Se ak anpil jwa, n ap prezante w istwa Wendy, youn nan premye bèlnègès ki patisipe nan ribrik Ou Se Yon BELNEGES la.

Wendy se yon jèn fanm marye e manman de (2) pitit. Aprè li te fin pase kèk lane nan peyi etranje, li deside tounen lakay, kote dlo a koule pi fre pou li. E jodi a, li se yon sikològ  k ap travay nan domèn VIH/Sida an Ayiti. Li se yon filantwòp, sa vle di li renmen ede moun anpil epi patisipe nan aktivite imanitè.

flat twist out

Li se yon moun ki renmen fè ti lekti l anpil anpil. Li toujou gen yon liv nan valiz li. Li renmen mizik anpil tou (mari l evolye nan domèn mizik kidonk toujou gen ti son kap frape nan kay la).

Depi tanbou frape, fòk li leve danse. Pou li dans, se yon fason pou eksprime tout santiman l. Li danse lè l gen lapèn, li danse lè l kontan, ak lè l dekouraje tou… Se fason pa l pou lwe Granmèt la epi selebre lavi.

Kounya a, byen enstale w. Wendy pral rakonte w  istwa bèl ti cheve l yo. 

Poukisa ou te pran desizyon pou w aksepte viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo?

Aprè mwen fin fè filo, mwen pati pou peyi Lafrans. Lè m rive lòt bò a, li te trè difisil pou m jwenn studio pou mwen lave cheve m epi fè retouch pèmanant. Lè fini, m te toujou gen anpil aktivite (etid mwen, spò, dans, elatriye..) ki te anpeche m okipe cheve mwen kòm sa dwa. Mwen pa t vle non plis al nan studio afrikèn yo, paske mwen te wè « dega » yo te konn fè nan tèt zanmi m yo.

Se konsa mwen vin kòmanse konsidere kite cheve m pouse san mwen pa mete anyen ladan yo. Mwen vin kòmanse penyen ak alonj anpil, sitou lè epòk fredi. Nou met kwè m, mwen pa menm wè nan ki moman cheve a vinn pouse nan pwen ke mwen vinn pran desizyon koupe tout pwent pèmanant yo.

shake and go

Kòman moun ki nan antouraj pwòch ou (Fanmi w, Kòlèg, kondisip lekòl ) ou te wè desizyon sa ?

Lè cheve a te fenk kòmanse pouse, ak 2 teksti diferan, tout tan yo te konn ap mande m kilè mwen pral fè retouch, osnon kilè map fè yon jan ak tèt mwen. M pat janm pran nan presyon epi mwen te kontinye kite cheve m pouse.

Mwen vinn koupe pwent pèmanant yo apre di (10) mwa. Jodi a chak fwa yon moun wè m; ke se nan fanmi m ke se zanmi m, tout se konpliman yo fè m sou jan cheve m bèl e an sante.

Ki rejim ou swiv pou kenbe cheve w an sante ?

Mwen pa gen rejim espesyal. Sèl bagay mwen bwè anpil dlo, epi mwen fè spò chak fen semèn nan. Mwen fè masaj pou tèt mwen chak swa tou. Mwen remake mwens mwen fè, plis cheve m an sante epi pouse vit.

IMG-20130722-08469

Dekri nou etap pa etap kisa w fè lè w ap lave cheve w ?

Mwen lave cheve m yon fwa chak semèn. Lavèy osinon nan maten menm (si m pat gentan fe sa lavèy), mwen mouye cheve a ak yon vaporizatè epi mwen mete yon melanj :  lwil maskriti, lwil zanmann ak bè karite ladan yo. Lè fini mwen fè kat (4) gwo très de (2) dwèt, epi mwen mete yon bone plastik.

Si se nan aswè mwen te mete mask sa a, m al domi pou demen m ka lave yo. Si se te jou a menm, mwen annik kite l poze trant (30) minit anvan mwen lave cheve yo.

Kijan mwen lave cheve yo ?

Mwen mete chanpou nan chak grenn seksyon cheve m (pa bliye mwen te  separe cheve a an kat (4) mòso) mwen fwote po tèt mwen byen pou m retire tout kras ak rès pomad/lwil ki te ladann yo. Mwen refè menm aksyon sa a a chak fwa.

