Menm jan yo souvan montre nou yon modèl bote nan sa ki gen pou wè ak cheve oswa nen nou ak figi nou, kò fi kontinye sibi kritik akoz konsepsyon nou gen sou sa. Malgre anpil efò ki fèt pou aprann fanm ak tifi akspete tèt yo ak kò yo jan yo ye a, li difisil pou yo fè sa tèlman y ap sibi presyon. Medya yo ak entènèt la pa epanye medam yo. Fòk nou veye paske imaj n ap wè nan fim ak videyo mizik yo souvan bay yon ideyal bote ak gwosè, ki fè anpil nan nou santi nou pa konfòtab ak jan nou ye a.

Modèl fi yo ba nou an, se toujou yon fi ki gen vant plat, bèl kò, ki pa ni twò gwo, ni twò mèg ; yon fi kò l pa gen anyen pou moun kritike. Majorite nan nou pa menm reyalize anpil fwa medam sa yo ki parèt san defo a sibi anpil presyon, fè anpil sakrifis pou yo ka konsa men nou kenbe yo kòm modèl. E paske nou kenbe modèl sa a e aksepte l kòm pi bon, anpil tifi jodi a depi y ap grandi tou kenbe l tou. Tifi sa yo fè tout sa k posib pou yo sanble a modèl nou ba yo a, paske yo panse se li k bon, se li k pi bèl, se li gason ap renmen.

Nan konsa, anpil nan tifi k ap grandi oubyen fanm kounya santi yo pa alèz nan kò yo. Non sèlman li nan tèt yo paske yo gentan konnen yo pa bèl, men sosyete a fè yo santi sa. Yon bò, premye pwoblèm nan se gason. Paske fi souvan swanye aparans yo oubyen chanje l pa rapò a sa yo panse gason ap renmen osnon pa renmen. Se sa ki fè anpil nan yo prefere chache rantre nan yon ideyal pou gason ka renmen yo. Swa yo chache bwè grenn pou yo gwo, osnon chache vin mèg si yo ta gwo.

Mete sou gwo presyon sa a nou menm fanm ap sibi sou kò nou pa rapò a sa gason di osnon vle, yon lòt pi gwo pwoblèm se fi parèy nou. Paske souvan avan nou panse a gason, anpil fanm pa santi yo alèz nan kò yo paske yo gentan konnen yon lòt fi parèy yo pral kritike yo. Swa paske yo twò gwo, swa paske vant yo twò gwo, elatriye. Lè konsa, tout sa y ap fè, kondisyone paske yo gentan konnen kijan fi parèy yo pral kritike yo osnon raple yo ke yo pa reponn a ideyal bote a.

Gen yon kote sa rive, li pi frajil pase kritik. Paske se zanmi fanm sa yo ki pral ankouraje yo chanje aparans yo. Se sa k fè w pral jwenn anpil fi k ap poze yon seri aksyon ki ka detwi kò yo ak estim yo gen nan tèt yo. Yo aji selon sa zanmi yo fè yo panse. Yo pran piki pou dèyè yo ka gwo, paske zanmi di yo yo twò mèg, gason pa renmen fi mèg. Yo swiv rejim si yo ta gwo paske zanmi an di yo mennaj yo osnon mari yo p ap alèz ak yon gwo fanm. Sa menm rive nan cheve yo (mete grèf ak pèmanant) osnon nan koulè po yo. Paske yo vle antre nan yon ideyal fanm gason renmen.

Menm si n ap viv nan yon mond yo souvan ba nou modèl bote, li enpòtan pou n aprann aksepte tèt nou jan nou ye a san n pa kenbe modèl yo bay la. Menm jan an tou, se pou n aprann tifi n ap leve yo pou yo alèz ak kò yo e pa kiwè nan jijman moun ka fè sou li. Paske se pa sa moun panse sou nou, ni kijan moun wè nou ki defini nou. Sa ka rive yon fi deside modifye kò l. Men desizyon sa a dwe rete pa l san se pa ni presyon gason, ni konsèy zanmi ki dikte l men kijan l ta dwe ye.

Sispann panse zanmi ak pwòch nou gen rezon lè y ap dikte nou yon modèl pou nou swiv paske se li gason ap renmen, oubyen paske yo panse nou pa bon konsa. Toujou sonje kò nou se pou nou e se nou an premye ki pou renmen l. Nou pa dwe fè okenn sakrifis pou nou fè lòt moun aksepte nou, paske nou pa ta reponn ak kritè yo fikse yo. Paske anpil fwa, se santiman moun nan ak sibjektivite l k ap pale. Fòk nou aprann pa gade tèt nou selon miwa lòt moun ba nou. Nou gen dwa pou nou gwo, pou nou mèg depi nou santi nou alèz konsa.

Atik: Stef-any

Foto: Saddi Khali

 

Comments

comments