Jodi a, kite m prezante w Shelda Gusteme, nan ribrik “Ou Se Yon Belneges”.

Sa fè plizyè ane deja, depi Shelda ap travay nan UNOPS (United Nations Office for Project Services). Li renmen mouvman BELNEGES la anpil paske li se yon gwo fanik tout sa ki mare l ak kilti l. E li renmen, jan mo nègès la sonnen nan zòrèy li.

shel 4

Eksperyans Shelda, pou l aksepte viv e pran swen bèl ti cheve l yo, se yon bagay a pa. Shelda te konn gen anpil doulè lontan nan tèt li ak nan je l souvan. Se te yon bèl sipriz pou li, lè l te pran desizyon sa a, pou l te wè tout doulè vole gagè. Shelda rete kwè si w pa pran swen anndan w, deyò w paka jwenn anyen. Se sa ki fè, li renmen tout sa ki natirèl anpil.

Vini w al gade avè m, kisa l fè pou l pran swen bèl ti cheve l yo…Poukisa e depi kilé ou te pran desizyon pou w aksepte viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo?

Nan mwa Me 2011, m t ap plede gen anpil tèt ak je fè mal. Se konsa, aprè plizyè vizit kay doktè, mwen vin al fè ekzamen. Lè m vin al chèche rezilta egzamen yo, doktè a di m  se twòp chalè mwen te kon n pran nan tèt mwen, ki fè m gen tout doulè sa yo. Mwen m panse se nan blo cheve m anpil ak pase 45 minit anba sechwa pou m seche cheve m ki te lakòz sa.

Depi mwa Jwen 2011, mwen te deside koupe cheve m ki te gen pèmanant, pou m te kite bèl ti cheve natirèl mwen yo pouse. Depi lè sa a, mwen pa janm soufri ak doulè yo ankò.

Kòman moun ki nan antouraj pwòch ou (Fanmi w, Kòlèg, kondisip lekòl ) ou te wè desizyon sa ?

Tout kòlèg mwen ak fanmi m, te apresye desizyon sa a. Patikilyèman, zanmi m Gessica Généus, ki te premye bèl nègès ki te toujou ap ankouraje m rete ak cheve natirèl mwen epi ki te konn konseye m bwè anpil dlo. Li te  panse se te sèl solisyon pou m te fè doulè tèt ak zye a disparèt.  Konsèy li te akonpanye m, wè tèt mwen yon lòt jan ak nouvo louk mwen te vin genyen an.

Lòt zanmi m yo te tèlman di m koupe cheve fè m byen, mwen te rete ak cheve yo byen kout pandan prèske de zan. Se 28 janvye 2013 lan la a, mwen te pran desizyon pou m kite yo pouse.

she2l

Ki rejim ou swiv pou kenbe cheve w an sante ?

Mwen pa gen lontan m ap fè spò regilyèman. Mwen manje anpil fwi ak legim. Chak maten, mwen kòmanse jounen m ak yon gode dlo tyèd ak yon grenn lay ladan l.

Lè m ap benyen mwen mouye cheve m pou yo ka byen idrate. Pou evite cheve m rèd lè yo pran lè, mwen pase krèm idratan profectiv la ak yon lwil mwen prepare ak anpil plant natirèl tankou ( lalwa, pèsi, kreson, mango, siwo myèl ) epi mwen melanje yo ak lwil maskriti ak lwil doliv.

Chak swa, mwen mase po tèt mwen pou m asire m sikilasyon an byen fèt. Mwen pran tan m, pou m byen lave cheve m chak semèn. Mwen itilize chanpou suave oubyen sedal yon fwa chak mwa. Lòt fwa yo, mwen itilize yon savon lalwa (aloe vera) yon sèm prepare.

lalwa

Dekri nou etap pa etap kisa w fè lè w ap lave cheve w ?

