manman yo sitou toujou jwenn yon fason pou di tifi a pou l kenbe kò l. E tout kenbe kò ou tande a, se pa fè bagay ak gason paske pita li ka difisil pou yo ofri l maryaj osnon pran l pou yon moun serye. Paske nan kilti nou, nou marye valè yon fanm ak kò l sèlman. Nou pa wè relasyon fanm gen ak gason kòm eksperyans l ap fè pou l ka konn kò l e bay tèt li plezi menm jan nou fè l pou gason yo. Nou pa wè kapasite l, talan l ak sa l reyalize deja ak rèv li genyen pou tèt li kòm bagay ki gen valè si li pa ka kenbe bouboun li pou yon sèl gason. E menm lè, fi sa a ta rive kenbe kò l pou yon sèl gason, n ap jwenn fason pou nou jistifye lè gason sa a pa ka kenbe grenn li pou fi sa a sèlman. E souvan, se fi a nou bay responsab.

Pou tifi ki leve nan legliz yo menm, kwa a pi lou. Kilpabilite Ev ki te manje pòm nan ak tout lòt istwa ki rabese ak degrade fanm nan bib la anrasinen nan lespri yo, e yo gen pou viv ak kilpabilite sa  k ap gen pou defini anpil nan chwa y ap gen pou fè pandan prèske tout lavi yo. Mete sou lide peche a, anpil nan mesaj anndan legliz yo ranfòse lide kò tifi yo pa pou yo toutbon, toutotan yo pa bay yon gason l pou lavi aprè maryaj. Se sa ki esplike, tifi yo dwe kenbe e pa pran nan tantasyon, jiskaske nèg y ap tann nan rive. Sa vin fè lè w kontre ak yon fi ki pase tout tan l ap riminen pawòl sa a nan lespri l, li vin konsidere tèt li tankou yon ewo, tankou l te gen plis valè pase lòt fanm epi li pa pran pou anyen tout fi ki pa ta fè menm chwa avè l. Sa ka menm rive pou l sal repitasyon lòt fanm l ap gen pou l kontre sou wout li nan rele yo bouzen ak tout lòt vye non ki pou degrade yo.

Poutan si w ap byen gade, pa gen relasyon ant bouboun yon fi ak valè fi sa a. Valè yon moun pa ka chita nan yon sèl pati nan kò l. Yon moun plis pase kò l ak sa je lòt moun ka wè. Men pou ka kontwole ak toupizi kapasite fanm, e asire nou yo toujou parèt enferyè ak gason, nou sèvi ak kò yo kòm zouti ki ka mezire si nou ka gade yo kòm moun ki merite respè nou ou pa. Jis imajine jan anpil gason t ap san valè si depi tou piti, nou te aprann ti gason wè valè yo nan ti koulout yo. Mantalite ipwokrit ki favorize gason sou fanm nan poutan pa fè sa. Okontrè, nou montre ti gason ti koulout yo se zam yo, toutotan yo itilize l plis, se plis valè yo genyen. Mete sou sa, sosyete a sèvi ak fanm pou fè pwomosyon pou mesye yo nan dosye sa a, pandan l ap kontinye imilye fanm e atake byenèt yo si yo ta rive fè menm bagay la. Li fasil pou w tande yon fi k ap di pa ekzanp “Misye gen yon bon zouti wi, se sa k fè anpil fanm ap goumen pou li”. Pawòl konsa ak anpil lòt ankò ranfòse ego mesye yo, nan fè yo konnen wòl yo se pou posede fanm jan yo vle, e li bay lide fòk fanm rayi fanm parèy yo a pou gason an jarèt. Men nou pa ka menm imajine menm bagay la pou yon fi, e souvan nou pa ka pale de fanm ki rive sot nan bwat tou fèt sa a, san nou pa itilize pawòl ak betiz ki pou fè l santi l sal, ki ka imilye l ak degrade l.

Sosyete a vle nou met ti bout pantalon, byen makiye, gen bèl kò toutotan se pou atire gason. Men kou se pou fè tèt nou plezi kòm fanm, nou merite lanmò. Kidonk, l ap ba nou presyon pou n toujou seksi men nou pa dwe asime sa k vini ak seksi a, paske sa rezève pou gason sèlman. Presyon sa a kite jèn fanm san okenn direksyon ni pwopozisyon, men li kontinye pini yo pou nenpòt desizyon yo ta pran ak kò yo. Si yo pa met rad ki montre fòm kò yo, makiye elatriye, nou rele yo mal gason, madivin ak anpil lòt vye pawòl men si yo asime feminite yo, nou di yo y ap chèche, yo twò anlè osnon se bouzen yo ye.

Bèlnègès, jodi a ou ka devlope kapasite pou poze tèt ou kesyon sou kèk bagay w ap tande osnon yo te montre w kòm pawòl levanjil depi tou piti. Paske anpil ladan yo, se pawòl ki la depi lè manman grann ou te ti katkat ke yo pase bay lòt fanm ak gason nan fanmi w sou chak jenerasyon e ou menm ou pran kòm verite jounen jodi a. Wi, ou ka kenbe kò w si se sa w vle men èske w kesyone kisa ki motive chwa sa a ak ki kote l soti? Eske ou rive aksepte lòt fanm ki pa ta rive fè menm chwa sa a e rive pale de yo ak trete yo ak respè? Paske lè w fin li atik sa a ou ka rive konprann pou kò w, ou vo plis pase bouboun ou e mantalite ki fè w kwè se bouboun ou ki fè valè w la pa gen anyen pou l wè ak bouboun ou vre, men pito ak fòse w kwè gason ka ekziste men ou menm ou dwe mande gason pèmisyon pou ekziste.

Atik: Stef-any | Krissy

Foto: Saddi Khali

 

Comments

comments