M konnen jan Rivkha Larco te aprann nou anpil teknik sou kòman nou ka byen makiye pandan konferans lan ki te fèt 4 Me ki sot pase la a. Sa trè enpòtan pou ou konn teknik sa yo, paske sa ka ede w fè mwens erè lè w ap makiye.

rivkha

Makiye chak jou ak makiye pou yon okazyon spesyal, se 2 bagay diferan. Poukisa? Repons lan senp, makiyaj w ap pran chak jou a, dwe parèt plis natirèl posib. Li dwe lejè, senp e trè byen fèt. Kote ou ka pase fondten, ou met konnsilè (Anti-cernes) ak poud pou w ale nan yon sware, li pa yon obligasyon pou chak jou, pou w itlize tout pwodui sa yo.

Men pou w fè sa, fòk ou konn ki teknik pou w itilize tou, pou w pa sòti ak tout mak dòmi yo nan figi w. Kite m pataje ak ou, kèk tenik byen senp mwen itilize ak bon rezilta sa ban mwen…

Natirèlman, anba je m toujou anfle, e sa ki pi bèl la, pa gen makiyaj ki ka maske yo. Lè m pran san m pou m pase ti konnsilè a anba je m nan, se lè sa a premye moun m rankontre sou wout la di m: Ou pa t dòmi yèswa? Alòs, jis pou m di w ou pa poukont ou. Men se pa la a, pwoblèm nan ye. Pi gwo pwoblèm nan zafè makiye plis natirèl posib la se, èske ou pran swen po w ase?

W ap dakò ak mwen, menm si anba je m ta gonfle pase sa m pa konnen, si po m plen tach nwa ak bouton, se tach yo w ap wè anvan.

Pou sa, premye bagay la se:

Pran swen po w: M te ka di, se youn nan konsèy ki pi enpòtan m te ka bay yon bèlnègès ki vle toujou anpenpan. Lè ou pran swen po w, ou pa gen anpil efò pou w fè ni pou w makiye, ni pou  ti figi w byen bèl, lè w leve nan maten. Pou sa, fòk ou pa janm al dòmi ak okenn makiyaj nan figi w. Fòk, ou eksfolye po w regilyèman epi fòk po w toujou ret idrate (Bwè dlo plizè fwa nan jounen an). Si w ta gen pwoblèm po tankou tach, bouton, manje plis fwi ak legim epi fè efò al wè yon dèmatològ ki ka preskri w pwodui ki bon pou pwoblèm ou genyen an.

brocoli

Asire w sousi w byen fèt: Se sousi w ki bay figi w fòm. Lè yo byen fèt, natirèlman figi w pi bèl. Si pa w yo ta klè, pase ti lwil maskreti ladan yo regilyèman avan w al dòmi epi evite fè yo twò fen. Lè w ap makiye, ou ka toujou itilize, yon kreyon sousi ki pa twò fonse e ki ale ak koulè natirèl sousi w pou ba yo plis fòm. Nan atik sa a, nou byen detaye kòman w ka fè sa.

sousi1

Gen kèk zouti ou dwe genyen: Kiyès ki pa konn ki mirak, yon ti fa wouj ka fè nan figi yon moun. Si w pa ta twò fanatik fa wouj, gen fa ki gen koulè ki plis natirèl, ou ka mete youn. Mwen konseye fa, paske pi souvan fa fè plis tan pase glòs.

Epi, yon ti kout maskara, pou fè plim je w pi parèt. Olye w achte maskara k ap fè plim je w sanble ak pat arenye, envesti pito nan yon maskara ki de kalite. Konsa, zye w ap parèt mwens fatige. Si w gen yon bèl ti zanno menm, se sa nèt!

100_0351

Epi sa w tande a, ou anpenpan pou byen kòmanse jounen an. Sa fè kèk mwa, mwen envesti plis tan ak plis enèji nan pran swen po m pito. Se sa ki fè, mwen prèske pa itilize fondten, poud ak konnsilè ankò. Mwen kite yo, lè m bezwen yon makiyaj ki pi solid. Mwen remake po m respire plis e an menm tan ti figi m toujou byen bèl. Mwen aplike tout sa mwen sot site anlè yo la a chak jou. E mwen vrèman pwouve tèt mwen, m pa bezwen anpil makiyaj pou figi a rete byen fre, byen bèl.

E ou, kisa w fè pou makiyaj ou parèt plis natirèl posib?

Comments

comments