Kiyès ki pa konn Jana?

Jana Charles, “La lionne“epòk lè televizyon te konn aprann moun yon bagay pa bò isit. Jana wi, se te youn nan animatris sou Telemax, ansyen chèn 5. Pa di m ou pa konnen l?

jana

Se te toujou yon plezi pou mwen, lè m te pi piti ( wi, m piti toujou) pou m gade gwo afwo, souvan koulè jon li nan tèt li. Menm si se pa t janm cheve l, men sa te toujou atire atansyon m. Stil li, pa t janm menm jan ak okenn lòt moun ou konn wè nan televizyon avan.

Lè nou chita pale avè l, li di nou li gen prèske dis (10) lane depi li aksepte pran swen bèl ti cheve l yo. Men sa pa janm anpeche l, fè tout stil li vle ni ba yo koulè l vle, lè lide l di l.

Jana pa sèlman yon pèsonalite ou te konn wè nan televizyon, li se yon fanm k ap chèche fòme tèt li pi plis chak jou. Jounen jodi a, li gen yon bakaloreya nan kou komèsyal epi l ap travay sou yon lisans nan zafè relasyon piblik. Pou kounya,  l ap travay nan yon biwo isit ki okipe l de zafè lakilti

Pou yon moun ki gen plis prèske dizan depi l ap pran swen cheve l, m konnen w pa ka tann pou w wè kòman li viv ak chwa sa a; e kisa li fè pou l pran swen sa ki pou li.

Eben sa w ap tann? Vini kounya a pou al dekouvri avè m… Poukisa ou te pran desizyon pou w aksepte viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo?

Dènye fwa mwen mete pèmanant sete 19 Fevriye 2005.  Se te epòk m te kòmanse aksepte moun mwen ye a.  E youn nan fason pou m te fè l se te kanpe sou pèmanant lan. Alòske nan lekòl mwen te ye a, yo te egzije tèt swa.  Piti kou l ye, mwen te aranje m pou mwen rete bèl nan pran swen po m plis epi jere tranzisyon an.

Kòman moun ki nan antouraj pwòch ou (Fanmi w, Kòlèg, Kondisip lekòl ) ou te wè desizyon sa ?

Yon moun ki pa t janm lage m vre sete manman m.  Paske li se yon fanm ki modès anpil ; li toujou di depi desizyon yon moun pa deranje sosyete a, li pap di way…  Li te konn banm ti boustè nan fè konkou kiyès ant li avè m k ap met pi bèl koulè nan cheve nou.

Pi gwo baryè m te jwenn, se te epòk mwen t ap travay nan televizyon an.  Nan kòmansman an, yo te di m kareman fò m met pèmanant. Mwen m te di yo kareman « Tout bagay sof pèmanant ».  Mwen te vin jwenn yon antant ak yo nan met bèl stil alonj oubyen bèl grèf ak perik.  M te ret konsa yon bon tan menm lè m te vin pa tap travay nan menm sektè a ankò.  Epi on bon jou m di sa fini.  Se te premye fwa mwen te kale tèt mwen wòz.

 jana6

Ki rejim ou swiv pou kenbe cheve w an sante ?

Bon, gen de lè m rete m tounen on « product junkie » yon moun ki tizè pwodui anpil.  Se tankou, m konn santi ti pikan k ap pike m pou m al eseye kèk pwodui.  Mrenmen met koulè anpil donk gen bagay ki toujou la menm si m ap pase pwodui sou pwodui.  Fò m fè ti benykrèm mwen souvan epi mete ti dlo melanje ak luil mwen, pou yo pa vin twò sèk.

jana8

Dekri nou etap pa etap kisa w fè lè w ap lave cheve w ?

Dabò nan lavèy, m fè on benduil epi m tou pwofite demele yo ak peny (se chak semèn peny pase ladan yo pou evite manipile yo twòp).  Nan demen, mwen mete ajil oubyen shikakay (poud akasya) sou po tèt la ak cheve yo. Mwen mase l, epi kite l pou yon ti tan.