Dezyèm (2èm) etap la se mete rens. Mwen kite l poze twa (3) a (5)mn. Mwen travay li, menm jan lè w ap aplike pèmanant pou premye fwa. Epi mwen demele chak seksyon ak yon gwo peny gwo dan, youn apre lòt. Lè  mwen finn rense yon seksyon, mwen tou retrese l menm kote a, pou cheve a pa mele.

tresses puff

Pwodui mwen itilize:  Se de (2) gam pwodui cheve m pi renmen yo ki se:

-Tout gam: “Garnier ULTRA DOUX a l’huile d’avocat et beurre de Karité

Shampoo ak rens VO5

Ki meyè kout peny ou renmen pran ? Poukisa ?

Flat twist out (se lè ou fè ti kouri de dwèt epi defèt yo). Mwen renmen ti kwafi sa a anpil, paske li fè m byen amòr! Epi ti kouri de (2) bò ak yon tras sou kote l.

DSC09638-vi

Ti kouri 2 bo kote (1)

Twist (2 dwet)

De (2) teknik ki mache pou cheve w ? De (2) teknik ki pa mache pou cheve w ?

Sa ki mache:

1) L.O.C. method (se mete yon likid (dlo), yon lwil (pou cheve m se lwil kokoye) epi yon krèm (bè karite, ou byen Au naturale « The souffle coil moisturizing » Dark and lovely)

2) Mare tèt mwen chak swa ak yon mouchwa an saten.

Sa ki pa mache:

1) Bagay yo rele “shake and go” a, sa vle di finn lave cheve w epi souke yo, san ou pa fè anyen lòt ladan yo, pa zanmi cheve m menm menm.

2) Mwen paka fè plis pase di (10) jou san mwen pa lave tèt mwen non plis

3 pwodui/zouti ou pa ka viv san yo ki bon pou cheve w ?

-Dlo, Lwil ak krèm lan

-Peny gwo dan mwen an

Ki meyè leson ou aprann lè w te pran desizyon pou retounen viv e aksepte pote bèl ti cheve natirèl ou yo?

Ke mwen se yon bèl fanm tout bon.

Li ede m pran konsyans tou kijan sosyete a ka gen anpriz sou nou jèn fi epi fè nou kwè de seri de bagay ki pa vre

WenTwistout

Kòmantè pa w sou desizyon plis medam k ap retounen viv e aksepte bèl ti cheve grenn yo an Ayiti ?

Mwen wè se yon bèl bagay ke plis medam pran konsyans ke yo ka bèl e seduizan ak cheve yo natirèl. Li bon pou estim ke yo genyen de tèt yo epi li ka pèmèt yo afime yo plis!

Men bagay ki deranje m nan se ke mwen wè gen anpil moun ki panse se yon mòd. M konn rive yon kote, epi yo di m : «  o, ou natirèl tou, ou nan vibes tan an?

Wap suiv lamòd byen manman. »

« O epa w ap fè tankou tèl ou tèl atis ki natirèl kounye a? Ou ala mod »

Tout moun ap fe natirel paske se sa ki “ala mòd” nan moman sa-a. E aprè? Sa k pral pase ?

Kisa ki fè w se yon #Belneges (Bote Anndan kou Deyò)

Mwen kwè ke mwen se yon kreyati Bondye fè ak anpil lanmou. E lanmou sa a mwen eseye pataje l janm kapab.

Lè fini mwen RESPEKTE TOUT MOUN, men mwen pa PE PESONN, kidonk mwen se yon BELNEGES

flat twist 2 bo

Ou vle patisipe nan ribrik OU SE YON BELNEGES la? Kounya ou ka fè sa:

1)  Gade a dwat paj la —–>, klike sou (Pataje istwa bèl ti cheve w yo ak nou kounya).
2) Lè w fin telechaje dokiman an, ouvri l
3) Reponn kesyon yo e voye l nan adrès ki nan tèt dokiman an (Pa bliye voye foto w)
4) Epi, sa w tande a, ou gen yon atik poukont ou sou belneges.com

Comments

comments