Kite m prezante w Annie Christine Emilcar. Yon bèlnègès ki renmen lavi, ki renmen moun, e ki renmen tout sa ki pèmèt moun eksprime yo tankou ekriti, dans, koulè, pale, elatriye…

1045095_10151704333362485_1491470883_n

L ap travay nan domèn administrasyon. Men li se yon gwo fanatik tout sa ki gen rapò ak cheve, sitou cheve natirèl. Se li ki kreye paj facebook Afro Alice ki ap fè pwomosyon pou cheve natirèl.

M konnen w pa ka tann, pou konnen kòman, moun sa a ki konn ap bay konsèy la, li menm pran swen cheve pa l. Eben, m pap fè w tann. Pran ti chèz ou, kite l rakonte w…

Poukisa ou te pran desizyon pou w aksepte viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo?

Aprè m te fin koupe cheve m ki te gen pèmanant pou m te ka chanje louk, mwen te vin pran desizyon kite yo konsa paske rechèch mwen te fè te konvenk mwen, se pi bon bagay pou m fè pou cheve m bèl epi ansante.

Kòman moun ki nan antouraj pwòch ou (Fanmi w, Kòlèg, kondisip lekòl ) ou te wè desizyon sa ?

Nan epòk mwen te fè sa, cheve natirèl potko yon sijè aktyalite menm jan li ye jodi a. Kidonk, kòmanse sou moun lakay mwen ki te ap di m tèt grenn pa bon, m ap sanble ak sesi oswa ak selaba… Kilè m ap met pèmanant? Pase pran travay mwen kote gen yon kòlèg mwen ki te konn rele m tèt tchongtchong, antouraj mwen te vrèman dekouraje m.  Men se sa ki te fè fòs mwen.  M te vle pwouve yo mwen bèl ak cheve natirèl mwen.

1060977_10151688675372485_261487950_n

Ki rejim ou swiv pou kenbe cheve w an sante ?

Rejim mwen varye selon epòk ak bezwen cheve m.  Pou kounya, mwen idrate yo chak jou ak dlo.  Chak de (2) jou, mwen idrate yo epi mwen sele idratasyon an ak yon melanj luil kokoye, lwil maskreti, lwil zaboka ak te.  Chak ui (8) jou, mwen fè yon benduil avan mwen lave yo, m fè benykrèm aprè chanpou lè m gen bezwen sa, m fè tretman proteyin chak mwa.  M konn lave yo ak ajil oswa poud endyen chak lè m anvi fè sa tou.

Dekri nou etap pa etap kisa w fè lè w ap lave cheve w ?

Lè m ap lave cheve m, men sa m fè:

1-   M separe cheve a ak dwèt mwen en kat (4) pati epi m kenbe yo separe ak pens ki fèt pou sa

2-   M mete dlo ki melanje ak rens ladan yo pou m demele yo

3-   Aprè sa m fè aplikasyon benduil ladan yo epi m trese yo de (2) dwèt epi m mete yo anba plastik pou trant (30) minit oswa inè (1) dtan

4-   Aprè sa m retire plastik la, epi m lave yo tou an de (2) dwèt la.

1376617_10151915737602485_887367296_n

Ki meyè kout peny ou renmen pran? Poukisa?

Kout peny m plis renmen pran se pouf afro.  Li fasil pou fèt, e li ale ak fòm figi m.

2 teknik ki mache pou cheve w? 2 teknik ki pa mache pou cheve w?

Teknik trese cheve avan m al dòmi a fè yo maleyab, yo vini  plis epi yo bèl

Teknik LCO (Liquid, Creme, Oil/ Likid, krèm, dlo) a fè cheve m byen idrate e li fè yo grandi epi mwen gen mwens problem ak pwent yo.

1390513_10151918572072485_724893026_n

1378097_10151907933112485_1633878171_n

3 pwodui/zouti ou pa ka viv san yo ki bon pou cheve w ?

-Luil kokoye

-Dlo

-Rens (As I am Coconut Cleansing Cowash/ Kinky Curly Knot Today)

11

Ki meyè leson ou aprann lè w te pran desizyon pou retounen viv e aksepte pote bèl ti cheve natirèl ou yo?

Leson yo anpil men sa ki plis make m se ke depi ou gen volonte ak bon teknik, kèlkeswa sa w ap fè a, dwe mache byen.

Kòmantè pa w sou desizyon plis medam k ap retounen viv e aksepte bèl ti cheve grenn yo an Ayiti ?

M swete yo pap fè sa jis paske se sa ki popilè nan moman an. M swete vrèman yo viv ak cheve natirèl yo, paske yo pèsonèlman kwè se pi bon chwa pou yo e sitou m swete yo asime chwa yo fè pou yo rete ak bèl ti cheve yo.

Picture3

Kisa ki fè w se yon #Belneges (Bote Anndan kou Deyò)

M se yon bèlnègès paske m gen volonte ak kouraj.  M se yon bèlnègès paske m gen rèv epi m goumen pou yo.  M se yon bèlnègès paske lè m fin wè sa ki bon an, m chèche fè lòt bèlnègès goute l tou.  M se yon bèlnègès paske m santi m bèl ak po m epi ak cheve m, m santi m yon pakèt afè avè yo.  M se yon bèlnègès paske m se mwen e se sèl mwen ki konsa.

Bon teknik… Anpil lanmou epi men li wi, Annie tounen yon bèlnègès anpenpan!!!

Ou vle patisipe nan ribrik OU SE YON BELNEGES la? Kounya ou ka fè sa:

1)  Gade a dwat paj la —–>, klike sou (Pataje istwa bèl ti cheve w yo ak nou kounya).
2) Lè w fin telechaje dokiman an, ouvri l
3) Reponn kesyon yo e voye l nan adrès ki nan tèt dokiman an (Pa bliye voye foto w)
4) Epi, sa w tande a, ou gen yon atik poukont ou sou belneges.com

Comments

comments