Lè m fini, mwen rense cheve a ak dlo tyèd epi mwen met yon benykrèm m fè ak bèkarite epi lòt engredyan (li ka moutad, mayonèz, ze, zaboka… sa depann de sa cheve a mande m) pou 45 minit oubyen inèdtan.  Aprè sa m rense yo ankò ak dlo tyèd pou eksè grès la sòti.  Lè m fini, sa depann de jan cheve a ye, m ka met on ti rens suave kokoye oubyen ba l yon rense ak dlo frèt ki gen pèsi tranpe ladan l.

Ki meyè kout peny ou renmen pran ? Poukisa ?

Lè cheve a te fenk ap grandi, sete ti pikan (Afwo kanpe).  Koulye a li gen plis longè, se dedwèt m plis fè, si tèt la pa gen alonj.  Ak dedwèt la, m pa bezwen demele yo. Donk menm si m refè dedwèt yo chak jou, mwen pa manipile cheve a.

jana5

2 teknik ki mache pou cheve w ? 2 teknik ki pa mache pou cheve w ?

2 teknik ki mache pou cheve m se toujou flite yon ti dlo tou piti pou kèlkeswa kwafi a epi fè yo njan pou yo pa pran van lè m pral dòmi.

2 teknik ki pa mache se demele yo chak jou oubyen rense yo ak byè.

3 pwodui/zouti ou pa ka viv san yo ki bon pou cheve w ?

Ti bèdekarite m’, luil doliv mwen, ti flit dlo m paka pa la.

Lè yo anba grèf oubyen alonj, ti luil maskreti a se wa.

 jana 2

 Ki meyè leson ou aprann lè w te pran desizyon pou retounen viv e aksepte pote bèl ti cheve natirèl ou yo?

Pa panse ak sa moun pral di, ni sa moun pral panse.  Goumen pou konviksyon w e se sa ki pral pèmèt ou avanse nan tout sa w ap fè epi pwouve pèsonalite w.  Epi tèt grenn pa vle di malpwòp, jan anpil moun wè  pa bò isit.  Tèt grenn antre TOUT KOTE epi rankontre TOUT MOUN.

 (Vizit Hillary Clinton nan biwo m epòk li te Sekretè Deta.  Youn nan konpliman l te fè m sete pou cheve m)

jana7

Kòmantè pa w sou desizyon plis medam k ap retounen viv e aksepte bèl ti cheve grenn yo an Ayiti ?

Mwen toujou di l : Lè w aksepte cheve pa w la ki grenn lan, li pakab e li pap janm yon stil oubyen yon mòd w ap swiv.  Aksepte cheve grenn lan se yon janou w viv li dwe ye.

Paske eksperyans pa m pwouve m, lè w kenbe cheve w jan w te fèt avèl la, se tout yon lòt vizyon w pral gen de lavi w. Kòmanse sou jan ak sa w manje, pase pran jan w pran swen kò w, rive sou jan w pran swen cheve w.  Desizyon pou w aksepte tèt ou grenn lan, mande pou w reyadapte lavi w ak moun ki te anndan w ke w te kache a.  E sa mande anpil preparasyon nan lespri w, paske cheve grenn nan pral pale avè w, pral mande w lanmou, pasyon ak pasyans.  Fòk ou pare pou sa.

 jana2

Kisa ki fè w se yon #Belneges (Bote Anndan kou Deyò)

Mwen fèk kòmanse yon bèlnègès paske eksperyans fè m vin gen anpil sajès, konpare ak moun ki te renmen pote boure mwen te ye a.  E youn nan prèv mwen aksepte cheve grenn lan pandan 9 an banm, se pasyans.  E depi w gen pasyans, pa gen anyen ou travay pou li ki pap reyalize.  E mwen swete resevwa anpil limyè ak anpil sajès chak jou pi plis pou moun ke m wè nan glas devan m nan ka dim « Ou son w bèl nègès ».

Comments

comments