Soti nan bèso rive nan laj granmoun, sou tout wout lavi a, w ap gen moun ki la ou ki vle pran desizyon nan plas ou. M ka konprann lè w te piti, ou pa t ko ka diferansye dlo ak dife, e se te responsabilite paran w pou veye aprè w e pran desizyon k ap bon pou ou. Men rive nan yon laj, wi laj ou ye kounya a bèlnègès, ou kòmanse grandi. Desizyon w se pa w. Chwa w se pa w. Paske ou jis kòmanse reyalize lavi w se lavi pa w. E kite m felisite w, paske sa se yon trè gwo pa pou amelyore lavi w.

Screen Shot 2015-05-27 at 1.55.31 PM

E se pou rezon sa a menm, fòk ou sispann kite moun pran desizyon nan plas ou. Kit se ti desizyon ki pa gen twòp enpòtans pase pran gwo desizyon ki fè w pè, ki destabilize w, se ou ki pou deside. E depi w santi w byen nan desizyon ou pran pou tèt ou yo, ou pa gen kont pou rann ak pèsonn, wi jan w li l la pèsonn. Ou ka rele sa egoyis osnon endividyalis, men ou pral wè enpòtans sa genyen lè w vle jwenn plas ou nan sosyete sa a ki ka fè w santi la pa la w.

Men yon lis 3 desizyon youn diferan de lòt ki byen senp, ou pa dwe kite moun pran nan plas ou ankò…MAKIYE

Si w natirèl, ou pa dwe makiye: Ki koze sa a? Ki kote ou wè sa ekri? E menm si li ta ekri, kiyès ki di w mwen konn li? 🙂 Kisa ki fè si cheve m natirèl, m pa ka makiye a? E, si se sa ki fè m plezi? Kisa makiyaj mwen gen pou wè ak ou?

Pwochèn fwa, yon moun fè w remak sa a, kit li se pou bijou osnon très ou mete, poze l youn nan kesyon sa yo. E se pa paske ou rebèl ki fè w poze l kesyon sa yo non, ou poze l yo paske chwa pou deside sa w ap fè ak kò w la se pou ou, se pa pou pèsonn lòt moun. Tèt ou se pou ou, figi w se pou ou, ou se pa w; e plis ou aksepte sa, se plis w ap aprann konn ki bèlnègès ki kache nan ou. M jis ta renmen ou sispann kite moun defini w ak pwojeksyon yo fè sou tèt pa yo. Ou pa renmen makiye, mwen m renmen fè l, nou tou 2 gen rezon depi se pou tèt nou, nou fè l.

RAD OU CHWAZI METE

Rad sa a pa fèt pou ou: M sonje m te konn ap priye lè manman m voye m legliz, pou m vin gwo osnon pou tete m pouse. Paske m te twò mèg nan je anpil moun. M pa bezwen esplike w valè tan sa te pran m pou m te met yon pantalon djin pou premye fwa sou mwen. Paske tout moun te toujou konn ap rele m marengwen (2 pye m te tankou 2 bagèt legede, w a mèg tou se pa t pase m), mwen te pè pou yo pa t anmède m. Se souvan e pou jis kounya a, mwen kontinye ap jwenn moun k ap di m, mwen pa gen fòm ase pou rad m ap mete yo. Lè konsa swa mwen pa reponn paske mwen wè se yon moun ki poko alèz ak tèt li, osnon mwen di moun nan jantiman, pwochèn fwa m ap voye l achte rad pou mwen paske sanble li pi konn kò m pase m. Jis pou m montre w jijman sa pa kanpe sou anyen, jounen jodi a, se moun ki pi gwo pase m ki plis ap sibi presyon sa a nan sosyete a. Sonje sa ki enpòtan, se santi w byen nan sa w mete a, se desizyon sa a ki pi enpòtan.

OU TWO ANLE

Ou ri, pale twò fò: Depi tou piti nan kindègadenn rive nan segondè, yo te gentan defini m tankou yon pwoblèm. Pou jis kounya a, lè youn nan ansyen madmwazèl ou pwofesè m yo wè m, yo mande m èske mwen toujou “anlè” menm jan an. Kamarad lekòl mwen te konn di mwen gen metriz nan “soumounoloji”. M pa  bezwen di w, yo banm tout non: tchelele, antyoupwèt, ti cholin… lè pou mwen ri menm, yo preskri mwen “la joie de rire” paske natirèlman tenb vwa mwen gen anpil fòs ladann; lè m ap pale se te menm jan an. Sa te afekte m anpil anpil lè m te pi jèn, a tèl pwen depi a 11 zan mwen soufri ilsè destoma akoz de strès sa te konn ban mwen. Men jodi a, mwen aprann konnen “anlè” sa se yon bagay spesyal lakay mwen. E pèsonn pa dwe pran desizyon pou banm non pote akoz de sa. Mwen pran desizyon pou m aksepte sa mwen jwenn mwen ye, olye mwen wè l jan yo vle fè m kwè l la, se yon move bagay. Fòk ou kòmanse pran desizyon pou konnen sa ki bon pou ou.

valew

Li pa fasil, sitou nan sosyete n ap viv la pou nou defini tèt nou e konn sa ki se atou lakay nou. Paske jan yo leve nou an, e fason sosyete a deside met chak moun nan yon kategori, ka fè w santi, plas ou pa la a. Petèt istwa w trè diferan e trè lwen de pa m, men sa mwen ta renmen raple w bèlnègès, pa kite moun defini tèt ou nan plas ou. Paske souvan definisyon yo a, pa kole ak moun ou ye toutbon an. E se lè sa pou bouche je w ak zòrèy ou, pou w pa ni wè ni tande sa yo vle fè w konprann ou ye a.

Pran tan w, pase tan ak tèt ou, aprann konnen richès ou ak sa ki dwe amelyore lakay ou. Paske mwen tou, mwen kwè ou gen yon bon bagay pou w ofri. E se desizyon w ap pran pou tèt ou yo, sèlman ki ka ede w avanse.

Fason w ye, chwa w ap fè yo, bèlnègès ou vle tounen an, se desizyon pa w, pa desizyon manman w, zanmi w, mennaj ou, sosyete a, men se desizyon ki dwe reflete moun ou ye tout bon an.

Comments

comments