Men etap mwen swiv lè m ap lave cheve m :

-Mwen prepare yon bokit dlo tyèd ki trete, men ki pa gen klorox ladann

-Mwen seksyone cheve m an 4 pati

-Mwen mete yon ti mòso savon lalwa m nan bouyi, nan yon ti dlo pou l ka vinn likid. Lè l tyèd, mwen mete l nan cheve m. Lè m ap fè chanpou , aprè 2 savon mwen mete chanpou epi mwen mete rens

-Aprè rens lan, mwen pase benykrè m epi m fè 40 minit avè l anba bone.

-Epi, mwen fè yon dènye rense ak dlo ki gen lalwa oubyen avwann nan.

avwann

Ki meyè kout peny ou renmen pran ? Poukisa ?

Mwen renmen penyen 2 dwèt ou byen 3 dwèt, aprè pou m ka lage yo lè mwen detrese yo.

Mwen renmen kout peny sa yo, paske yo fè m pa demele cheve m souvan. E, yo fè anpil tan, sa ki pi bèl la, mwen te mèt mouye yo, depi m pa manyen yo, lè yo resèch,  pli a la pi rèd.

2 teknik ki mache pou cheve w ? 2 teknik ki pa mache pou cheve w 

2 Teknik ki mache pou cheve m se lè m mouye yo ak grese yo souvan.

2 Teknik ki pa mache yo,  se lè m demele yo tou sèk epi lè m pa mouye yo souvan.

shel3

3 Pwodui/zouti ou pa ka viv san yo ki bon pou cheve w ?

-Dlo

-Lwil maskriti

-Lalwa

Ki meyè leson ou aprann, lè w te pran desizyon pou retounen viv e aksepte pote bèl ti cheve natirèl ou yo?

Mwen aprann konnen  plant nou yo plis ak tout valè yo genyen. Sa fè m reviv  tou bèl ti kout peny  manman m te konn ban mwen lè m  te piti yo.

shel1

Kòmantè pa w sou desizyon plis medam k ap retounen viv e aksepte bèl ti cheve grenn yo an Ayiti ?

Kontinye pran swen bèl ti cheve natirèl  nou, pou n ka fyè de li chak jou pi plis. Lè sa a, nou pap nan mitan moun k ap di tèt grenn pa a la mòd ankò. Pa janm sispann renmen tout sa ki reflete imaj nou kòm nègès nou ye a.  Apresye tout sa ki pou nou tankou bèl mare tèt nou, bèl ti rad karabela nou, bèl ti bijou ki fèt ak pay kokoye nou, bèl ti chapo bay nou, bèl ti sak ak sandal ki fèt ak po bèf nou elatriye…

Kisa kifè w se yon #Belneges (Bote Anndan kou Deyò)

Mwen se yon bèl nègès anndan kou deyò paske m pa janm sispann bouske lavi pou m rann lavi m ak lavi fanmi m pozitif. E mwen sèten, ke tout sa k fè de mwen yon bèl nègès, mwen fèt avèk yo, mwen pa bezwen al chache yo deyò. Se fason m ap itilize yo nan antouraj mwen, k ap amelyore lavi m chak jou plis.

Mèsi Shelda, dèske w pataje bèlnègès ou ye a, ak tout lòt bèlnègès yo. E, kontinye pran swen sa ki pa w!

kr

Chak grenn bèlnègès se yon sòlda. Nou pap janm konnen valè pouvwa sa genyen, lè nou chak konnen  potansyalite ak kapasite ki anndan nou, e kòman sa ka ede nou pran swen sa ki pou nou.

Ou vle patisipe nan ribrik OU SE YON BELNEGES la? Kounya ou ka fè sa:

1)  Gade a dwat paj la —–> Klike sou (Pataje istwa bèl ti cheve w yo ak nou kounya).
2) Lè w fin telechaje dokiman an, ouvri l
3) Reponn kesyon yo e voye l nan adrès ki nan tèt dokiman an (Pa bliye voye foto w)
4) Epi, sa w tande a, ou gen yon atik poukont ou sou belneges.com

Comments

comments